Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 96


 1. Koppeling Securex – Export bestanden hebben een andere extensie

Maatwerk


De export bestanden voor het sociaal secretariaat Securex, met de maandelijkse prestaties en vergoedingen, de correcties en de voorschotten, krijgen vanaf nu de extensie .lon in plaats van .txt.  Aan de inhoud van deze exportbestanden werd niets gewijzigd.

 1. Controle op geldigheid van adressen in de fiches kan afgezet worden


Wanneer de werknemersfiche of particulierenfiche bewaard wordt, wordt er op dat moment reeds gecontroleerd of het ingegeven adres geldig is en door Google wordt herkend. 

Dit om te vermijden dat tijdens het berekenen van de kilometers (in de kilometerberekeningsmodule) er ontelbare meldingen verschijnen van ongeldige adressen die niet meer herkend worden. 

Vanaf heden is het mogelijk, om deze controle te laten afzetten zodat tijdens het opslaan van de fiche hier niet meer op gecontroleerd wordt. Indien u echter gebruik maakt van de kilometerberekeningsmodule is het af te raden om deze controle van het adres in de fiche af te zetten. Andere klanten, die niet meer wensen gebruik te maken van deze extra controle in de fiche, kunnen ons contacteren om deze controle af te zetten.

 1. Bugfix: Controle op adressen gaf onterecht een melding indien provincienaam tussen haakjes stond


Indien er een provincienaam tussen haakjes achter de gemeentenaam stond, in het geval een gemeentenaam meerdere keren voorkomt in België, gaf het opslaan van de fiche een melding dat het adres ongeldig was.  Door de verstrenging van de regels, kon google niet meer overweg met deze provincienaam tussen haakjes.


Bij het valideren van de kilometers en het opslaan van de fiches, wordt er nu niet alleen gekeken of google het adres vindt, maar ook of dit adres overeen komt met het ingevulde adres. Dit op basis van gemeente en postcode.


 1. Bugfix: Kantoren konden ontkoppeld of gekoppeld worden in de werknemersfiche zonder bewerkingsmodus


In de werknemersfiche, op het tabblad kantoren, konden kantoren ontkoppeld of gekoppeld worden zonder dat u zich in de bewerkings-modus bevond. Dit kon leiden tot onbedoelde wijzigingen.

We hebben dit nu zodanig aangepast dat een kantoor pas gekoppeld of ontkoppeld kan worden indien u zich in de bewerkingsmodus bevindt.

 1. Bugfix: Omschrijving communicatiemiddel werd niet getoond bij toevoegen nieuw communicatiemiddel


Wanneer er een nieuwe communicatiemiddel werd toegevoegd en men na het opslaan in het detailscherm voor communicatiemiddelen terug in de fiche terechtkwam, was de omschrijving van het communicatiemiddel niet zichtbaar. Dit verscheen pas na het opslaan van de volledige fiche.

Dit kon tot verwarrende situaties leiden zodat u als gebruiker nogmaals dit communicatiemiddel ging bewerken om opnieuw, de reeds ingegevens omschrijving toe te voegen.

Dit werd opgelost. De omschrijving is nu direct zichtbaar in de fiche na het opslaan en sluiten van het detailscherm, bij het toevoegen of wijzigen van het communicatiemiddel.

 1. Bugfix: Particulierenfiche - SMS-knop soms onterecht beschikbaar


De ‘SMS’ knop bij het standaard gsm-nummer, in de particulierenfiche, kon gebruikt worden van zodra er een standaard gsm-nummer aanwezig was, ongeacht of de SMS-module actief was of niet. Dit is nu aangepast zodat de knop alleen kan gebruikt worden als de SMS-module geactiveerd is.

 1. Opvolging direct aanmaken bij opslaan fiche in plaats van wachten op de nachtelijke autotask

Maatwerk


Voor een specifieke klant werden er na het aanmaken van een fiche  van een nieuwe werknemer een aantal opvolgingen automatisch aangemaakt. Dit werd echter pas gedaan via de scheduledautotask die ’s nachts was ingesteld.

We hebben dit nu zodanig gewijzigd dat de opvolgingen automatisch worden aangemaakt op het moment van het opslaan van de fiche, zodat er niet meer gewacht moet worden totdat de autotask deze taak zou opnemen.

De scheduled task blijft wel bestaan. Deze kan dienen als backup, om later toch nog de opvolgingen aan te maken in geval er iets mis gegaan zou zijn bij de eerste keer opslaan van de fichegegevens van een nieuwe werknemer.

 1. Toevoegen Franstalige standaardcontracten + taalkeuze in contractwizards


 • Werknemers contracten: 

Vanaf nu voorziet CheQpoint in Franstalige standaard contracttemplates voor werknemers. Bij het aanmaken van een contract kan men de taal kiezen. Standaard wordt de taal aangeduid waarmee men op dat moment in CheQpoint aan het werken is, maar de gebruiker kan er dus nog voor kiezen om een andere taal te nemen.

 • Werknemers bijlagen:

Er zijn nu ook standaard contractbijlagen in cheQpoint beschikbaar in de Franse taal.

Indien geen specifieke contractbijlagen zijn ingegeven in de globale instellingen worden voor Franstaligen deze nieuwe standaard templates gebruikt om een bijlage te genereren.

 • Particulierencontract:

Vanaf nu voorziet CheQpoint in een Franstalige standaardtemplate voor het contract van particulieren. Bij het aanmaken van een contract kan men de taal kiezen. Standaard wordt de taal aangeduid van de particulier in kwestie, als dat Nederlands of Frans is. Zo niet, wordt de taal genomen waarmee men op dat moment in CheQpoint aan het werken is. De gebruiker kan er altijd voor kiezen om toch nog een andere taal te nemen.

 • Taalkeuze in contractwizards:

Omdat CheQpoint nu ook in Franstalige standaardcontracten en - bijlagen voorziet, is de taalkeuze van de contractwizards aangepast.

Bij het genereren van een particuliercontract was voorheen nog geen taalkeuze mogelijk. Vanaf nu kan men kiezen tussen NL en FR. Standaard wordt de taal aangevinkt van de particulier waarvoor men een contract genereert indien deze NL of FR is, en in andere gevallen wordt de taal geselecteerd waarin CheQpoint werkt op dat moment.

In de contractwizard voor werknemers was vroeger wel een taalkeuze aanwezig, maar deze was enkel beschikbaar indien men NL en/of FR had aangevinkt in de Globale Instellingen op het tabblad Templates. Vanaf nu is de keuze altijd beschikbaar. Standaard wordt de taal geselecteerd waarin CheQpoint draait op dat moment. Het dialoogvenster om een contractbijlage te genereren is op dezelfde wijze aangepast.

 1. Bugfix: Genereren opvolging bij ontvangen SMS

Maatwerk

Indien u gebruik maakt van de virtuele SMS module, waarbij de werknemer of particulier ook kan antwoorden op de door u verstuurde SMS, dan wordt deze ontvangen SMS als opvolging aangemaakt.

Echter, afhankelijk van het type toestel, kon het voorkomen dat 1 antwoord als verschillende SMSen toekwam, waardoor ook meerdere opvolgingen werden aangemaakt. Dit maakte het beheren van de opvolgingen met betrekking tot deze ontvangen SMSen onbeheersbaar.

We hebben er nu voor gezorgd dat, indien de ontvangen berichten vanuit hetzelfde nummer, binnen de 10 sec toekomen, dit als 1 bericht beschouwd wordt. Hierdoor worden deze verschillende  berichten samengevoegd in 1 opvolging.

 1. Aanmaken automatische opvolging bij versturen SMS

Maatwerk

Bij het versturen van een SMS, via de standaard, prio of virtuele SMS module, is het vanaf heden mogelijk om ervoor te kiezen om een automatische opvolging te laten aanmaken. Deze opvolging kan, indien gewenst, meteen op afgehandeld gezet worden.

De keuze om een opvolging aan te maken wordt reeds aangeduid op het moment dat de SMS zal verstuurd worden.

 1. Indien vervoersmiddel = ‘Te voet’ wordt er default geen vergoeding meer berekend


In een van de vorige CheQpoint versies werd een wijziging gedaan waardoor verplaatsingen te voet werden gerekend als verplaatsing met een privé-vervoermiddel, waardoor deze vanaf dan vergoed werden zoals verplaatsingen per auto. In deze CheQpoint versie is die aanpassing teruggedraaid, waardoor verplaatsingen te voet niet langer aanleiding geven tot een vergoeding.

Indien u toch wenst om een vergoeding uit te betalen wanneer de werknemer te voet naar de particulier gaat, kan u ons contacteren om de berekening van deze vergoeding terug aan te zetten.

 1. Bugfix: Systeemfout bij het opslaan van het scherm ‘Gebruikers en kantoren’


Het opslaan van de gegevens van de kantoren (Globale instellingen – Gebruikers en kantoren) mislukte door een conversieprobleem. Hierdoor genereerde Windows een foutmelding.

De bug deed zich enkel voor bij het gebruik van een Microsoft SQL server database. Met een juiste conversie werd het probleem opgelost.

 1. Uitbreidingen conversietool telefoonnummers en gsm nummers


De conversietool voor telefoonnummers toont vanaf nu ook de reden waarom een nummer als ongeldig wordt bestempeld. De tool corrigeert vanaf nu enkele vaak voorkomende fouten in nummers; hierdoor zijn er minder nummers die manueel door de gebruiker moeten worden gecorrigeerd. Ook is de herkenning en validatie van bestaande lokale telefoonnummers (dus zonder landcode) is verbeterd.


 1. Aanpassingen opvolgingsmodule

Maatwerk


 • Ingegeven filtering blijft behouden:

Er zijn wijzigingen gebeurd aan de filters binnen de opvoglingsmodule. Vanaf heden blijven ingegeven filters behouden bij het switchen tussen modules of andere personen. Filters worden wel nog steeds leeggemaakt bij het afsluiten en opnieuw opstarten van cheqpoint


 • Datum opvolging en ‘Niet afgehandeld’:

Er treedt een systeemfout op bij het opslaan van een opvolging indien de datum voor opvolging leeg is en de opvolging niet afgehandeld is.


Dat is nu opgelost.De datum opvolging is verplicht wanneer de opvolging nog niet afgehandeld werd.


 • Autorefresh module ‘Opvolgingen’:

Periodiek refreshen van overzicht opvolgingen: Hiervoor is er bij de globale instellingen, in het tabblad ‘Opvolgingen’ een settingonderdeel toegevoegd. Men kan deze autorefesh in en uitschakelen door het keuzevinkje aan te zetten en men kan een interval instellen (in minuten) waarop deze dient te refreshen.

 1. Keuzelijsten arbeidskaarten en verblijfsvergunningen


De bestaande keuzelijsten voor de geldige arbeidskaarten en verblijfsvergunningen die niet meer up-to-date waren, werden geupdate. De meeste wettelijke geldige waarden kan u nu in deze keuzelijsten terugvinden.

Indien u, binnen u bedrijf, nog extra waarden voor deze 2 velden gebruikt, kan u ons contacteren zodat we de keuzelijsten voor u kunnen uitbreiden.

 1. Rapport ‘Vervallen ziekte-attesten’: Selectie kantoor mogelijk

Maatwerk


Indien u het rapport ‘Vervallen ziekte-attesten’ wenst te genereren, beschikbaar wanneer u gebruik maakt van de beperkte of uitgebreide vervangingsmodule, kan u vanaf heden ook het kantoor kiezen waarvoor u dit rapport wenst aan te maken. 

Voorheen werd dit rapport enkel voor alle kantoren tegelijk gegenereerd.


 1. Bugfix: Foutieve controle effectieve planning bij verandering theoplanning gedurende de getoonde week


Op de weekplanning worden de uren “Qp / Qtw / Qtg / Qc” weergegeven. Deze zijn licht aangepast. Vroeger werd de datum van de maandag in de week gebruikt om te bepalen van welke theoplanning en welk contract de weekcijfers moesten worden getoond. Vanaf nu wordt de datum van vandaag gebruikt indien het om de huidige week gaat, de laatste dag van de week indien het om een week in het verleden gaat, en de eerste dag van de week indien het om een toekomstige week gaat.

Indien er een verschil is tussen het aantal uren op de effectieve planning en de theoplanning, verschijnt er op de planning een uitroepteken. Wanneer men hierop klikt, krijgt men een vergelijkingsvenster. Dit venster is deels aangepast. Voorheen toonde dit de uren van de theoplanning die begon op de maandag van de week in kwestie. Vanaf nu gebruikt deze voor elke dag de uren van de theoplanning die op die dag zelf geldig is. Dit kan betekenen dat het vergelijkingsvenster soms per dag geen verschillen aangeeft, maar wel via het uitroepteken kan geopend worden omdat het weektotaal verschilt. In dat geval wordt er een extra verklaring getoond onderaan het venster. Bijvoorbeeld:


https://lh3.googleusercontent.com/N-zz0yItpCAxwYIAgAYnL2pbcqHf6LWoDua2i1Nx63QcAtuf8RwXhCEw07GjbuMNz3WIf3l640MkIxCD0bjMRq3G9Er-P6IDwBnwHR_yMjhD2cVX-ltAiIujuExxxUw3clUuEnA6


 1. Bugfix: Km-berekening verslikt zich in routes zonder vervoersmiddel + tonen overzicht items met problemen


De kilometerberekeningstool reageerde niet goed op de te berekenen routes waarvan het vervoermiddel niet bekend was. Een dergelijke route zorgde ervoor dat er een fout optrad en de afstandsberekening vastliep.

Dit probleem is nu opgelost. De te berekenen routes zonder vervoermiddel worden vanaf nu initieel overgeslagen.

We hebben ervoor gezorgd dat de berekeningsmodule deze routes even parkeert en na het berekenen van de km’s geven we onderstaand scherm weer voor alle verplaatsingen waarvoor er geen voertuigtype opgegeven is:


https://lh4.googleusercontent.com/cfbcViDxgPThZZm2FlT-H0jbJq-OPRljWGJrzLH3ZBJ9TsoCt80I_bbA8Ilrd0M8H_1zZy6wHY0bwUcmN_oZbHv46pPXVoOBkxKly_CLrh8oR0mim7ChdaCUWtAnJMI6ffFuBnA7

De bedoeling is dat in de fiche en/of de theoplanning en/of de effectieve planning alle vervoersmiddelen en items zonder vervoersmiddel bijgevuld worden. Nadien dient u de kilometerberekening terug te laten lopen.

 1. Uitbreiding rapport ‘Voorschotten’


Het rapport voorschotten werd uitgebreid met het aansluitingsnummer dat u heeft bij het sociaal secretariaat (afhankelijk van de vennootschap waaraan de werknemer gekoppeld is) en het Sociaal bureau ID dat deze werknemer heeft bij het sociaal secretariaat.


 1. Bugfix: Overbodige foutmelding bij wijzigen bestaand type communicatie


Bij het bewerken van een bestaand communicatiemiddel kon men een onterechte foutmelding krijgen in geval men het type van een standaard gsmnummer of standaard e-mailadres aanpaste naar een ander type. Bijvoorbeeld indien men het standaard gsmnummer ging wijzigen en het type veranderde naar ‘telefoon’ en de cijfers van het nummer aanpaste naar een vast telefoonnummer, dan kreeg men de foutmelding dat er steeds een standaard gsmnummer moet zijn. Ook wanneer er geen andere gsmnummers meer aanwezig waren.

Dit is nu aangepast zodat de melding niet meer verschijnt indien men het laatste gsm-nummer of e-mailadres verandert naar een ander type.

 1. Bugfix: Foutmelding in permanent vervangingsmodule


In bepaalde speciale omstandigheden, die in de praktijk weinig voorkwamen, kon het gebeuren dat er zich een fout voordeed bij het berekenen van de reistijden van de kandidaten in de vervangingsmodule. 

De oorzaak was een foutieve berekening van de voortgang van het proces. Dit probleem is nu opgelost.

 1. SMS-module: Tussenscherm kunnen minimaliseren tijdens versturen SMS

Maatwerk

Vanaf heden is er de mogelijkheid om het tussenscherm van de SMS-module te minimaliseren/maximaliseren. Dit zowel bij het SMSen naar 1 persoon als bij het SMSen in bulk.

Op deze manier kan u, als gebruiker, zowel voor als tijdens het versturen van de SMS nog switchen naar andere modules binnen CheQpoint.

 1. Bugfix: Totalen in het maandrapport en statusrapport komen niet altijd overeen


Indien er werknemers zijn, die aan meerdere kantoren gekoppeld zijn, kwam het voor dat het aantal cheques (te verwachten, papier en elektronisch) in het maandrapport werden dubbelgeteld. 

Dit werd nu opgelost. De cheques die gekoppeld zijn aan een werknemer die aan meerdere kantoren gekoppeld is, worden nu maar eenmaal geteld in het maandrapport.

 1. Vervangingsmodule: Bijkomende kolom ‘Reden voorrang’

Maatwerk

De ‘Reden voorrang’ van de particulier werd op vraag toegevoegd als extra kolom in de vervangingsmodule.  Dit zowel in het tabblad ‘eenmalig particulier’ als in de tabbladen ‘Permanent werknemers’ en ‘Permanent particulier’. 

Als gebruiker kan u nu de reden van vervanging zien in de vervangingsmodule, zoals deze werd ingegeven in de particulierenfiche.

 1. Indexatie in juli 2017


In juli 2017 werd er een indexatie doorgevoerd in de dienstenchequesector.
Volgende aanpassingen werden in CheQpoint doorgevoerd:

 • Minimumlonen:

De minimumlonen zijn aangepast vanaf 1 juli 2017:


  • zonder anciënniteit: 10,70 euro

  • met 1 jaar anciënniteit: 11,12 euro

  • met 2 jaar anciënniteit: 11,26 euro

  • met 3 jaar anciënniteit: 11,37 euro


 • Tijdsvergoeding:

De tijdsvergoeding per kilometer is onveranderd gebleven op 0,10 euro, maar de minimumvergoeding per verplaatsing is gestegen naar 0,59 euro.


 • Inruilwaarde cheques:

Ook werd de inruilwaarde van de cheques, getoond in het statusrapport, aangepast aan de geïndexeerde waarde.

 1. Bugfix: Het geavanceerd zoeken op e-mail adres werkte niet meer


Het zoeken op e-mail adres, binnen de module werknemers en particulieren werkte niet meer. De oorzaak hiervan waren de aanpassingen die we in de vorige release gedaan hadden in verband met de communicatiemiddelen in de fiches. Het e-mail adres werd toen ook toegevoegd aan de groep van communicatiemiddelen, in plaats van ongegroepeerd in de fiche.

We hebben nu voor het geavanceerd zoeken ook een aanpassing gedaan, zodat het zoeken op e-mailadres terug vlot verloopt.


 1. Bugfix: Het navigeren tussen particulieren

Maatwerk

Het navigeren tussen de verschillende particulieren gaf soms een pop-up met de vermelding dat er een wijziging was in de data of filter. Deze melding was echter niet altijd terecht.

Hiervoor werd er een aanpassing gedaan zodat deze melding niet meer onnodig getoond wordt.

 1. Rapport ‘Fichegegevens particulieren’ – Gekoppelde kantoren


Het rapport ‘Fichegegevens particulieren’ werd uitgebreid met de info over de gekoppelde kantoren.

U kan als gebruiker, binnen het rapport fichegegevens, vanaf heden ook de gekoppelde kantoren van deze particulier laten verschijnen in het rapport.

 1. Bugfix: Het multi-user conflict bij het genereren van het klantencontract werd opgelost


Gebruikers konden een foutmelding krijgen indien ze op hetzelfde moment een klantcontract genereerden (fractie van een seconde).
De fout ontstond doordat de template, die wordt gebruikt om het contract te genereren, al door een andere sessie in gebruik is. Windows belet dan dat dit bestand nog eens wordt geopend.

Elke sessie krijgt nu een tijdelijke kopie van de template waardoor dit probleem verholpen is. 

 1. Bugfix: Feestdagen op prestatiebladen

Maatwerk

Bij de rapportage van de theoplanning, een specifiek maatwerk rapport voor een klant, werd er, indien er planning waren op een feestdag, het planningsitem getoond en niet de vermelding ‘Feestdag’. 

Dit werd aangepast zodat er steeds ‘Feestdag’, of de benaming van de feestdag, getoond wordt wanneer het effectief een feestdag betreft.

 1. Bugfix: Melding indien verblijfplaats leeg en km-adres gebruikt verblijfplaats


Vanaf deze versie is de verblijfplaats verplicht in te geven indien deze wordt gebruikt als km-adres.
De gebruiker krijgt een waarschuwende melding (popup venster) indien aan die voorwaarde niet wordt voldaan.

De velden die ontbreken worden dan ook aangeduid op de werknemersfiche met een notificatie-icon en een bijhorende hint.

 1. Bugfix: Dubbele vergoeding in export bestand bij manuele ingave premie

Maatwerk

Door een fout in de berekening van de bedragen werden bepaalde premies, die werden gegroepeerd en gesommeerd volgens type, x-aantal keer teveel uitbetaald, indien dit type meer dan 1 maal voorkwam in dezelfde maand.

In het export bestand voor SD Worx kwam dit bedrag dan dubbel voor.

 1. Bugfix en omzetting maatwerk rapport ‘Roadsheet’

Maatwerk

Het maatwerk rapport ‘Roadsheet’ werd omgezet van PratoHome naar CheQpoint. 

Dit document bevat voor de werknemer de adres-en contactgegevens  van alle werkposten voor een bepaalde werkcyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de theoretische planning en niet op de effectieve planning.

 1. Meerdere gebruikersnummers mogelijk in fiche particulier (in combinatie met naam en rijksregisternummer)


In de particulierenfiche, op het tabblad ‘Contract’, werd er een uitbreiding gedaan op de sodexo gebruikersnummers. 

Vanaf nu is het mogelijk om, per particulier, tot 4 gebruikersnummers toe te voegen. Per gebruikersnummer kan de naam, het rijksregisternummer en een omschrijving meegegeven worden. 

Wanneer u een gebruikersnummer ingeeft, worden er, na het ingeven van de eerste 10 cijfers, automatisch de 2 laatste cijfers aangevuld. 

 1. Aanpassing bookmarks voor sodexonummers en rijksregisternummers van klanten in rapporten


Er is een aanpassing gebeurd in de bookmarks voor sodexonummers en rijksregisternummers in rapporten, volgens de nieuwe ingave in de klantfiche en met toepassing van identiek formaat voor de nummers (voor zover geen eigen formaat wordt gehanteerd door de gebruiker).

Er zijn ook nieuwe bookmarks toegevoegd  om meerdere nummers te kunnen weergeven (door komma gescheiden): sodexoklantcsv en rijksregisternummerklantcsv.


 1. Verbetering ingave ziekte-attest in werknemersfiche


Bij een ziekte ingave op werknemersfiche niveau:

 • Kan de ‘Datum attest ontvangen’ gewist worden. Standaard is deze datum nu ook leeg (vroeger was huidige datum ingevuld en kon deze alleen maar worden veranderd naar een andere datum). 

 • Wordt automatisch het attest aangevinkt bij ingave 'datum attest ontvangen'.

 • Wordt automatisch de ‘datum attest ontvangen’ leeggemaakt bij het uitvinken van ‘attest ontvangen’

 1. Bugfix: Enkele aanpassingen bij het toevoegen/wijzigen van een ziekte:


Er werden enkele aanpassingen gedaan bij het toevoegen of wijzigen van een ziekte bij de werknemer:

 • De werknemerziekte (periode en uurcode) bleef aangepast bij het annuleren in het editorscherm. Dit kon een probleem zijn als men dan toch de werknemersfiche opslaat.

 • Foutmelding bij wijzigen ziekteperiode: aanpassingen werden niet samengevoegd bij een meervoudige wijziging (wijziging op een wijziging) van eenzelfde ziekteperiode in het ziekte-tabblad. Dit kwam enkel voor als er geen tussenopslag was van de werknemersfiche. 

 • Foutmelding bij nieuwe ziekteperiode: indien de nieuwe planning ook nog eens wordt verlengd of ingekort zonder eerst op te slaan worden de wijzigingen op de planning verkeerd beheerd.

 • Er zijn 3 schermen om te annuleren bij ziekte ingave: het editorscherm, het planningsscherm en het vervangingsscherm.
  Enkel bij annulatie in het eerste scherm (editor) werden de wijzigingen teruggedraaid, maar bij wijzigingen in het  2de en 3de scherm moeten ook alle wijzigingen (ook de wijzigingen uit het eerste scherm) worden omgekeerd maar dat gebeurde niet.

Al deze aanpassingen werden in deze versie doorgevoerd.

 1. Extra informatieve velden in het detailscherm bij het toevoegen van een ziekte

Maatwerk

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een klant, hebben we in het detailscherm ‘Ziektemelding toevoegen’ enkele informatieve velden in verband met de ziekte toegevoegd. 


 1. Mogelijkheid tot het inkorten van een bestaande ziekteperiode in de werknemersfiche

Maatwerk

Om een ingegeven ziekteperiode te kunnen verkorten, moest u in het verleden de ziekteperiode helemaal verwijderen en opnieuw aanmaken. 

We hebben er voor gezorgd dat u, vanaf heden, de mogelijkheid heeft om de einddatum van een reeds ingegeven ziekte naar voor te schuiven, in het geval van een vervroegde werkhervatting.

Na het ingeven van de vervroegde einddatum, worden de geïmpacteerde planningsitems aangepast en de ziektetellers bijgewerkt.

 1. Bugfix: Controle bij overlapping van ingave afwezigheidsperiodes


Er is een correctie gebeurd bij de controle en melding van overlapping bij de ingave van afwezigheidsperiodes. Er werd geen rekening gehouden met de nieuwe of bewerkte periodes in het geheugen want deze mogen ook niet overlappen. 

Voordien werd enkel gekeken naar de opgeslagen periodes (op de database).

 1. Tab ‘Commentaar’/’Log’: aanduiding betrokken partij

Maatwerk

In het gedeelte ‘Commentaar’ van de particulierfiche en ‘Log’ in de werknemerfiche kon men reeds opmerkingen plaatsen over de persoon in kwestie, en daar documenten aanhangen. Er is nu een extra veld toegevoegd waarin men, indien gewenst, de betrokken partij kan aanduiden. In de particulierfiche kan men, in een opmerking, vanaf nu dus een ‘Betrokken werknemer’ aanduiden, en in de werknemerfiche kan men een ‘Betrokken particulier’ aanduiden. Wanneer een werknemer als ‘betrokken werknemer’ aangeduid staat, dan is de opmerking in kwestie ook zichtbaar in de fiche van die werknemer. Op die plaats is het zelfs ook nog mogelijk om de opmerking te bewerken, behalve dan het veld van de betrokken partij. Andersom is ook die mogelijkheid toegevoegd; dus opmerkingen in de werknemerfiche met een ‘Betrokken particulier’ worden ook getoond in de fiche van de particulier in kwestie en zijn daar ook bewerkbaar.

Een voorbeeld:
Werknemer De Geyter Filip krijgt een opmerking met als ‘betrokken particulier’ Bollen Jos:

https://lh4.googleusercontent.com/Uqejt0giBtf6xycBKgpX2P5ZPPu0K6l8qzIl5rC6A87mlP32xuiWTH01Q_QYcGGLzCyxhX7w3e8ouaBQTjQknBYtBD7HQvCn1RysCsNGuwoGq4dwfxJSu9SHIs730Rr6QLLm5Dg2


In de fiche van particulier Bollen Jos wordt de opmerking ook getoond, met De Geyter Filip als ‘betrokken werknemer’. Men kan de gekoppelde werknemer echter niet aanpassen omdat deze opmerking in feite nog altijd in de fiche van de oorspronkelijk werknemer staat en hier bij de betrokken particulier enkel wordt getoond als relevante informatie. Andere gegevens zoals onderwerp, commentaar, en gekoppelde bestanden kunnen wel vanuit beide fiches aangepast worden:

https://lh3.googleusercontent.com/Xhd7SOH55ZwzYog6e6cRe9F_psXlEC_avJA3qsCUisWu4S9YOr6ZvAf7a2u0UHlisvFxAgjVVqkzD9pTrunxjh7fNmO9a7JQmhx3mmR5wWRgukOYGXLDXca_oPctupwFXmz6wgCS


 1. Bugfix: Het genereren van een contract faalde indien er aan apostrof in de naam stond


Het genereren van een contract mislukte indien de naam van de werknemer/particulier een apostrof bevatte. Dit gebeurde omdat de naam van de persoon in kwestie gebruikt werd in de naam van de map waar de contracten worden opgeslagen, en een apostrof mag in een bestandsnaam niet gebruikt worden. 

Dit probleem is nu opgelost. De apostrof wordt vanaf nu uitgefilterd bij het bepalen van de naam van de map waar het contract wordt opgeslagen.

 1. Bugfix: Systeemfout bij genereren klantencontract wanneer het e-mail adres ontbreekt


Er trad een fout op bij het aanmaken van een klantcontract. Het deed zich voor wanneer een standaard email adres voor de klant niet voorhanden was.

De generator crasht nu niet meer bij het ontbreken van een standaard email adres. Het email adres is hierdoor ook niet meer verplicht in te geven.

 1. Wijzigingen bij het importeren van telefoonnummers /gsm nummers in GKD/Level5

Maatwerk

Het importeren van telefoonnummers in Level5 en GKD is aangepast aan de recente wijzigingen in CheQpoint i.v.m. telefoonnummers. 

Telefoonnummers worden vanaf nu gevalideerd bij het importeren, en ongeldige telefoonnummers worden niet langer geïmporteerd. Als een dergelijke ongeldige nummer reeds eerder geïmporteerd was, dan zal deze verwijderd worden. 

Alle geïmporteerde telefoonnummers worden in de database opgeslagen volgens het standaardformaat, dat wil zeggen met een ‘+’ vooraan, gevolgd door een landcode en vervolgens de rest van de nummer. Dit alles zonder formattering, dus geen spaties of andere opmaak, enkel de cijfers.

 1. Toevoegen voorkeursmanier communicatie in de fiche van de particulier

Maatwerk

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een klant, hebben we in de particulierenfiche, op het tabblad ‘Overige’, een extra keuzelijst ‘Voorkeursmanier’ communicatie toegevoegd. 

Hier wordt op een eenvoudige manier, direct zichtbaar, getoond op welke manier de particulier wenst gecontacteerd te worden.

 1. Rapport ‘Fichegegevens particulieren’ - Voorkeurscommunicatie

Maatwerk

Het rapport ‘Fichegegevens particulieren’ werd uitgebreid met de info over de voorkeursmanier communicatie, ingegeven in de particulierenfiche.

U kan als gebruiker, binnen het rapport fichegegevens, vanaf heden ook de deze voorkeursmanier laten verschijnen in het rapport.

 1. Opkuis logbestanden indien meer dan 50MB


Indien de logbestanden, die cheQpoint bijhoudt, groter worden dan 50 megabyte, worden deze opgekuist. 

Hierbij worden de nieuwste bewaard en de oudere verwijderd tot deze terug onder de 50 megabyte komen. Het logbestand van vandaag wordt nooit verwijderd.

 1. Bugfix: Grote logbestanden


Op de maandplanning is er een tooltip waar de telefoonnummers komen. Hier zat een probleem in bij het bepalen van de tekst bij het type nummer. Dit wordt weggeschreven naar de logbestanden. Doordat dit bij elk item gebeurt, werden de log bestanden veel te groot. 

Dit probleem werd nu opgelost.