WAT?


Deze doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de RSZ-bijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold, middengeschoold of jongeren in een alternerende opleiding.


VOOR WIE?

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepvermindering in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid). Om deze doelgroepvermindering te krijgen, is het vanaf 1 juli 2016 niet meer nodig om aan de jongerenverplichting (= startbaanverplichting) te voldoen.


De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving na 30 juni 2016 van één van de volgende jongeren, op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van deze jongere niet hoger is dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen).

 

HOE?


In PratoFlex kan u deze ingeven met de volgende 2 attestdetailtypes onder de attestcategorie 'RSZ verminderingen' (800):


 1. Loopbaanportfolio laaggeschoold (800, LBPF_LS)
 2. Loopbaanportfolio middengeschoold (800, LBPF_MS)


1. Loopbaanportfolio laaggeschoold (800, LBPF_LS)


Laaggeschoold zijn de jongeren die in dienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • en geen diploma van het secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald;
 • en bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden. 

 

2. Loopbaanportfolio middengeschoold (800, LBPF_MS)


Middengeschoold  zijn de jongeren die indienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben;
 • bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben waarin de studiegegevens vermeld worden.


VELD 'Geldig van'




Als startdatum van dit attest wordt aangeraden om de begindatum van het eerste contract (na 30/06/2016) in te geven. 


VÓÓR de tewerkstelling


Wanneer dit attest wordt aangemaakt vóór de indiensttreding kan best eerst de ontvangstdatum van het attest worden ingevuld, en later worden gecorrigeerd naar de effectieve startdatum van het eerste contract.


NA de tewerkstelling


Deze attesten mogen in principe ook nog na de tewerkstelling worden ingegeven (concreet betekent dit dat het mogelijk is voor de jongere om na de indiensttreding een loopbaanportfolio aan te maken, en toch nog de vermindering te kunnen genieten). Het is daarbij wel ook vereist dat de jongere beschikt over een loopbaanportfolio en jonger is dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding. 


Indien de jongere pas beschikt over een loopbaanportfolio na de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding kan men pas genieten van de doelgroepvermindering vanaf het kwartaal waarin de jongere een loopbaanportfolio heeft aangemaakt. U dient hiermee dan rekening te houden bij de ingave van de startdatum (= kwartaal waarin de jongere een loopbaanportfolio heeft) en einddatum van het attest (= resterende kwartalen vanaf het kwartaal waarin de jongere een loopbaanportfolio heeft).

    

Let wel op! Wanneer dit portfolio na aanvang van de tewerkstelling wordt aangemaakt: Controleer even of er niet reeds een tewerkstelling is geweest in een afgesloten kwartaal, zodat eventueel een wijzigende aangifte kan worden verstuurd van de DmfA. 


VELD 'Geldig tot'



Als einddatum van dit attest zijn er 3 opties mogelijk:


 1. Uitzendkantoren bij wie de einddatum van dit attesttype geen verplicht gegeven is, kunnen dit veld gewoon leeg laten. In de DmfA-software wordt namelijk gecontroleerd of het maximum aantal kwartalen reeds bereikt is, waarna de vermindering niet meer wordt toegekend. 
 2. Indien dit veld toch verplicht is, kan een fictieve datum in de verre toekomst worden ingevuld. (vb: 31/12/2099)
 3. De verminderingen zijn steeds maximaal 8 kwartalen (Q) geldig, dus er kan ook als einddatum Q indiensttreding + 7 Q worden ingevuld.  (vb: Q indiensttreding = Q3 2019 + 7Q => einddatum is dan 30/06/2021)


Behalen van hogere scholingsgraad


Enkel in het geval van de middengeschoolde werknemers heeft het behalen van een hogere scholingsgraad invloed op de toekenning van de verminderingen. Het recht hierop vervalt in dat geval namelijk. Deze regel slaat op het kwartaal van indiensttreding en het daaropvolgende kwartaal. 
Wanneer de werknemer dus in het kwartaal van indiensttreding of het daaropvolgende kwartaal  een hoger diploma behaalt, raden we het volgende aan:


 • Hoger diploma wordt behaald in het kwartaal van indiensttreding => De verminderingen mogen NIET worden toegekend. In dit geval kan het attest best volledig worden verwijderd.

 • Hoger diploma wordt behaald in het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding => De genoten korting in het kwartaal van indiensttreding wordt wel behouden, maar verdere vermindering wordt niet toegekend. Je vult dus best de einddatum van het kwartaal van indiensttreding in bij het veld 'Geldig tot' van dit attest. 


Onderbreking MINDER dan 4 kwartalen


Bij een onderbreking van minder dan vier kwartalen worden de verschillende afzonderlijke tewerkstellingsperiodes aanzien als één aaneensluitende periode voor de toekenning van de doelgroepvermindering.  De voorwaarden zullen in dit geval dus niet opnieuw gecheckt moeten worden. Dit betekent concreet dat de totale looptijd (max. 8 kwartalen) van de doelgroepvermindering begint vanaf het kwartaal van de eerste indienstneming (uitzondering: laattijdig loopbaanportfolio aangemaakt) en gewoon doorloopt tijdens periodes van onderbreking (onderbrekingen van minder dan 4 kwartalen) desondanks het feit dat men tijdens deze onderbrekingen niet effectief kan genieten van de doelgroepvermindering.


Onderbreking MEER dan 4 kwartalen


Bij een onderbreking van meer dan vier kwartalen in de tewerkstelling begint een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering, maar hiervoor dienen alle voorwaarden opnieuw te worden gecontroleerd (leeftijd, scholingsgraad, bestaan van loopbaanportfolio bij de VDAB,...).  U dient op dat moment het bestaande attest te stoppen. U vult dus best de einddatum van het laatste contract van voor de onderbreking van vier kwartalen in bij de 'Geldig tot' van dit attest. 

Indien blijkt dat alle voorwaarden voldaan zijn voor de opening van een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering, geeft u een nieuw attest in. Als startdatum van dit attest wordt aangeraden om de begindatum van het eerste contract na de onderbreking van vier kwartalen in te geven.