Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 98


 1. Bugfix: Verkeerde telling ‘Volgende week’ in overzicht planning van de werknemer


In het tabblad ‘Overzicht planning’ van de werknemersfiche, werd er in de telling ‘Volgende week’ verkeerdelijk rekening gehouden met de ingeplande uren van maandag tot en met de volgende maandag.

Hierdoor waren de opgetelde, geplande uren van volgende week, niet volledig correct.

We hebben dit nu zodanig aangepast dat de tellingen van ‘Vorige week’, ‘Huidige week’ en ‘Volgende week’ steeds lopen van maandag tot en met zondag.

 1. Andere invulling veld ‘Werknemerstype’


De inhoud van het veld ‘Werknemerstype’ op het tabblad ‘ID’ binnen de werknemersfiche werd gewijzigd.

De keuzelijst bestaat nu uit:

 • Werkloosheidsuitkering/Leefloon

 • Niet uitkeringsgerechtigd

 1. Bugfix: Gebruikersnummer van een bestaande particulier werd onverwacht toegevoegd aan fiche van een nieuwe particulier


In één specifiek scenario gebeurde het dat er Sodexo gebruikersnummers van de ene fiche werden opgeslagen in een andere particulierenfiche. Wanneer je vanuit een bestaande particulierenfiche, getoond op het scherm, een nieuwe particulierenfiche aanmaakte en vervolgens hierin ook meteen een gebruikersnummer toevoegde, werd niet alleen dat nummer opgeslagen, maar ook de nummers van de fiche die ervoor openstond.

Hierdoor kwamen er gebruikersnummers van een bestaande particulier onterecht in de fiche van deze nieuwe particulier.

Bijkomend werd deze gebruikersnummer ook verwijderd in de bestaande fiche, indien de gebruiker deze wou verwijderen uit de fiche van deze nieuw aangemaakte particulier.

In deze nieuwe versie werd dit probleem opgelost. Wanneer een nieuwe particulier wordt aangemaakt, wordt er geen foutief gebruikersnummer meer overgenomen van de reeds bestaande particulier die zichtbaar was op het scherm. De interne memory worddt nu steeds leeggemaakt wanneer je een nieuwe fiche aanmaakt zodat deze fout zich niet meer voordoet.


 1. Bugfix: De remote shutdown kan soms niet geactiveerd worden met de updater


De updater gaf soms een foutmelding dat de remote shutdown niet kon geactiveerd

worden. Dit kwam door het ontbreken van een gegeven uit de database.

Nu wordt het gegeven hersteld (de juiste data wordt opnieuw aangemaakt) indien het door een probleem zou zijn verdwenen.

 1. Bugfix: Voorrangsreden wordt soms niet weergegeven in de vervangingsmodule

Maatwerk

De ingegeven reden van voorrang in de fiche van de particulier werd niet altijd getoond in de vervangingsmodule, tabblad ‘Permanente vervanging particulier’. Deze reden kwam enkel te voorschijn indien de particulier in de vervangingsmodule terechtkwam omwille van een voorrangsreden (en bijvoorbeeld niet omwille van een tekort aan uren). 

Dit euvel werd nu opgelost. De ingegeven reden voorrang wordt nu steeds getoond.

 1. Verwijderen/wijzigen van een reeds ingegeven uit dienst datum

Maatwerk

Tot op heden kon een, reeds ingegeven, uit dienst datum niet meer verwijderd worden uit de fiche van de werknemer.

We hebben er nu voor gezorgd dat, in bepaalde omstandigheden, de uit dienst datum nog kan verwijderd worden door de administrator, indien deze uit dienst datum nog niet bereikt werd. Bijkomend is er een extra beveiliging bijgekomen dat de uit dienst datum niet meer kan gewijzigd worden indien deze reeds gepasseerd is.

 1. Bugfix: onterechte fout ‘Internet verbinding probleem’ bij controle adres (Google)


Bij de km-berekening (tool) of bij de controle van de adressen op de werknemer- of klantfiches, kreeg men soms onterecht de melding dat het adres niet kon gevonden worden.

Hierbij kreeg men de melding dat het mogelijk aan de internet verbinding lag.


Echter het adres kon wel gevonden worden, maar door een foutieve parsing werd het resultaat van Google verkeerd geïnterpreteerd.


 1. Wijzigen van de in dienst datum na het uit dienst zetten van de werknemer

Maatwerk

Op dit moment kan een bestaande werknemer terug in dienst of terug als kandidaat gezet worden, nadat deze eerder uit dienst werd gezet.

Vanaf heden wordt dit in bepaalde gevallen beperkt. Een bestaande werknemer zal niet meer terug in dienst kunnen gezet worden indien deze reeds uit dienst stond en de uit dienst datum is reeds voorbij.

Verder werd er nog een  blokkering ingebouwd dat de reeds bestaande in dienst datum van de werknemer niet meer kan gewijzigd worden indien er voor deze werknemer reeds een contract bestaat.

 1. Inlezen RSZ-Ritme: Niet langer op ‘Geen’ zetten

Maatwerk

Bij het synchroniseren van een werknemer met de gegevens uit Level5 werd tot nu toe altijd het veld ‘RSZ ritme’ in de werknemerfiche op ‘Geen’ gezet. Eventuele wijzigingen van dit veld door de gebruikers in cheQpoint werden hierdoor altijd terug ongedaan gemaakt. 

Vanaf nu wordt dit veld niet langer ingevuld/overschreven bij het importeren.

 1. Performantieverbeteringen werknemersfiche


Het laden van de gegevens in de werknemerfiche wanneer men niet in bewerkingsmodus is, neemt nu minder tijd in beslag. Dit komt omdat vanaf nu niet meer altijd de gegevens van alle tabbladen geladen worden, maar voor zover mogelijk enkel de gegevens van het tabblad waar men op dat moment naar kijkt. Wanneer men op ‘bewerken’ drukt om de fiche in bewerkingsmodus te zetten, worden wel alle gegevens geladen.

 1. Instellingenvenster prestatiecodes: Eigenschap ‘klant zoekt vervanging’ werd verwijderd


In het instellingenvenster voor de prestatiecodes was er een kolom “klant zoekt vervanging” naar analogie met ”werknemer zoekt vervanging”. Maar “klant zoekt vervanging” werd in tegenstelling tot die andere eigenschap nooit gebruikt, en deze eigenschap stond dan ook al van in het begin uitgeschakeld voor alle prestatiecodes; daarom is deze kolom nu verwijderd.


Het was ook niet nodig om per prestatiecode aan te geven of een klant vervanging kan wensen. Deze informatie kan namelijk afgeleid worden uit andere gegevens: de eigenschappen “Arbeid voor particulier” en “Particulier afwezig” bieden hiervoor reeds de nodige informatie. Wanneer in een planning een prestatiecode wordt gebruikt waarbij “Arbeid voor particulier” uit staat en waarbij “Particulier afwezig” ook uit staat, dan kan men er logischerwijze van uitgaan dat de particulier misschien vervanging wenst. Of in zo’n situatie echt vervanging nodig is, moet waarschijnlijk eerst nog aan de particulier worden gevraagd, en zo ja dan moet in de planning nog expliciet het vinkje “Particulier wenst eenmalig vervanging” aangezet worden. Een eigenschap als ”klant zoekt vervanging” was dus eigenlijk overbodig.


De eigenschap werd verwijderd uit de instellingen in CheQpoint, maar voorlopig nog niet uit de database (de tabel met prestatiecodes).

 1. Nieuw type contractbijlage ‘Schorsing’ en het automatisch bepalen van de nieuwe Q waarde

Maatwerk

Er werd een nieuw type contractbijlage toegevoegd: ‘vrijwillig deeltijds in kader van schorsing’. Dit is enkel beschikbaar indien de parameter hiervoor geactiveerd werd. Bij dit type contractbijlage wordt het uurrooster en de Q bepaald op basis van de theoplanning, waarbij een aantal prestatiecodes niet meegerekend worden. Men kan in het instellingenvenster van de prestatiecodes een nieuwe eigenschap aanduiden, “Uitsluiten in bijlage ‘schorsing’”, en de prestatiecodes met deze eigenschap worden dan niet meegeteld in de berekening van de Q die op de bijlage komt en het uurrooster dat op de bijlage wordt gezet.


In het venster voor het aanmaken van een nieuwe contractbijlage wordt de voorgestelde ‘Nieuwe Q’ nu berekend op basis van de theoplanning die geldig is op de startdatum van de bijlage. Dit automatisch berekenen van de ‘Nieuwe Q’ aan de hand van de theoplanning kan ook met een parameter aan/uit gezet worden. Er is ook nog een parameter die bepaalt of de ‘Nieuwe Q’ nog door de gebruiker kan gewijzigd worden. De verwachte configuratie van deze twee parameters als men wenst gebruik te maken van het nieuwe type contractbijlage is dat de ‘Nieuwe Q’ automatisch berekend wordt en dat de gebruiker deze niet zelf kan aanpassen. Bij het migreren naar deze nieuwe CheQpoint versie blijft zonder aanpassing van de parameters wel het oude gedrag behouden: de ‘Nieuwe Q’ krijgt slechts bij het openen van het venster een voorgestelde waarde mee (de Q van het contract of van de vorige bijlage) die de gebruiker nog kan wijzigen.

 1. Venster ‘Nieuwe theoplanning’- Toon altijd het jaar van de bestaande theoplanningen


In het venster om een nieuwe theoplanning aan te maken kan men uit een lijst kiezen welke van de bestaande theoplanningen men eventueel wenst te kopiëren. In deze lijst worden alle bestaande theoplanningen getoond als periode ‘van - tot’. Wanneer de ‘van’ en ‘tot’ datum echter binnen hetzelfde jaar of binnen dezelfde maand vielen, dan werd de periode getoond zonder het jaar; bijvoorbeeld “1 - 31 januari” of “15 oktober - 26 november”. Dit was echter niet zo duidelijk voor de gebruiker. Daarom wordt vanaf nu altijd het jaar getoond bij elke periode; eerder genoemde voorbeelden worden nu weergegeven als “1 - 31 januari 2017” en “15 oktober - 26 november 2016”.


 1. Striktere controles bij het genereren van de uurroosters op een contract of bijlage


Er wordt bij het genereren van een uurrooster nu altijd gecontroleerd of de theoplanning niet leeg is (d.w.z. geen planningitems bevat) en of de theoplanning niet méér weken bevat dan het uurrooster kan tonen.


Er zijn enkele verschillende soorten bookmarks beschikbaar; de meest recente wordt gebruikt in de ingebouwde contracttemplates/bijlagetemplates van cheQpoint, en deze kan een onbeperkt aantal weken tonen. Een andere soort kan tot 4 weken tonen, en nog een andere kan slechts een tweewekelijks rooster tonen. Voor deze laatste twee soorten is het dus belangrijk dat de gebruiker gewaarschuwd wordt als er teveel weken zijn. Vanaf nu wordt dit maximum aantal weken strikt gecontroleerd, en zal men dus bijvoorbeeld geen bijlage meer kunnen laten genereren met een theoplanning van 3 weken als in de contracttemplate de bookmarks worden gebruikt voor een tweewekelijkse rooster. Deze strikte controle kan eventueel terug uitgezet worden via een parameter.


Er is ook een controle bijgekomen of de theoplanning niet leeg is (wel weken bevat maar geen items). Deze controle bestond reeds voor het nieuwe soort uurrooster dat een onbeperkt aantal weken kan tonen, maar wordt vanaf nu ook gedaan voor de uurroosters die slechts 2 of 4 weken kunnen visualiseren. Ook deze controle kan eventueel uitgeschakeld worden via een parameter.

 1. Berekening tijdsvergoeding bij een vervoersmiddel zonder berekening


Voor elk vervoersmiddel kan je aan of uitzetten of de kilometervergoeding dient berekend te worden. Echter als je dit uit zet, werd er, onterecht, ook geen tijdsvergoeding meer berekend.
Een tijdsvergoeding moet echter altijd berekend worden, ongeacht het vervoersmiddel.

Vanaf nu wordt de tijdsvergoeding altijd berekend, ongeacht het vervoersmiddel. Dus ook indien er geen km-vergoeding moet berekend worden, wordt er wel altijd een tijdsvergoeding berekend en toegekend (aan de hand van de kilometers). Dit kan eventueel terug uitgeschakeld worden via een parameter.

 1. Kilometer overzicht werknemers – Nieuwe kolom ‘Werk-werk andere’


In het rapport Werknemers > Km Overzicht is een nieuwe kolom toegevoegd: ‘Werk-werk andere’. Deze toont het aantal kilometers van werk-werk verplaatsingen met een ander voertuig dan de voertuigen die reeds in andere kolommen meegenomen worden (auto/fiets/openbaar/bromfiets…). De kilometers die in deze nieuwe kolom worden vermeld, worden dikwijls mee opgenomen in de tijdsvergoeding, afhankelijk van de afstand en de tussentijd van de verplaatsingen.


 1. Bugfix: SMSen werden soms op de verkeerde nummer afgeleverd

Maatwerk

Wanneer je tijdens het versturen van een SMS, het SMS-scherm minimaliseerde, in tussentijd een ander dossier raadpleegde en vervolgens de SMS alsnog verstuurde, werd de SMS naar de verkeerde persoon gestuurd.
Dit werd met deze versie opgelost. 

 1. Werknemersfiche – Totaal aantal kinderen vs. kinderen ten laste


In de werknemerfiche kon men tot nu toe manueel de aantallen ingeven voor ‘kinderen ten laste’ en ‘...waarvan mindervalide’ (mindervalide kinderen ten laste). Men kon ook reeds de kinderen bij name en met geboortedatum toevoegen aan een lijst. Bij het toevoegen en verwijderen van een kind aan/uit de lijst werd dan automatisch het aantal kinderen ten laste mee aangepast als dit met de lijst overeenkwam.


Vanaf nu zijn de aantallen van kinderen ten laste en mindervalide kinderen ten laste niet meer los wijzigbaar. Men dient alle kinderen met naam en geboortedatum toe te voegen aan de lijst. Hierbij kan men ook aangeven of het kind ten laste is of niet, en zo ja, of het ook mindervalide is. De tellers van kinderen ten laste en mindervalide kinderen worden nu automatisch berekend aan de hand van de kinderen die in de lijst staan, telkens wanneer de lijst gewijzigd wordt of de gegevens van een kind gewijzigd worden. Er is ook een extra teller ‘totaal aantal kinderen’ bijgekomen. Deze wordt niet bijgehouden in de database en wordt altijd berekend als het aantal kinderen dat in de lijst staat.

 1. Werknemersfiche tabblad ‘Gezin’ – Bekijken van historische gegevens


In de werknemerfiche op tabblad gezin was het reeds mogelijk om historische gegevens te bekijken door een item in de historiek te selecteren. Dit had echter als nadeel dat dit de laatst ingevulde gegevens overschreef. Als men dan onoplettend was en op ‘Opslaan’ drukte, dan werden de historische gegevens opgeslagen als de nieuwe gezinssituatie.


Vanaf nu kan men de historische gegevens bekijken en toch weer teruggaan naar de recentste gegevens die eventueel zelfs gewijzigd en nog niet opgeslagen zouden kunnen zijn. Bij het tonen van de historische gegevens gaan de recente wijzigingen dus niet meer verloren. Wanneer historische gegevens worden getoond, dan kan men de velden wel niet meer bewerken; alleen wanneer de laatste gegevens worden getoond, kan men de gegevens bewerken. Er wordt een link getoond om terug te keren naar de laatste gegevens (zie screenshot).

https://lh4.googleusercontent.com/K5UGuubQT3y7KcXFQ4pi0YSfzfCMRWPliGDwPkQWzL4I8JfUgDLjn_eqcWPtI-YCKpRLWQ1J7dpkWEIdAJG16S-ufCIqkU6zxzQwd_sf-HrsZ-ff6CiV7BMxdyA5_2jLXs-DRqDK


Wanneer historische gegevens worden getoond, dan is het ‘aantal kinderen’ niet ingevuld. Dit omdat het aantal kinderen nergens opgeslagen wordt en de waarde bepaald wordt door het aantal kinderen in de lijst met kinderen. De lijst met kinderen is natuurlijk enkel geldig voor het heden en niet voor het verleden; er is geen historiek op de lijst met kinderen.

 1. Type bijlage ‘Deeltijds ontslag’ kan verborgen worden

Maatwerk

Op vraag van een klant werd de optie 'Deeltijds ontslag' bij het aanmaken van een nieuwe bijlage, wanneer de Q-waarde kleiner wordt dan de huidige Q-waarde van het contract of bijlage, uitgeschakeld. 

Dit wil zeggen dat het type niet meer zichtbaar is in de instellingen van de templates binnen de Globale instellingen en dat het vinkje ‘Deeltijds onstslag’ dan niet meer zichtbaar zal zijn bij het aanmaken van een contractbijlage, indien de Q-waarde van de nieuwe bijlage kleiner is dan de Q-waarde van het  bestaande contract.

 1. Bugfix: Rapport actieve/inactieve gezinnen


Wanneer een werknemer/particulier in aanmerking komt om op het rapport “actieve/inactieve gezinnen” te verschijnen, trad er in sommige gevallen een fout op wanneer deze geen wettelijk adres had. Hiervoor is nu een controle voorzien.

 1. Bugfix: Ophalen adressen bij Google


Wanneer men een adres opslaat via de werknemer of particulierenfiche of wanneer men een adres controleert door het klikken op de “controle”-knop, kan het voorkomen dat het adres niet herkend wordt. 

Dit komt doordat Google enkel de naam van de hoofdgemeente kent en niet van de subgemeenten. De postcodes van de subgemeenten zijn wel gekend. 

Indien CheQpoint van Google een postcode terugkreeg die verschilde van de initieel doorgegeven postcode (deelgemeente) verscheen er een foutmelding bij het opslaan van de fiche of tijdens het berekenen van de kilometers. 

In deze versie van CheQpoint, hebben we er nu voor gezorgd dat een adres toch als een geldig adres kan bewaard worden, ook indien we van Google enkel de postcode van de hoofdgemeente terugkrijgen. Dit adres wordt vanaf heden ook volledig herkend en als een geldig adres aanvaard binnen CheQpoint.

 1. Indexatie minimumlonen en verplaatsingsvergoedingen op 1 september 2017


De minimumlonen en de verplaatsingsvergoedingen voor het woon-werkverkeer werden geïndexeerd vanaf 1 september 2017 volgens het sectoraal akkoord:

 • Stijging van 1,1% van effectieve en baremieke lonen

 • Aanpassing van tabel A aan de cao woon-werkverkeer

 • Aanpassing fietsvergoeding naar 0,23€

 1. Extra controles bij het verwijderen van een theoplanning

Maatwerk

Op vraag van een klant werd er ingebouwd dat een bestaande theoplanning, met einddatum in het verleden, niet meer door een gewone gebruiker kan verwijderd worden.
Enkel de gebruiker met administrator rechten kan deze theoplanning nog verwijderen.

 1. Bugfix: Sortering werknemers in het export bestand voor Securex

Maatwerk

De werknemers werden foutief gesorteerd in het export bestand van de prestaties en de vergoeding naar Securex.

Dit werd gecorrigeerd. De werknemers worden nu volgens het ID van het sociaal bureau in oplopende volgorde gesorteerd in het bestand.

 1. Bugfix: Rapport ‘Maak theoretische planning’ – Verkeerde theoplanning in rapport

Maatwerk

In het maatwerk rapport 'Maak theoretische planning' werd er niet altijd met de juiste theoretische planning van de werknemer rekening gehouden.
Indien de theoretische planning van een werknemer veranderde in de gekozen periode van het rapport, dan werd enkel de eerste theoretische planning van deze werknemer getoond.
We hebben er nu voor gezorgd dat in dit rapport elke theoretische planning die betrekking heeft op de gekozen periode wordt getoond volgens de juiste datum.

 1. Extra velden in werknemersfiche


In de fiche van de werknemer zijn er enkele informatieve velden toegevoegd:

 • Tabblad 'ID': Aanduiding mindervalide werknemer

 • Tabblad 'Gezin': Extra keuzemogelijkheid in de lijst burgerlijke staat, nl. 'Weduwe met overlevingspensioen'

 • Tabblad 'Contract': Extra veld datum anciënniteit. Deze datum zal automatisch ingevuld worden met de eerste datum in dienst.

 • Tabblad 'Overige': Extra veld om het opleidingsniveau in te geven.

 1. Werknemersfiche – Reden uit dienst en opmerking uit dienst


Vanaf heden moet er,  bij het uit dienst zetten van een werknemer, ook de reden ingegeven worden waarom deze werknemer uit dienst wordt gezet. Er kan eventueel ook nog een extra opmerking aan toegevoegd worden.

 1. Toevoegen contract werknemer – automatische einddatum vorig contract


Bij het aanmaken van een nieuw contract of bijlage, zal er steeds een einddatum ingevuld worden indien het vorige contract en/of bijlage nog geen einddatum had. Indien een werknemer uit dienst wordt gezet, zal ook automatisch het actieve contract en/of bijlage een einddatum krijgen, indien deze nog geen einddatum had.

Bijkomend kunnen er ook geen overlappende contracten meer aangemaakt worden.


 1. Werknemersfiche – Extra velden ‘Maaltijdcheques’ in tabblad ‘Contract’


Vanaf heden is er, in de werknemersfiche - tabblad 'Contract' een onderdeel toegevoegd waar het tarief van de maaltijdcheques kan ingegeven worden, waar deze werknemer recht op heeft.

De verschillende tarieven van de maaltijdcheques, die geldig zijn binnen uw vennootschap, kunnen beheerd worden in de globale instellingen, tabblad 'Lonen'.

 1. Controles op invullen verplichte velden bij het opslaan van de werknemersfiche


Een aantal controles werden toegevoegd of aangepast bij het opslaan van de fiche en het aanmaken van een contract:

 • Rijksregisternummer: Er wordt geen controle meer gedaan tussen het ingevulde rijksregisternummer en geslacht. Waar er voorheen afgedwongen werd dat oneven controlecijfers enkel mochten voorkomen bij een man en even controlecijfers bij een vrouw, wordt hier vanaf heden geen rekening meer mee gehouden omdat er vanuit het rijksregister meer en meer uitzonderingen op deze regel voorkwamen. Bijkomend worden er nu ook tijdelijke rijksregisternummers (Rijksregisternummer-BIS) toegelaten voor werknemers in afwachting van een permanent nummer.

 •  IBAN-nummer: Vanaf heden kunnen ook buitenlandse IBAN-nummers ingegeven worden in de fiche. Indien er een niet-Belgische bankrekeningnummer wordt toegevoegd, wordt er geen controle meer uitgevoerd op geldigheid.

 • Bij het aanmaken van de contracten wordt er geen rekening meer gehouden met een ontbrekend rekeningnummer. Enkel het IBAN-nummer wordt nu als een verplichte waarde beschouwd bij het aanmaken van de contracten.

 1. Extra controles op invullen verplichte velden bij het opslaan van de werknemersfiche en het aanmaken van contracten

Maatwerk

Er werden op vraag van een klant extra controles ingebouwd op het invullen van verplichte velden bij het opslaan van een werknemersfiche en het aanmaken van contracten.

 1. Controle op het verwijderen van een bestaand contract of bijlage

Maatwerk

Op vraag van een klant werd er een verstrenging doorgevoerd bij het verwijderen van bestaande contracten en bijlagen. Vanaf heden kunnen reeds ingegeven contracten en bijlagen niet meer verwijderd worden door een gewone gebruiker. Enkel toekomstige contracten en bijlagen kunnen nog verwijderd worden door de gebruiker met administrator rechten.

 1. Feestdagen 2018


De officiële feestdagen van 2018 werden toegevoegd in CheQpoint.

 1. Controle geboortedatum in het kader van de doelgroepvermindering -25j/+55j


In kader van de doelgroepvermindering -25j en +55j, wordt er bij de inschrijving van de werknemer, na het aanmaken van het eerste contract, een eenmalige controle gedaan op de leeftijd van deze werknemer (aan de hand van de reeds ingevuld geboortedatum en in dienst datum). 

Indien de werknemer in de juiste leeftijdscatergorie valt, verschijnt er een melding dat deze werknemer eventueel in aanmerking kan komen voor een doelgroepvermindering.

 1. Bugfix: Kantoorgroep in het overzicht van de opvolgingen


In het overzicht van de opvolgingen was de kantoorgroep van de werknemer niet altijd zichtbaar. Daarentegen, als het detailscherm van deze opvolging geopend werd, was deze kantoorgroep wel ingevuld.

In deze versie van CheQpoint werd dit opgelost. De kantoorgroep van de werknemer is ten alle tijde ingevuld en zichtbaar in het overzicht van de opvolgingen.