Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 88


 1. Bugfix: Verwijderen langdurige ziekte geeft een foutmelding

Enkel voor Partena en PIT-Familiehulp

Bij het verwijderen van een ingegeven (langdurige) ziekte voor een werknemer, nadat de effectieve planning reeds gekopieerd was, verscheen er een foutmelding.

Bij het verwijderen van een ziekte, wordt ieder planningsitem met ‘Z’-code terug naar een gewerkte ‘U’-code omgevormd. Een U-code heeft steeds een particulier nodig. Bij het toevoegen van een (langdurige) ziekte wordt er geen rekening meer gehouden met de achterliggende particulier. Hierdoor kwam het echter ook voor dat als deze ziekte terug verwijderd werd, deze reeds bestaande particulier binnen een planningsitem niet meer herkend werd, waardoor het systeem een foutmelding genereerde omdat een U-code steeds een particulier vereist.

Deze bug werd opgelost. Het verwijderen van een (langdurige) ziekte genereert nu geen foutmelding meer. 

 1. De lijst ‘Cheques incasso en ten laste’ werd verplaatst van PratoHome naar CheQpoint

Enkel voor Het Poetsbureau


Het genereren van het rapport 'Lijst incasso en ten laste' voor particulieren was tot op heden een actie die enkel binnen PratoHome kon gebeuren. Dit rapport werd nu ingebouwd binnen CheQpoint zodat alles van hieruit kan beheerd worden. Verder is het rapport uitgebreid met de verloren en vervallen cheques en wordt ook het chequetype (papier of elektronisch) aangeduid.

Dit nieuwe rapport ‘Lijst cheques: verloren, vervallen, incasso en ten laste’ kan binnen CheQpoint opgevraagd worden vanuit het menu-item ‘Rapportering’ – ‘Particulieren’. Indien de gebruiker hierop klikt, wordt er een selectiescherm geopend waarbinnen hij/zij het kantoor, de periode en de categorie van de cheques (verloren, vervallen, incasso en ten laste) kan kiezen. Daarbij kan deze gebruiker ook aanduiden of hij dit enkel wil zien voor papieren cheques, voor elektronische cheques of voor beiden. Van zodra de selectie gemaakt wordt, kan het rapport gegenereerd worden volgens deze selectiecriteria. Het rapport toont per particulier (tabblad) een overzicht van het aantal cheques (verloren, vervallen, incasso en/of ten laste) met aanduiding papier of elektronisch, voor de verschillende huishoudhulpen waardoor deze particulier bediend werd gedurende de geselecteerde periode.


Dit is een betalende functionaliteit binnen CheQpoint en kan, indien gewenst, door Prato geactiveerd worden. Indien u hiervoor interesse heeft,  kan u contact opnemen met sales via sales@prato.be.


 1. Bugfix: Het opslaan van een particulier geeft een foutmelding wanneer de chequewaarde gelijk is aan 0


Na het wijzigen en opslaan van een particulier kon er een foutmelding verschijnen. Dit gebeurde indien de chequewaarde ingesteld bij deze particulier gelijk is aan 0. Dit komt echter enkel voor wanneer de particulier geïmporteerd werd met een lege chequewaarde. Wanneer een particulier manueel wordt toegevoegd, wordt standaard de chequewaarde overgenomen uit de globale instellingen en kon deze foutmelding niet voorkomen.


We hebben ervoor gezorgd dat er een duidelijke foutmelding verschijnt bij het bewaren van de particulier met een chequewaarde gelijk aan 0, zodat u als gebruiker deze chequewaarde kan aanpassen vooraleer u de particulier opnieuw bewaart.


 1. De koppeling met SD – Payroll werd opgebouwd voor de export van prestaties en vergoedingen


Er kan vanaf heden een maandelijkse export van de prestaties en km/tijdsvergoedingen voor de geselecteerde werknemers vanuit CheQpoint gegenereerd worden zodat dit nadien kan ingelezen worden in het pakket ‘Payroll’ van SD Worx. 


Aan de hand van de planningsitems op de effectieve planning van de werknemer, de ingestelde looncode per prestatiescode en de kilometerberekeningsmodule wordt er een bestand opgebouwd volgens de vereiste layout van SD Worx voor de te exporteren maand en de geselecteerde werknemers. Dit bestand kan u dan nadien rechtstreeks uploaden binnen ‘Payroll’.


Dit is een betalende functionaliteit binnen CheQpoint en kan, indien gewenst, door Prato geactiveerd worden. Indien u hiervoor interesse heeft,  kan u contact opnemen met sales via sales@prato.be.


 1. De koppeling met PratoFix - Sonet werd opgebouwd voor de export van prestaties en vergoedingen


Er kan vanaf heden een maandelijkse export van de prestaties en km/tijdsvergoedingen voor de geselecteerde werknemers vanuit CheQpoint gegenereerd worden zodat dit nadien kan doorgegeven worden aan de medewerkers van het Prato loonsecretariaat. Zij zullen dit bestand rechtstreeks in Sonet inlezen, zodat er geen manuele ingave van prestaties en km’s meer nodig is.


Aan de hand van de planningsitems op de effectieve planning van de werknemer, de ingestelde looncode per prestatiescode en de kilometerberekeningsmodule wordt er een bestand opgebouwd volgens de vereiste layout van Sonet voor de te exporteren maand en de geselecteerde werknemers. Dit bestand kan dan nadien ingelezen worden binnen ‘Sonet’.


 1. De module ‘Opvolgingen’ werd verplaatst van PratoHome naar CheQpoint


Enkel voor Partena

Het beheren van de opvolgingen was tot op heden een actie die enkel binnen PratoHome kon gebeuren. Deze module werd nu volledig ingebouwd binnen CheQpoint zodat er hiervoor geen 2 verschillende applicaties meer nodig zijn en alles vanuit CheQpoint kan beheerd worden.

Opvolgingen werknemer:

 • De werknemersfiche is uitgebreid met een extra tabblad “contactregistratie”. Hier krijgt de gebruiker een overzicht van de opvolgingen voor die werknemer. Hierbij is er ook de mogelijkheid om de opvolgingen te gaan bewerken, te gaan verwijderen, van status te wijzigen of om een nieuwe opvolging aanmaken. Er is een filterblok voorzien waarbij men de data makkelijk kan filteren. Er is ook de mogelijkheid om de data te exporteren naar Excel of Csv


Opvolgingen particulieren:

 • De particulierenfiche is uitgebreid met een extra tabblad “opvolgingen”. Hier krijgt de gebruiker een overzicht van de opvolgingen voor die particulier. Hierbij is er ook de mogelijkheid om de opvolgingen te gaan bewerken, te gaan verwijderen, van status te wijzigen of om een nieuwe opvolging aanmaken. Er is een filterblok voorzien waarbij men de data makkelijk kan filteren. Er is ook de mogelijkheid om de data te exporteren naar Excel of Csv


Module ‘Opvolgingen’ en takenlijst (Mijn opvolgingslijst):

 • In de module ‘Opvolgingen’ krijgt de gebruiker een overzicht van alle openstaande opvolgingen van de kantoren waartoe deze gebruiker toegang heeft.

 • De takenlijst is een vereenvoudigde opvolgingslijst van alle openstaande opvolgingen die enkel toegewezen zijn aan de ingelogde gebruiker.

  • De openstaande opvolgingen worden getoond in 3 rubrieken:

   • openstaande taken waarvan de opvolgingsdatum gelijk is aan de huidige datum of waarvan de vervaldatum reeds gepasseerd is ('Vandaag')

   • openstaande taken waarvan de opvolgingsdatum gelijk is aan huidige dag + 1 ('Morgen')

   • openstaande taken waarvan de opvolgingsdatum > huidige dag + 1 ('Later')

 • De takenlijst kan onmiddellijk getoond worden bij het opstarten van CheQpoint, afhankelijk van de aanduiding in de globale instelling. De gebruiker kan ook steeds zijn eigen takenlijst (opvolgingslijst) raadplegen via de module 'Opvolgingen'. In dit overzicht kan de gebruiker doorklikken naar 'Mijn opvolgingslijst'.

 • Boven het datagrid zijn er enkele extra opties tov het datagrid van particulier of werknemer (Gegeven / Ga naar / Werknemer of Particulier). Men kan van hieruit rechtstreeks naar de werknemer of particulierfiche.Opvolgingen detailscherm:

 • Het detailscherm laat toe om bestaande opvolgingen te wijzigen of een nieuwe opvolging in te geven. Hierbij zijn er 4 blokken van informatie:

  • Koppelgegevens

  • Taakgegevens

  • Info

  • Documenten

 • In de globale instellingen zal er een onderdeel bestaan (in tab 'Opvolgingen') waarin de gebruiker kan aanduiden welke velden default moeten ingevuld worden bij het openen van het opvolgingsscherm en welke default waarde deze velden dan moet bevatten (ter vervanging van de gebruikte parameters in Home).


Automatische opvolgingen:

 • Bepaalde acties in CheQpoint zullen leiden tot opvolgingen die automatisch aangemaakt worden, via een autotask of achterliggend via de actie zelf. Door de overzetting van de opvolgingsmodule van PratoHome naar CheQpoint is ervoor gezorgd dat deze automatische opvolgingen in CheQpoint zichtbaar zijn, in de opvolgingsmodule en in de fiche van de werknemer en particulier indien van toepassing. Er verandert niets aan de werking voor het aanmaken van deze automatische opvolgingen. De logica wanneer een opvolging automatisch gecreëerd wordt, blijft behouden.

 • Door de overzetting van de opvolgingsmodule vanuit PratoHome naar CheQpoint, zullen een aantal van deze verwijzigingen niet meer nodig zijn, of zal de verwijziging zodanig moeten aangepast worden dat deze een opvolgingsscherm binnen CheQpoint zal openen.


Dit is een betalende functionaliteit binnen CheQpoint en kan, indien gewenst, door Prato geactiveerd worden. Indien u hiervoor interesse heeft,  kan u contact opnemen met sales via sales@prato.be.


 1. De standaard contracten en bijlages voor werknemers werden volledig herzien en uitgebreid binnen CheQpoint


Er zijn nieuwe templates voorzien voor de standaardcontracten en bijlages binnen cheQpoint. Voor klanten waarvoor bedrijfseigen documenten voorzien worden, verandert er niets.


Tot op heden hadden we een aantal standaard templates voorzien voor de contracten en de bijlages. Hierop stonden echter niet alle wettelijke vereisten en werd er geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse contracten of bijlages. 


Vanaf nu wordt er voor elk type contract een specifieke template gebruikt:

 • Contract bepaalde duur - deeltijds – vast

 • Contract bepaalde duur - deeltijds – variabel

 • Contract bepaalde duur – voltijds

 • Contract onbepaalde duur - deeltijds – vast

 • Contract onbepaalde duur - deeltijds – variabel

 • Contract onbepaalde duur - voltijds


Ook voor elk type bijlage wordt vanaf heden een nieuwe template gebruikt:

 • Bijlage verlaging uren: Wanneer de nieuwe Q lager is dan de vorige Q, krijg je de bijlage verlaging uren.

 • Bijlage verhoging uren: Wanneer de nieuwe Q hoger is dan de vorige Q, krijg je de bijlage verhoging uren. Deze bijlage is enkel van toepassing indien de ‘nieuwe Q’ verschillend is van de S waarde. De S waarde wordt ingesteld via ‘globale instellingen/Contracten&lonen - Aantal werkuren per week(S)’.

 • Bijlage verhoging uren – voltijds: Wanneer de nieuwe Q hoger is dan de vorige Q en gelijk is aan de S waarde, krijg je de bijlage verhoging uren voltijds. De S waarde wordt ingesteld via ‘globale instellingen/Contracten&lonen - Aantal werkuren per week(S)’.

 • Bijlage Q = Q: Wanneer de nieuwe Q gelijk is aan de vorige Q, krijg je de bijlage Q = Q.


Op de contracten/bijlages in cQp worden in sommige gevallen de uurroosters van de theoplanning afgedrukt op de contracten. De manier van ophalen van het uurrooster werd ook gewijzigd, zodat de uurroosters steeds correct en zoals wettelijk voorzien op het werknemerscontract afgedrukt worden.

 1. Bugfix: Het aanmaken van een werknemerscontract geeft een foutmelding indien adresdatum niet correct


Bij het aanmaken van een werknemerscontract kon het voorvallen dat er een melding verscheen dat het adres van de werknemer nog moest ingevuld worden, hoewel dit adres reeds bestond. 

Dit kwam omdat bij het aanmaken van het contract naar de creatiedatum werd gekeken, en niet naar de vermoedelijke (toekomstige) startdatum van dit contract. Indien het adres van deze werknemer een startdatum in de toekomst had, (en dus nog niet geldig was op de huidige datum van creatie) vond de contract generator geen adres voor deze werknemer.

Dit is nu zodanig aangepast dat de contractgenerator gaat zoeken naar een geldig adres op de startdatum van dit contract en niet op de creatiedatum waardoor er geen foutmelding meer optreedt. Bijkomend hebben we er ook voor gezorgd dat het juiste adres op het contract wordt weergegeven. Met het juiste adres bedoelen we dat het adres dat geldig is op de startdatum van het contract zal getoond worden, en niet meer het adres dat geldig is op de huidige datum. 


 1. Bugfix:  Het rapport km-overzicht geeft een time-out melding bij teveel data


Het rapport Km-overzicht, te genereren via ‘Rapportering – Werknemers – KM overzicht’, kon in sommige gevallen een time-out melding geven. Deze time-out ontstond bij de verwerking van grote hoeveelheden data, vooral indien ‘alle kantoren’ werd geselecteerd in het selectievenster.

Er is nu meer tijd voorzien voor het genereren van het rapport via de rapportgenerator zodat deze time-out melding niet meer zal voorkomen.

 1. Extra functionaliteit: Controle bij aanmaak contracten bepaalde duur


Tot op heden konden er onbeperkt contracten bepaalde duur aangemaakt worden. Om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen, hebben we een waarschuwende of blokkerende melding ingebouwd bij het aanmaken van een contract bepaalde duur indien de wettelijke termijn van 3 maanden verstreken is.  

De termijn van 3 maanden is vandaag zo voor de huidige Belgische wetgeving maar kan gemakkelijk via een parameter (op de database) gewijzigd worden indien de wetgeving hieromtrent wijzigt. De termijn wordt berekend op basis van de startdatum van het eerste contract.


We hebben dit zodanig ingebouwd dat, indien het contract bepaalde duur de termijn van 3 maanden overschreidt, je of een waarschuwende/blokkerende foutmelding krijgt of dat de optie contract bepaalde duur uitgeschakeld is bij het aanmaken van een contract en je dus enkel nog contracten onbepaalde duur kan aanmaken.

U kan zelf aangeven of het contract waarschuwend of blokkerend moet zijn. Dat kan in cheQpoint via het menu → globale instellingen → op het tabblad ‘contracten & lonen’. 


Naargelang de keuze die u maakt zal de berichtgeving verschillen. 

Deze komt in de vorm van een popupvenster die verschijnt als de beveiliging in werking treedt.

Indien u voor een blokkerende melding kiest, wordt het contract bepaalde duur niet aangemaakt. Bij een waarschuwende melding, kan het contract bepaalde duur nog steeds aangemaakt worden. 


Een voorbeeld van een melding:

Screenshot_25.png


 1. Extra funtionaliteit: Automatisch (achterliggend) opslaan van document in een temporary folder en het automatisch wissen van documenten in deze folder


We kregen van veel klanten de opmerkingen dat het enerzijds verwarrend is dat elk rapport en document bij generatie eerst manueel moet opgeslagen worden binnen een eigen gekozen map alvorens het document opent, en dat het anderzijds zorgde voor een overload van opgeslagen documenten die veel ruimte in beslag namen.

We maken nu gebruik van een tijdelijk pad waar de gegenereerd rapporten automatisch tijdelijk worden opgeslaan. Deze functionaliteit bestaat er in dat het gegenereerde bestand automatisch wordt opgeslagen op een tijdelijke locatie waarna het bestand geopend en getoond wordt aan de gebruiker. Dit is in het leven geroepen nadat er overgeschakeld was op libreoffice - openxml waar normaal Microsoft Office de tijdelijke bestanden ging opslaan.

Dit tijdelijk pad is instelbaar in de globale instellingen:
Ga naar : Instellingen / Globale instellingen / tabblad Templates


https://lh3.googleusercontent.com/lkYDBss9DbrdUQeSmkbghnp3tZQoag6T6NUWqzLSn_rapF1uAenSIiccFjp5dePOsFqD3-gqdhVHHhGva7neqVmLIOfAh7n-ejoP-ddfuZe6gcdKG3-er3skAJ2jIAAaqimahekL


Indien het pad “Temp directory documenten” ingevuld is, wordt er gebruik gemaakt van de functionaliteit waarbij het temp bestand aangemaakt en getoond wordt zonder dat de gebruiker eerst het bestand manueel zal moeten bewaren. Let wel, u dient hier een folder te kiezen die voor alle gebruikers toegankelijk is.


Indien het pad “Temp directory documenten” niet ingevuld is, wordt er geen gebruik gemaakt van de functionaliteit en zal de gebruiker de vraag krijgen om het bestand op een gekozen locatie op te slaan met een gekozen naam (zoals die tot op heden het geval is).


Indien het vinkje “Gebruik cleaner” aangevinkt is, zal er op ingestelde momenten (interval (minuten)) een automatische opzuivering gebeuren van deze tijdelijke locatie. Indien dit vinkje niet aangevinkt is zal de gebruiker zelf moeten zorgen voor de opschoning van deze locatie.


 1. Het optimaliseren van de werkplanningen van Partena: Layout werkblad en het sorteren, groeperen en afdrukken van de planning


Enkel voor Partena

Op vraag van Partena is het maatwerk rapport ‘werkplanning’ aangepast.

 1. Bugfix: Het wettelijke adres op de klantencontracten hield geen rekening met de startdatum van het contract en adres


Idem als voor de werknemerscontracten, hebben we er voor de klantencontracten ook voor gezorgd dat het juiste wettelijke adres op het contract wordt weergegeven. Met het juiste wettelijke adres bedoelen we dat het adres dat geldig is op de startdatum van het contract zal getoond worden, en niet meer het adres dat geldig is op de huidige datum.

 1. Extra beveiliging instellingen ‘Inlezen elektronische cheques’


Bij het inlezen van de elektronische cheques binnen CheQpoint, kon de gebruiker doorklikken naar het instellingenscherm van deze actie en bepaalde instellingen wijzigen. Echter het wijzigen van deze instellingen kon tot gevolg hebben dat de ingestelde parameters of beveiligingen achterliggend in conflict kwamen zodat er fouten konden optreden.

Dit instellingenscherm hebben we nu zodanig beveiligd dat dit enkel door een Prato medewerker kan aangepast worden zodat er geen onnodige fouten kunnen optreden indien een gebruiker deze instellingen zelf zou aanpassen.


 1. Bugfix: De foutmelding bij het valideren van planningsitems werd aangepast


Indien de gemeente van de particulier niet gekend is, of indien de startdatum van het adres van de particulier valt na de datum van het te valideren planningsitem, kunnen cheques niet gevalideerd worden. Cheques kunnen enkel gevalideerd indien deze kunnen toegekend worden aan het juiste gewestelijke borderel. Om deze toekenning correct te laten verlopen dienen we de gemeente van de particulier te kennen of dient deze gemeente geldig te zijn op de datum van het planningsitem.


Er verscheen reeds een foutmelding indien CheQpoint het juiste gewest niet kon toekennen tijden de validatie. Echter dit waarschuwingsbericht werd op een verkeerdelijke manier uitgedrukt. Dit werd nu aangepast zodat de oorzaak duidelijk is voor de gebruiker.