Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 100


 1. Aanduiding default gebruikersnummer (Sodexo) in particulierenfiche


In de particulierenfiche, in het tabblad contract, kunnen de gebruikersnummers van de particulier toegevoegd worden. Op het moment van toevoegen kan er ook aangeduid worden welk het standaard gebruikersnummer is. Echter was het, vanuit de fiche, niet duidelijk zichtbaar welk gebruikersnummer het standaard nummer is. 


We hebben er nu voor gezorgd dat het rechtstreeks in de fiche, op het tabblad contract, zichtbaar is welk ingegeven gebruikersnummer het standaard nummer is.

 1. Contract mag enkel aangemaakt worden wanneer werknemer in dienst is


Maatwerk

Op vraag van de klant werd er een blokkering toegevoegd bij het aanmaken van een contract.
Er kan geen contract meer aangemaakt worden voor een werknemer die nog geen (toekomstige) datum in dienst heeft.

 1. Vervangingsmodule (permanent) – Extra kilometercontrole


In de vervangingsmodule (tabblad Permanent) werd er een extra kilometer-controle toegevoegd zodat men bij twijfel de berekende kilometers in de module kan nakijken.

In de tabbladen voor permanente vervanging, kan men onderaan in de resultatenlijst, door met de rechtermuisknop op een geselecteerde lijn te klikken, manueel de afstand berekenen ter controle.

Er wordt dan een kilometerberekening uitgevoerd tussen de geselecteerde werknemer en geselecteerde particulier.

 1. Gebruikersnummer/rijksregisternummer te kopiëren vanuit de grid in de fiche


Vanaf heden is het mogelijk om het ingegeven gebruikersnummer en rijksregisternummer van een particulier, in het tabblad contract, rechtstreeks te kopiëren.


Door de lijn in de grid aan te klikken en op de rechtermuisknop te klikken, verschijnt er een context menu. Hierin heb je als gebruiker de mogelijkheid om het gebruikersnummer of rijksregisternummer te kopiëren. De fiche van de particulier moet hiervoor niet in de bewerkingsmodus zijn.

 1. Bugfix: Manuele ingave premies en vergoedingen – Verhoging limiet in te geven bedrag


Maatwerk

CheQpoint berekent automatisch alle vergoedingen die verband houden met de afgelegde kilometers per vervoersmiddel.

Echter is het voor sommige ook mogelijk om manueel nog extra premies en vergoedingen toe te kennen aan een werknemer of de berekende vergoeding aan te passen.

In dit ingavescherm bleek er een limiet te zijn op het in te geven bedrag. Een bedrag hoger dan 100€ werd niet aanvaard door het systeem. 

Deze limiet werd nu verhoogd naar 500€ per ingegeven vergoeding.

 1. Beheerscherm voor het aanmaken van tokens (werknemer)


Maatwerk

Er werd een beheerscherm voorzien om een token te genereren voor een bestaande werknemer die wil werken met een gekoppelde app.

Van zodra de gebruiker hierop klikt, kan hij/zij  voor een bepaalde werknemer automatisch (achterliggend) een beveiligde token aanmaken die nodig is om zich te kunnen identificeren in de gekoppelde app.

Met dit beheerscherm is het niet meer nodig om steeds aan Prato een token voor een nieuwe werknemer aan te vragen.


 1. Mogelijkheid tot het exporteren van voorschotten (Sociaal secretariaat SD Worx)


Maatwerk

Vanaf heden kunnen er ook voorschotten geëxporteerd worden naar het loonsecretariaat SD Worx (eBlox). 

Op basis van de prestaties tot aan een bepaalde datum, kan er binnen het loonsecretariaat een voorschot berekend worden. 

Hiervoor werd de export naar dit loonsecratariaat uitgebreid met een extra 'Voorschotten' module. Alle prestaties, met uitzondering van vooraf gedefinieerde prestatiecodes, worden naar het sociaal secrateriaat gestuurd op een bepaalde datum. Het loonsecretariaat kan dan op basis van deze doorgestuurde prestatiecodes het voorschot berekenen.

 1. Bugfix: Roadsheet moet alle planningsitems van de theoplanning opnemen


Maatwerk

In het maatwerk rapport 'Maak roadsheet' worden alle gegevens van de particulier opgelijst, volgens de theoretische planning van de huishoudhulp. 

Echter, voor toekomstige theoplanningen, waarvan de startdatum niet viel op de eerste dag van de week, werden niet alle items van de theoretische planning opgelijst waardoor er gegevens ontbraken in het rapport.

Dit werd nu verholpen. Alle gegevens van de particulieren van de volledige toekomstige theoplanning worden opgenomen in het rapport, al dan niet met een vooringevulde datum.

 1. Bugfix: Fout aantal kinderen ten laste bij aanmaken van nieuwe werknemer


Bij het aanmaken van een nieuwe werknemer (manueel of via eID) werd er onterecht het aantal kinderen ten laste (en waarvan mindervalide) overgenomen van de werknemer waarvan de fiche op dat moment zichtbaar was op het scherm. Dit zorgde ervoor dat deze tellers reeds ingevuld waren zonder dat er reeds kinderen werden ingegeven bij deze nieuwe werknemer.

Dit probleem werd in deze versie opgelost.

 1. Aanpassingen aan het export bestand voor de vergoedingen (SD Worx)


Maatwerk

Voor de koppeling met het sociaal secretariaat SD Worx (eBlox) werd het gegenereerde export bestand voor de vergoedingen gewijzigd. Alle ingestelde looncodes voor deze vergoedingen worden nu opgenomen in het bestand, ook indien deze de waarde 0 hebben. 

Dit werd gedaan zodat, nadien, indien er correcties dienen doorgevoerd te worden, deze binnen eBlox correct  de reeds ingelezen waarden zullen overschrijven met deze eventuele nul waarden.

 1. Aanpassingen aan het export bestand voor de prestaties (SD Worx)


Maatwerk

Voor de koppeling met het sociaal secretariaat SD Worx (eBlox) werd het gegenereerde bestand voor de prestaties gewijzigd.

De dagen zonder prestaties werden reeds opgenomen in dit export bestand, maar zonder code en zonder aantal uren.

Deze dagen (zonder prestaties) worden vanaf nu doorgegeven met een code '0000' maar wel nog steeds met een leeg aantal uren.

Dit werd gedaan zodat, nadien, indien er correcties dienen doorgevoerd te worden, deze binnen eBlox op een correcte manier de reeds ingelezen prestaties zullen overschrijven met de nieuwe doorgegeven prestaties.

 1. Extra velden toegevoegd aan het rapport fichegegevens werknemers


Een aantal belangrijke gegevens van de werknemer zijn op dit moment enkel te raadplegen via de fiche van de werknemer. Deze belangrijke gegevens werden vanaf heden ook toegevoegd aan het rapport 'Fichegegevens werknemer'.

Het betreft de volgende velden:

- Voorkeurstaal

- Opleidingsniveau

- Aantal kinderen

- Reden uit dienst

- Datum anciënniteit

- Mindervalide

- Burgerlijke staat

- Maaltijdscheques

Indien u vanaf nu het rapport fichegegevens opvraagt, zal u deze gegevens ook hierin zien verschijnen.

 1. Bugfix: Documenten toevoegen aan een opvolging


Bij het toevoegen van documenten aan een opvolging liep er soms iets mis waardoor het document niet gekoppeld leek aan de opvolging.

We hebben hiervoor verbeteringen doorgevoerd zodat het koppelen van een document aan een opvolging correct verloopt.

 1. Rekeningnummer niet meer verplicht bij het aanmaken van een contract


Het rekening nummer is nu geen verplicht veld meer bij het aanmaken van een contract. Het IBAN-nummer en BIC nummer blijven wel verplicht indien u vanuit cheQpoint een contract wenst aan te maken. Hierdoor is het mogelijk om vanaf heden ook contracten aan te maken gebruik makend van buitenlandse rekeningnummers.

Het IBAN-nummer laat ook buitenlandse nummers toe.

 1. Bugfix: Afdrukken planning voor meerdere kantoren tegelijk


Maatwerk

Bij het afdrukken van het maatwerk rapport 'Maak theoplanning' verscheen er een fout indien de gebruiker dit rapport voor meerdere kantoren tegelijk wou genereren. Indien slechts 1 kantoor geselecteerd werd, konden de rapporten zonder problemen opgemaakt worden.
In deze versie werd dit probleem opgelost. De gebruiker kan nu zonder problemen voor meerdere kantoren tegelijk dit rapport genereren.

 1. Bugfix: Opvolgingsmodule – Kantoor in module verschilde van kantoor in detailscherm


In de opvolgingsmodule kon het voorkomen dat in het overzicht van de opvolgingen een ander kantoor werd vermeld voor een bepaalde werknemer dan in het detailscherm van deze opvolging het geval was.
We hebben nu een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de opvolgingsmodules zodat er steeds het correcte kantoor van de werknemer zal getoond worden.


 1. Vervangingsmodule: Extra kolom ‘Poetsteam’ in resultatenlijst


Maatwerk

In de vervangingsmodule, tabbladen 'eenmalige werknemers' en 'eenmalig particulieren' werd, in de resultatenlijst onderaan het scherm een bijkomende kolom 'Poetsteam' toegevoegd. Deze kolom geeft een aanduiding  van het gekoppelde kantoor van de getoonde werknemer of particulier.

 1. Particulierenfiche – Extra aanduiding ziekenfonds


Maatwerk

Er werden in de particulierenfiche extra aanduidingen toegevoegd in verband met het ziekenfonds. Deze aanduidingen zijn niet wijzigbaar vanuit de fiche zelf.

 1. Bugfix: De uit dienst datum mocht niet meer gelijk zijn aan de in dienst datum


Het was niet meer mogelijk om een actieve werknemer uit dienst te zetten met een uit dienst datum gelijk aan de in dienst datum.

In deze versie werd dit opgelost. Zo kan een werknemer, die toch niet zou opstarten, op dezelfde datum uit dienst gezet worden als de in dienst datum.

 1. De voorgestelde einddatum bij aanmaken nieuwe bijlage automatisch mee verschuiven met de startdatum


Bij het aanmaken van een nieuw contract of bijlage, wordt er een einddatum voorgesteld die aan het vorige contract zal toegewezen worden.

Echter bij het wijzigen van de startdatum van het nieuwe contract werd de voorgestelde einddatum van het vorige contract niet automatisch mee gewijzigd.

Dit leidde regelmatig tot fouten bij het aanmaken van nieuwe contracten waarbij er plots geen aaneensluitende contracten meer waren.

Dit werd nu verbeterd. Wanneer de startdatum van het nieuwe contract gewijzigd wordt, zal automatisch de voorgestelde einddatum van het vorige contract en/of bijlage mee gewijzigd worden.


 1. Export sociaal secretariaat: Werknemers met fout ID


Indien het ID van het sociaal bureau voor een werknemer niet correct was (teveel of te weinig karakters), kon de export voor deze periode niet doorgaan zonder foutmelding.

Deze werknemers worden nu, in het tussenscherm van de export, getoond als werknemer waarbij er nog een probleem is (Het sociaal ID nummer is niet correct). Voor de werknemers waarbij alles correct is, kan de export dan gewoon doorgaan zonder foutmeldingen wanneer de gebruikt op 'Start export' klikt).

 1. De in dienst datum en contractdatum moet groter zijn dan huidige datum


Maatwerk

Op vraag van een klant, in functie van het sociaal secretariaat, kan de in dienst datum niet meer ingevuld worden met een datum in het verleden. De in dienst datum, bij het in dienst zetten of wijzigen, dient steeds gelijk of groter te zijn aan de huidige datum. 

Dit is enkel het geval indien de specifieke parameter hiervoor geactiveerd werd.

 1. Mogelijkheid tot importeren van partnergegevens van de werknemer


Maatwerk

Op vraag van een klant, werd het mogelijk gemaakt om partnergegevens van de werknemer, reeds ingegeven binnen het sociaal secretariaat, te importeren in CheQpoint.

Indien de gegevens in een opgelegd formaat geleverd worden door het sociaal secretariaat, kunnen deze vanaf nu door de administrator geïmporteerd worden.

 1. Bugfix: Opvolgingen – Verkeerde kantoor getoond in detailscherm opvolging


Bij het aanmaken van een opvolging wordt steeds het kantoor van de gekozen werknemer getoond.

Echter, wanneer dit kantoor manueel werd gewijzigd, de opvolging werd bewaard en nadien terug werd geopend, werd opnieuw het kantoor van de werknemer getoond in plaats van het gewijzigde, opgeslagen kantoor.

Dit werd in deze versie opgelost. Het kantoor van de opvolging zal nu steeds getoond worden, zoals dit bewaard werd. Het scherm zal niet meer default ingevuld worden met het kantoor van de werknemer, voor een reeds bestaande opvolging.


 1. Bugfix: Wettelijk adres in standaard planningsafdruk


Bij het afdrukken van de standaard planningsafdruk, werd het km-adres van de particulier getoond indien deze was ingevuld in de fiche.

Dit km-adres werd voornamelijk ingevuld in de fiche wanneer het wettelijk adres niet door google herkend wordt. Het blijft natuurlijk wel de bedoeling dat het wettelijk adres getoond wordt in de planningsafdruk, aangezien deze afdruk gebruikt wordt als leidraad voor de werknemer bij welke particulier en waar ze aanwezig dient te zijn. Vanaf heden wordt in de planningsafdruk (type 2) steeds het wettelijk adres van de particulier opgenomen, ook indien er een km-adres ingevuld werd.

 1. Automatische aanpassing dimona-status en nummer in fiche werknemer


Maatwerk

De dimonastatus (en dimonanummer), aangegeven via het sociaal secretariaat, wordt terug ingelezen in CheQpoint.

Dit wil zeggen dat in de werknemersfiche, steeds de status (en het dimonanummer) zal worden getoond, zoals dit binnen het sociaal secretariaat zichtbaar is.

 1. Extra logging bij het versturen en ontvangen van SMSen


Maatwerk

Bij het versturen van een SMS naar een bepaalde werknemer wordt er in sommige gevallen automatisch een opvolging aangemaakt.

Echter kon het voorkomen dat deze opvolging in de fiche van een andere werknemer terechtkwam, hoewel het getoonde GSM-nummer in de opvolging wel het correcte nummer was.

We hebben hiervoor extra logging toegevoegd om te kunnen achterhalen waarom deze opvolging soms verkeerd werd gekoppeld.