Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 94


 1. Bugfix: Controlemechanisme voor maximum uren per dag/week – Inplannen via permanente vervangingsmodule


De controle op het maximum aantal uren per week en/of per dag werd niet correct uitgevoerd vanuit de permanente vervanging. Hierdoor was het via die weg toch mogelijk was om meer dan 38u per week in te plannen in de theoretische planning, ondanks de actieve controle op het maximum. Dit probleem is nu opgelost.

 1. Bugfix: Foutmelding bij het opvragen van het rapport fichegegevens


Bij het opvragen van het rapport fichegegevens voor de werknemers en particulieren, kon er in sommige gevallen een foutmelding verschijnen. De foutmelding kwam enkel in bepaalde specifieke gevallen voor.

Dit probleem werd verholpen. 

 1. Bugfix: Foutmelding bij genereren rapport vervallen ziekteattest


Maatwerk


Bij het genereren van het rapport ‘Vervallen ziekteattest’ kon het voorkomen dat je op het einde een foutmelding kreeg. Deze foutmelding beïnvloedde niet de werking van het rapport, maar enkel het tonen van de vooruitgang van de progress bar. 


Er werd een controle toegevoegd rond de afronding van de berekening van deze progress bar waardoor de foutmelding niet meer voorvalt.

 1. Bugfix: Berekening kilometers in vervangingsmodule bij een particulier zonder geldig adres


Indien er in de vervangingsmodule een particulier zou voorgesteld worden zonder geldig adres, gaf de vervangingsmodule een onduidelijke foutmelding en werd er niets berekend.

We hebben nu deze foutmelding zodanig aangepast zodat het duidelijk is voor de gebruiker dat de particulier een ongeldig adres heeft, zodat dit kan aangepast worden.


 1. Bugfix:  Commentaar toevoegen in de permanente vervangingsmodule


Indien je commentaar wou toevoegen in de permanente vervangingsmodule bij een werknemer waar de  Qtg<Qgw verscheen er een foutmelding waardoor er in dit geval geen commentaar kon toegevoegd worden.  In alle andere gevallen was dit wel mogelijk.

Dit probleem werd nu opgelost.

 1. Bugfix: Controle aansluitingsnummer Sodexo op kantoorniveau


Er zit een controle op het invullen van het aansluitingsnummer Sodexo op kantoorniveau. Deze controle checkt of het aansluitingsnummer effectief bestaat uit 12 cijfers. Echter spreekt de foutmelding als deze controle faalt over een ander formaat (10 cijfers met scheidingstekens). De foutmelding werd zodanig aangepast dat dit nu voor de gebruiker duidelijk is. 

 1. Extra veld ‘Naam consulent’ op kantoorniveau


Er is een nieuw veld toegevoegd aan het detailvenster om een kantoor toe te voegen of te bewerken: ‘Naam consulent’. Dit is een vrij tekstveld, niet verplicht om in te vullen, met een lengtebeperking van 200 karakters.

 1. Bugfix: Opvolgingsmodule


Maatwerk

In de opvolgingsmodule, die werd overgezet van PratoHome naar CheQpoint in een vorige versie, werden nog een aantal kleine foutjes weggewerkt in verband met filtering en het toekennen van een werknemer aan een kantoor.

 1. Performantieverbetering: Script voor omzetting reistijdcache tabellen

Maatwerk


Er is een script voorzien dat de reistijd waarden gaat converteren naar een formaat dat voor de km berekening kan gebruikt worden. Dit script werd aangepast zodat dit performant loopt bij grote hoeveelheid gegevens.


 1. Validatie ongeldige adressen in de fiche van de werknemer en particulier


Wanneer men een bepaald adres aanduidt dat als km adres dient, zal dit gevalideerd worden op geldigheid bij het opslaan van fiche.

Vb. het kilometeradres bepaalt dat er gebruik zal gemaakt worden van het wettelijk adres. Bij het opslaan van de fiche zal het wettelijk adres dan gecontroleerd worden op geldigheid en zal een foutmelding geven indien dit adres bij Google niet herkend wordt. Indien het kilometeradres gebruik maakt van een ander adres, zal dit andere adres gecontroleerd worden.

Op deze manier vermijden we de foutmeldingen bij het uitvoeren van de kilometerberekeningsmodule, die op dat moment nog moeten gecorrigeerd worden.

 1. Verdere herziening kilometerberekening en –vergoeding

We hebben de aanpassingen aan de kilometerberekeningsmodule en de manuele afstandsberekening/ controle in maps verder uitgebreid. Volgende aanpassingen werden er gedaan:

 • De kilometerberekening houdt vanaf nu rekening met het vervoersmiddel:

De afstandsberekening van het scherm “km berekening” houdt vanaf nu rekening met het vervoermiddel van de werknemer in kwestie. Historisch werd altijd de route berekend uitgaand van een verplaatsing met de auto.


De dialoogvensters ‘manuele afstandsberekening’, ‘cache-historiek’, en het venster dat de route visualiseert zijn eveneens aangepast in dit kader.

 • Manuele afstandsberekening:

Om manueel een afstand te berekenen moet vanaf nu ook een vervoermiddel gekozen worden. Standaard wordt het hoofdvervoermiddel van de geselecteerde werknemer ingevuld.

 • Cache-historiek:

De layout van dit venster werd wat aangepast om plaats te maken voor extra informatie. Bij de berekende afstanden in de cache worden nu ook volgende bijkomende velden getoond:


 • Reistijd

 • Vervoermiddel

 • Theoretische vertrektijd die gebruikt werd voor de berekening


Verder is er een filter toegevoegd waarmee men kan kiezen om wel/niet op vervoermiddel te filteren; men kan dus kiezen om hetzij enkel het vervoermiddel te tonen dat van toepassing is op de context waarmee men het dialoogvenster opende, hetzij alle resultaten te tonen ongeacht het vervoermiddel. • Routeplan:

Dit venster vermeldt vanaf nu het vervoermiddel bij de afstand en de reistijd. Het gebruikte vervoermiddel hangt af van de context waarin het venster werd geopend; indien men het opende vanuit de manuele afstandsberekening, wordt het geselecteerde vervoermiddel uit dat venster gebruikt, en indien men het opende vanuit de effectieve planning, wordt het geselecteerde vervoermiddel uit het planningitem in kwestie gebruikt.

 • Cache-conversie venster:

In het cache-conversie venster werd een van de drie opties verwijderd. Een van de drie km-cachetabellen wordt nu niet meer gebruikt in CheQpoint, en het uitvoeren van de conversie op die tabel zou geen nut meer hebben; daarom werd de optie voor deze tabel verwijderd.

 • Km-vergoedingen berekenen voor individuele werknemers:

Vanaf nu kan men bij het berekenen van de km-vergoedingen aanvinken voor welke werknemers dit moet gedaan worden. Standaard zijn de werknemers aangevinkt die ook aangevinkt waren bij de afstandberekening in de stap ervoor, maar men kan ook nog zelf werknemers aan-/uitvinken. Voorheen werden altijd voor alle werknemers de vergoedingen berekend, ongeacht voor hoeveel werknemers men de afstanden had laten berekenen.

 • Knop ‘Controle’ adres op fiche werknemer en particulier:

Er deed zich een fout voor bij het gebruik van de “Controle”-knop bij het adres op de fiche van een werknemer/particulier. Dit probleem is nu opgelost.

 1. Extra rapporten – Ongeldig adressen werknemers en particulieren


Onder de rapporten voor werknemers en klanten is er een nieuwe rapport bijgekomen voor ongeldige adressen. Dit rapport controleert of de adressen van de werknemers of klanten nog geldig zijn voor de kilometerberekening. Mensen die reeds uit dienst zijn worden niet meer gecontroleerd.

 1. Verbetering CheQpoint updater – automatisering processen

Onze updater tool van cheQpoint heeft een vernieuwing ondergaan, vooral om de processen te automatiseren. Hierdoor kan ook interactie met de gebruiker worden vermeden en kunnen derden het onderhoud (software- en database update) optimaliseren.


De Updater maakt vooral gebruik van opstartparameters, die kunnen bijvoorbeeld in Windows worden meegegeven, maar het kan ook via een programma.


Volgende features werden toegevoegd aan de tool (cheQpoint.Updater.exe):


 • inloggen via parameters (param ‘-cplogin’ en ‘-cppassword’)
  Hiermee kan u de login (cheQpoint account) voor de tool op voorhand invullen.

In combinatie met -autoupdate kan u dus automatisch inloggen.

 • automatisch setup downloaden en opstarten van de tool (via cheQpoint)
  Zie ook versie 91/92 maar met extra mogelijkheden.
  Dat gebeurt via de link ‘Update’ in cheQpoint. Er zijn 2 linken in cheQpoint, zie vorige versie (zie ook release notes 91/92).

 • automatisch setup downloaden en opstarten van de tool (via Updater)
  Gebruik hiervoor de parameter ‘-downloadlatest’

 • cheQpoint automatisch updaten
  Gebruik hiervoor de parameter ‘-autoupdate’.
  CheQpoint gaat dan automatisch de database updaten en eventueel ook cheQpoint (indien normale modus). In dbupdate-modus gaat de tool de installatie van cheQpoint zelf overslaan.
  U kan combineren met de parameter ‘-downloadlatest’ indien de setup nog niet zou klaar staan.

 • database automatisch updaten
  Gebruik hiervoor ook de parameter  ‘-autoupdate’ (zie vorig punt)  in combinatie met ‘-dbupdate’.
  U gaat dan enkel de database updaten en de tool start in het database update scherm.

 • U kan parameters combineren


Werkwijze (bijvoorbeeld een database updaten die verouderd is):


 1. start de tool vanuit de cheQpoint installatiemap (normaal in de program files folder van Windows)

 2. zet de tool in db update modus (param ‘-dbupdate’)

 3. de tool neemt de standaard database uit de configuratie van cheQpoint
  of u kan er één specifiek selecteren via de naam van de databaseconnectie (param ‘-dbconnectionname’)

 4. log in met gegeven opstartparameters (param ‘-cplogin’ en ‘-cppassword’)

 5. doe de verwerking automatisch zonder interactie (param ‘-autoupdate’) 

 6. foutmeldingen worden wel weergegeven (update stopt dan), ook in autoupdate modus.

 7. sluit automatisch af na voltooiing (param ‘-autoclose’)

 1. Kopiëren en plakken van een planningsitem in de theoretische en effectieve planning


Vanaf nu is het mogelijk om zowel op de theoretische planning als effectieve planning items te kopiëren en te plakken. 


Planning items kunnen uitgewisseld worden op de theoretische planning van een werknemer, de effectieve planning van een werknemer, alsook van de theoretische planning van een werknemer naar de effectieve planning en omgekeerd. Ook kunnen planningsitems overgeheveld worden van een bepaalde werknemer naar een andere werknemer (hierbij zal er wel een waarschuwing verschijnen).


U dient eerst een planningsitem te selecteren, daarna kan u onmiddellijk de sneltoetsen Ctrl+C gebruiken of rechtsklikken voor het contextmenu en ‘Kopiëren’ selecteren.  Om het item op een ander moment (of in een andere planning) te plakken dient u eerst een periode te selecteren en daarna kan u de sneltoets ‘Crtl+V’ gebruiken of rechtsklikken en in het contextmenu de optie ‘Plakken’ selecteren. Het item wordt dan onmiddellijk in de planning geplaatst.


Als u de listview van de theoretische planning gebruikt, kan u via de icoontjes (kopiëren en plakken van het klembord) de planningsitems kopiëren en plakken.


Ook op de maandplanning van de effectieve planning kan u items kopiëren en plakken. Merk op dat u het tijdstip hier niet op voorhand kan selecteren. De originele waarden uit de bronplanning worden overgenomen. Deze waarden kan u dan nog wijzigen met het editeer scherm.

 1. Wijzigingen in de communicatiegrid in de werknemersfiche en particulierenfiche


De communicatiegrid in de fiche van de werknemer en particulier werd herzien. Vanaf heden is het mogelijk om meerdere e-mail adressen, telefoonnummers en gsm nummers toe te voegen bij de werknemers en de particulieren. 

E-mails zijn samengevoegd in de lijst van telefoonnummers. Het oude veld voor e-mail is nog beschikbaar maar kan niet meer gewijzigd worden. Het e-mail adres dat daar in komt te staan, komt uit de lijst waar het vinkje standaard aangevinkt staat.

Tijdens het toevoegen kan de default waarde van een bepaald type aangeduid worden dat standaard gebruikt zal worden voor de communicatie via mail of sms.

https://lh3.googleusercontent.com/PDUytYcRoJPII7rs6erRJnAB5ztPMYYpkruc3Z940kNzmFnlRNlXEpLWrrJOxL33jb30sYrCWJK9JWfTzExmJbx3XBenE5vjdeqc1lYt0rspEpH2rZ4K8WFs9DFVbt0BgH75dwHz

Tijdens de update naar de versie zal een conversietool er ook voor zorgen dat er voor iedere werknemer en particulier, waar reeds een e-mail adres en gsm-nummer voor werd ingegeven, automatisch een default waarde zal worden aan toegekend.

 1. Vaste notatie voor telefoon – en GSM nummers in de werknemersfiche en particulierenfiche

 • Landcode

Bij het ingeven/bewerken van telefoonnummers is het veld om een nummer in te geven opgesplitst in een keuzelijst om de landcode te selecteren en een tekstvak om de (lokale) nummer in te geven. Men heeft de keuze uit alle landcodes van Europa (al de landcodes die beginnen met het cijfer 3 of 4).


https://lh4.googleusercontent.com/Rip6a5gMbV0-QNBvduCLXMrPwJ44YyKQKRzev6ag7kUgbHPi0JSxJ2OfivMtItbJMArR4vns4rfxRqCtWNiNYcdHEEgfTWFghlgOwEyvvz8DkLEBd6vsfdp5hRQ3b3dMkDiGbYhG

 • Validatie

Bij het opslaan wordt het telefoonnummer gevalideerd. Dit betekent dat er geen ongeldige karakters in mogen staan en dat het het juiste aantal cijfers heeft. De controle op het aantal cijfers wordt op dit moment enkel gedaan voor Belgische en Nederlandse telefoonnummers (landcodes +32 en +31). Men mag in het telefoonnummer enkel cijfers en spaties gebruiken; andere karakters ter formattering, zoals een schuine/horizontale streep of een punt, zijn niet langer toegestaan.

 • Auto-formattering

Indien men een geldig telefoonnummer heeft ingegeven, wordt het nummer automatisch geformatteerd volgens een vaste vorm. Er worden hiervoor de nodige spaties toegevoegd en verwijderd. Een eventuele nul aan het begin van het lokale telefoonnummer wordt automatisch verwijderd, omdat deze overbodig is bij telefoonnummers die voorafgegaan worden door een landcode. De vorm van de formattering worden bepaald door de landcode en deels door de cijfers die deel uitmaken van het telefoonnummer. Zo worden Belgische vaste nummers bijvoorbeeld anders geformatteerd dan Belgische mobiele nummers. Auto-formattering wordt op dit ogenblik enkel uitgevoerd bij Belgische en Nederlandse telefoonnummers.


In de database worden vanaf nu alle toegevoegde/bewerkte telefoonnummers van werknemers/particulieren opgeslagen beginnend met een ‘+’ en de landcode, en zonder verdere formattering, enkel cijfers.

 1. Conversietool voor telefoonnummers en gsm nummers in de database


Er is een conversietool gebouwd om bestaande telefoonnummers in de database te herformatteren naar een vast formaat, zodat ze gebruikt kunnen worden in de nieuwe communicatiemodule voor het versturen van SMS’en. Voorlopig converteert deze enkel telefoonnummers van werknemers en particulieren, nog deze niet van gebruikers en kantoren. Alle nummers worden in de database minimalistisch geformatteerd zoals ook bij het opslaan van een in de fiche toegevoegde/bewerkte telefoonnummer wordt gedaan, dus beginnend met een ‘+’, vervolgens de landcode, en verder enkel cijfers. Dit heeft geen invloed op de weergave van de telefoonnummers in de fiches.


https://lh4.googleusercontent.com/z7X2NjXxopZi0T7Fn0fVgJHBpLdW2CJ8oPO3-vidcUjjWvyJnmCyjTIZt1Prvq5x5vMEM7X3jQF6slDTzcXlBnUrzHZDpSRoDEAlVXWbdOmZDsuTEyiwRdXxwk4B0pTzPUWZK0Br


De conversietool kan men terugvinden onder het menu ‘Help’ in CheQpoint. Het is de bedoeling dat deze minstens 1 keer uitgevoerd wordt na het installeren van deze nieuwe CheQpoint versie.


De conversietool valideert de bestaande telefoonnummers (vast/fax/gsm) van alle werknemers en particulieren in de database, en maakt een lijst van alle ongeldige telefoonnummers. De ongeldige telefoonnummers worden in een lijst weergegeven, en deze lijst kan geëxporteerd worden naar een Open XML spreadsheet bestand (*.xlsx). De ongeldige telefoonnummers moeten dan nog manueel gecorrigeerd worden door de consulent(en).


 1. SMSen versturen vanuit een werknemersfiche of particulierenfiche in CheQpoint


Maatwerk


Vanaf heden is het mogelijk om SMSen te versturen vanuit CheQpoint in plaats vanuit PratoHome, voor de klanten die deze module geactiveerd hebben. Er bestaat een keuze tussen standaard SMSen en PRIO SMSen. Deze module bestond reeds binnen PratoHome maar werd volledig omgezet. 

Vanuit de werknemersfiche of particulierenfiche kan een individueel smsje gestuurd worden indien er een gsm-nummer werd ingegeven.

Ook werd vanuit de externe partij die zorgt voor het versturen van de SMSen naar de providers ervoor gezorgd dat de SMSen beter en sneller toekomen met een grotere aflevergarantie.

De klanten die deze module gebruiken vanuit PratoHome zullen door ons gecontacteerd worden om deze omschakeling vlekkeloos te doen verlopen en om de module vanuit CheQpoint te activeren.

 1. SMSen versturen in bulk vanuit CheQpoint


Maatwerk


Het is ook mogelijk om SMSen te versturen in bulk vanuit CheQpoint, naar een selectie van werknemers en particulieren, voor klanten die deze module geactiveerd hebben.

Dit menu kan gevonden worden onder ‘Scherm’ -> ‘Sms’en in bulk’. Hier heb je de mogelijkheid om te filteren naar welke klanten en/of werknemers het bericht dient verstuurd te worden. Berichten kunnen ook verstuurd worden in verschillende talen.


https://lh4.googleusercontent.com/u7Eg9iqvYjiYThXlprrokPvaMaS3NR3hOu-W1dstqGnGnDnHRNpG1A4uIfLNQWt9RuMel5JwsTJLHmOjN7Lve6IAzUG25CF-mGvv9KTP0VVcUy0u8Ute9unYARYXY7J5Qh55kHV0


De klanten die deze module gebruiken vanuit PratoHome zullen door ons gecontacteerd worden om deze omschakeling naar CheQpoint vlekkeloos te laten verlopen.

 1. SMSen ontvangen in CheQpoint


Maatwerk

Ook het ontvangen van smsjes in CheQpoint is mogelijk via het gebruik van de virtuele SMS-module en een virtueel SMS nummer. 

Om de ontvangen SMSen te kunnen lezen en verwerken in CheQpoint, zal er voor elke ontvangen SMS een opvolging aangemaakt worden.

 1. Maatwerk rapport ‘Maak theoplanning’


Maatwerk


Het maatwerk rapport ‘Maak theoplanning’ werd aangepast op vraag van de klant:

 • Het oude logo werd vervangen door het nieuwe logo

 • De naam van de vennootschap werd toegevoegd bovenaan het rapport

 • De performantie werd verbeterd wanneer er een grote hoeveelheid tabs in het excel document moesten aangemaakt worden

 • De layout werd herzien op basis van feedback van de gebruiker

 1. Vertalingen doorheen CheQpoint


De meertaligheid werd aangepakt. Alle Franse vertalingen werden gecontroleerd, herbekeken en bijgevuld indien nodig. Vanaf heden is CheQpoint volledig tweetalig.