Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 108


1 Bugfix - Export bestand prestaties met elektronische cheques voor Sodexo


Maatwerk


In het export bestand met prestaties met elektronische cheques, dat wordt ingelezen op de Sodexo site, wordt het gebruikersnummer van de particulier opgenomen. Dit moet het standaard gebruikersnummer van de particulier zijn, zoals aangeduid in de fiche.

Dit is nodig omdat het gebruikersnummer in dit  bestand moet overeenkomen met het gebruikersnummer dat ingebeld werd door de werknemer. Indien dit niet overeenkomt, wordt dit door Sodexo als 2 verschillende prestaties aanzien.

Nu bleek echter, dat niet het standaard gebruikersnummer van de particulier werd opgenomen in dit export bestand, maar het eerste gebruikersnummer dat aanwezig is in de particulierenfiche. Dit eerste gebruikersnummer kan verschillend zijn van het standaard gebruikersnummer van deze particulier. 

Dit euvel werd opgelost. Nu wordt steeds het standaard gebruikersnummer  van de particulier opgenomen in het export bestand.


2 Bugfix - Aanmaken nieuw kantoor geeft foutmelding


Wanneer een nieuw kantoor werd aangemaakt zonder ingevuld adres, verscheen er een technische foutmelding. 

Dit werd nu verholpen. Wanneer er geen adresgegevens worden ingevuld zal er een duidelijke melding verschijnen en worden de noodzakelijke velden aangeduid met een uitroepteken wanneer de gebruiker het nieuwe kantoor wenst te bewaren. 


3 Bugfix - Melding uren theoplanning niet gelijk aan contracturen verscheen ongepast


Bij het wijzigen of toevoegen van een theoplanning en bij het toevoegen van een nieuw contract kon er, bij het opslaan van de fiche, een melding verschijnen wanneer de uren van de theoplanning (Qtg) niet gelijk waren aan het op dat moment geldende contract. 


Deze melding werd echter soms ook getoond wanneer de uren wel overeenkwamen. Het systeem hield namelijk geen rekening met de op dat moment geldende theoplanning of het op dat moment geldende contract, maar met de laatste theoplanning of laatste contract. Hierdoor kwam soms onterecht de melding dat de uren niet overeenkwamen hoewel dit wel het geval was. 

Dit probleem werd nu opgelost.


4 GDPR - Rapport ‘Recht op inzage’ werknemer

  

In het kader van de GDPR richtlijnen is het vanaf deze release mogelijk om een selectie of alle gegevens van één of meerdere werknemers te exporteren via het rapport fichegegevens werknemer, na de selectie van de checkbox GDPR. Bij het selecteren is er de optie om historiek mee te exporteren en te bepalen welke gegevens meegenomen worden in de export.


De informatie in het rapport wordt weergegeven in verschillende tabbladen die de tabbladen in de fiche weerspiegelen.


5 Bugfix - Aanduiding ‘lid van ziekenfonds’ werkt niet correct


Maatwerk


Bij het opstarten van cheQpoint en een particulierenfiche aan te klikken, werden de aanduidingen ‘Klant ziekenfonds’ en ‘In orde met aanvullende verzekering’ niet correct weergegeven op het tabblad ‘Overige’. Bij het openen van een eerste fiche werden deze aanduidingen nog niet opgeladen. Wanneer de gebruiker op een andere particulierenfiche klikte, dan werden beide aanduidingen wel correct opgevuld. 

We hebben dit nu aangepast zodat ook bij het aanklikken van de eerste particulierenfiche de aanduidingen correct worden weergegeven en reeds bij het laden van de particulieren bij opstart correct werden meegeladen. 


6 Bugfix - Percentage ‘Procent op belastbaar’ was niet wijzigbaar


Wanneer de gebruiker het percentage ‘Procent op belastbaar’ wou aanpassen in het tabblad ‘ID’ op de werknemersfiche, werd de gewijzigde waarde niet behouden bij het opslaan van de fiche. De vorige, bestaande waarde werd terug getoond.

Dit probleem is opgelost. De gewijzigde waarde in dit veld wordt nu steeds correct opgeslagen.


7 Bugfix - Link ‘Koppeling Sociaal bureau’ was niet zichtbaar in extra menu


Maatwerk


Afhankelijk van het gekoppelde sociaal bureau zijn er verschillende manieren om een export bestand te kunnen genereren. 

Door het mogelijk te maken om vennootschappen rechtstreeks in CheQpoint in te geven, en vandaaruit de instellingen van het sociaal bureau aan te duiden, was één bepaalde manier om een export bestand te genereren, namelijk ‘Koppeling sociaal bureau’ verdwenen uit het ‘Extra’ menu.

Dit euvel werd opgelost. Afhankelijk van het ingestelde sociaal secretariaat is nu steeds het juiste menu-item te zien in het ‘Extra’ menu.


8 Bugfix - Het aanmaken van een werknemerscontract geeft foutmelding indien de template reeds in gebruik was

Bij het aanmaken van een contract of bijlage kon het voorvallen dat de template in gebruik bleef na het genereren van het contract of bijlage. Hierdoor kon een andere gebruiker geen contract meer aanmaken totdat de template terug manueel werd vrijgegeven door het proces te stoppen.

Dit probleem werd opgelost. Er zijn een aantal verbeteringen uitgevoerd aan dit proces zodat de template na het genereren sneller terug vrijgegeven wordt. 


9 Extra controle op geldige theoretische planning tijdens export naar Prato loonsecretariaat 


Maatwerk


Indien de gebruiker de prestaties en vergoedingen wenst door te sturen naar het Prato loonsecretariaat voor een bepaalde maand, en wanneer een werknemer geen geldige of aaneengesloten theoretische planningen heeft voor deze te exporteren maand, gaf dit foutmeldingen tijdens het exporteren en konden de prestaties voor deze werknemers niet doorgestuurd worden. 

Daarom hebben we een extra controle ingebouwd, wanneer de prestaties en vergoedingen dienen verstuurd te worden, zodat de prestaties van een werknemer enkel geëxporteerd kunnen worden wanneer de volledige periode gedekt is door één of meerdere theoretische planningen.

Als één of meerdere theoretische planningen ontbreken of niet de volledige periode dekken , komt de werknemer, tijdens de fases van de export, in het blok ‘Werknemers met probleem/opmerking’ te staan met de opmerking ‘Geen (aaneensluitende) theoretische planning’.


10 Aanpassingen aan controle effectieve planning in het maandoverzicht

Er gebeurde reeds een controle, op maandbasis, tussen de contractuele uren (theoretische planning) versus de gewerkte uren (effectieve planning).

Hiervoor werden bovenaan op de effectieve planning (in het maandoverzicht) de planningsuren getoond, samen met de uren van de theoplanning, op maandbasis.

Enkel wanneer de uren verschillend waren, werd er een uitroepteken getoond. De controle hebben we in deze nieuwe versie uitgebreid. 

Ook wanneer de Qpm/Qtm gelijke totaalwaarden hebben, maar er wel verschillen zijn in de uren op dagbasis, zal er een uitroepteken getoond worden. Zo kan de gebruiker toch de verschillen op dagbasis nakijken bij gelijke totale uren op maandbasis, door op het uitroepteken te klikken.


11 Bugfix - Koppeling met Acerta - Een werknemer met ID sociaal secretariaat met 10 karakters startend met een 9 kon niet opgenomen worden in het export bestand


Maatwerk


Voor de koppeling met het sociaal secretariaat Acerta, kunnen de werknemers een ID sociaal secretariaat hebben van 10 karakters. 

Wanneer de prestaties en vergoedingen geëxporteerd werden, is er in het export bestand plaats voor 10 karakters voor het werknemer ID.

Echter, wanneer in CheQpoint een ID sociaal bureau werd ingegeven met 10 karakters, startend met een 9, gaf dit een foutmelding wanneer men de prestaties en vergoedingen voor deze werknemer wenste op te nemen in het export bestand.

Dit probleem werd nu opgelost. Alle werknemers met een ID sociaal secretariaat van 10 karakters kunnen opgenomen worden in het export bestand voor Acerta. 


12 Bugfix - Generatie rapport ‘Einde contracten’ geeft time-out bij opvragen grote hoeveelheid data


Maatwerk


Het maatwerk rapport ‘Controlelijst einde contracten’ kon niet gegenereerd worden wanneer er een grote hoeveelheid data moest opgehaald worden. Er verscheen steeds een foutmelding dat de time-out bereikt werd.

We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd in dit rapport door enerzijds het proces van genereren te versnellen en anderzijds hebben we ook de time-out  verhoogd. Het rapport kan nu zonder problemen gegenereerd worden ook indien er veel data moet opgehaald worden. 


13 Bugfix - Export naar boekhoudpakket M/Plus bevatte niet altijd klantennummers


Maatwerk


Binnen CheQpoint is er de mogelijkheid om na het genereren en boeken van de facturen, binnen de facturatiemodule, export bestanden te genereren met klantengegevens en factuurgegevens voor het boekhoudpakket M/Plus.

Deze export bestanden worden dan ingelezen in het boekhoudpakket. Echter bleek het dat er in deze export bestanden niet voor elke klant een klantennummer werd ingevuld. Hierdoor gaf het inlezen in het boekhoudpakket foutmeldingen en konden deze klanten en facturen niet ingelezen worden.

We hebben, in deze versie, deze export bestanden aangepast zodat er steeds voor elke opgenomen een klant ook een klantnummer aanwezig is in het bestand. Hierdoor kan het inlezen in het boekhoudpakket zonder problemen verlopen.


14 Aanpassingen scherm voor het exporteren rapport fichegegevens particulieren


Het huidige scherm, dat toelaat om de fichegegevens van de particulier te exporteren werd aangepast. 

De bestaande keuzemogelijkheden werden uitgebreid en deze werden onderverdeeld in een overzichtelijke boomstructuur, volgens de aanwezigheid van de velden in de particulierenfiche. Door de aanvinkvelden voor de veldnamen aan of uit te vinken, kan je bepalen welke gegevens al dan niet in het rapport moeten opgenomen worden.


15 Uitbreiding rapport fichegegevens particulier


Het rapport fichegegevens werd uitgebreid. Alle, beschikbare, velden in CheQpoint, die kunnen opgenomen worden in dit rapport werden toegevoegd.

Een beperkt aantal velden binnen CheQpoint kunnen niet toegevoegd worden aan dit rapport. Deze velden worden opgenomen in het beschikbare rapport ‘Recht op inzage’ van de particulier, in het kader van GDPR.


16 GDPR - Rapport ‘Recht op inzage’ particulier

  

In het kader van de GDPR richtlijnen is het vanaf deze release mogelijk om een selectie of alle gegevens van één of meerdere particulieren te exporteren via het rapport fichegegevens particulier, na de selectie van de checkbox GDPR. Bij het selecteren is er de optie om historiek mee te exporteren en te bepalen welke gegevens meegenomen worden in de export.


De informatie in het rapport wordt weergegeven in verschillende tabbladen die de tabbladen in de fiche weerspiegelen.


17 Bugfix - Foutmelding bij het versturen van e-mails 


Maatwerk


Het is mogelijk om via CheQpoint e-mails te versturen. Hoewel de e-mail steeds bij de ontvanger aankomt, gaf het versturen soms een foutmelding bij het wegschrijven in de log. Hierdoor werd er geen regel aangemaakt in de log en kon de gebruiker niet zien wat er verstuurd was. 

Begrijpelijk leidde deze foutmelding ook tot twijfel of de mail goed verzonden was. 

Met deze release is het probleem verholpen. Er komt geen foutmelding en elke mail die verzonden wordt, wordt opgenomen in de log ‘Verzonden e-mails’.


18 Bugfix - Rapport controle effectieve planning


Maatwerk


Het rapport ‘Controle effectieve planning’ geeft een opsomming, per werknemer en per maand, van de planningsitems die, vooraleer te versturen naar het sociaal secretariaat, nog aandacht vereisen. De items die kunnen voorkomen zijn te veel of te weinig uren tov van de theoretische planning, de combinatie tussen toegestaan afwezig en overuren en nog eventueel aanwezige niet-exporteerbare uurcodes.

Bij het tonen van planningsitems met de reden ‘Te veel of te weinig uren’ werden er soms nog teveel planningsitems getoond in het rapport. Indien het oorspronkelijke item op de effectieve planning werd verwijderd en op diezelfde dag een nieuw planningsitem werd aangemaakt met eenzelfde aantal uren, dan werd dit onterecht als een verschil in uren opgenomen in het rapport.

Dit probleem werd nu opgelost. Indien op een bepaalde dag evenveel uren voorkomen in de theoplanning als in de effectieve planning, ook al werd het originele planningsitem verwijderd en vervangen door een ander item, zullen deze items niet meer in het rapport voorkomen als te veel of te weinig uren. 


19 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassingen in de werknemersfiche


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de werknemer aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden.

Deze voorkeur kan vanaf heden aangeduid worden in de fiche van de werknemer, binnen het tabblad ‘Overige’.

Indien de werknemer heeft aangegeven dat hij/zij niet gecontacteerd wil worden via een bepaald communicatiemiddel, zal CheQpoint ook niet toelaten dat er SMS-en en/of e-mails kunnen verstuurd worden via de knoppen in de werknemersfiche (indien deze modules geactiveerd zijn).


20 Bugfix - Rapport ‘Roadsheet’ gaf time-out bij het laden van veel werknemers


Maatwerk


Wanneer een gebruiker het rapport ‘Roadsheet’ wenste te genereren kon het gebeuren dat er een time-out optrad wanneer er veel werknemers moesten opgehaald worden. Na de foutmelding werd het tussenscherm wel getoond maar de lijst van werknemers was leeg waardoor de roadsheet niet kan gegenereerd worden.

We hebben in deze versie een aantal wijzigingen aangebracht zodat het ophalen van de werknemers sneller verloopt en er geen time-out meer optreedt. Het rapport ‘Roadsheet’ kan dan zonder probleem gegenereerd worden.


 21 Bugfix - Rapport fichegegevens werknemers - De datum in dienst was afwezig indien werknemer uit dienst


Door de vorige aanpassingen aan het rapport fichegegevens werknemers werd nog enkel de startdatum van de laastste status weergegeven. Voorheen werd steeds de datum in dienst als datum uit dienst weergegeven, indien de werknemer uit dienst was.

Dit hebben we terug gewijzigd. Vanaf heden zijn opnieuw beide startdata aanwezig in het rapport fichegegevens werknemer, onafhankelijk van de status van de werknemer.


22 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassingen in de particulierenfiche


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de particulier aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden.

Deze voorkeur kan vanaf heden aangeduid worden in de fiche van de particulier, binnen het tabblad ‘Overige’.

Indien de particulier heeft aangegeven dat hij/zij niet gecontacteerd wil worden via een bepaald communicatiemiddel, zal CheQpoint ook niet toelaten dat er SMS-en en/of e-mails kunnen verstuurd worden via de knoppen in de particulierenfiche (indien deze modules geactiveerd zijn).


23 Koppeling Acerta - Doorgeven fietskilometers en eenheidsbedrag ipv het bedrag van de vergoeding


Maatwerk


In de export bestanden voor Acerta, waarin de maandelijkse prestaties en vergoedingen opgenomen worden van de werknemers, werden voor de woon-werk fietskilometers en werk-werk fietskilometers het bedrag van de vergoeding opgenomen.

Op vraag van Acerta hebben we dit nu gewijzigd. Het bedrag van de vergoeding (voor de verplaatsingen met de fiets) wordt niet meer in het rapport opgenomen maar wel het aantal fietskilometers in combinatie met het eenheidsbedrag.


24 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassing aan SMSen in bulk


Maatwerk


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de werknemer en/of particulier aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden.

Wanneer de SMS module geactiveerd is, zal hier, bij het versturen van SMSen in bulk ook rekening mee gehouden worden. Werknemers en particulieren die aangegeven hebben dat ze niet via SMS willen gecontacteerd worden, zullen binnen de SMS module niet meer voorgesteld worden als mogelijke persoon om de SMS naar te versturen. 


25 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassingen aan rapport fichegegevens en rapport recht op inzage werknemers


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de werknemer aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden. 

Deze aanduidingen zullen vanaf heden ook opgenomen worden in het rapport fichegegevens werknemer en het rapport recht op inzage werknemer indien deze velden werden aangevinkt in de boomstructuur.


26 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassingen aan rapport fichegegevens en rapport recht op inzage particulieren


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de particulier aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden. 

Deze aanduidingen zullen vanaf heden ook opgenomen worden in het rapport fichegegevens particulier en het rapport recht op inzage particulier indien deze velden werden aangevinkt in de boomstructuur.


27 GDPR - Recht op bezwaar - Aanpassingen aan standaard planningafdruk werknemer


Naar aanleiding van de GDPR wetgeving, recht op bezwaar, kan de particulier aangeven of hij/zij al dan niet via SMS en/of e-mail wenst gecontacteerd te worden.

De standaard planningsafdruk van de werknemer zal vanaf heden ook rekening houden met deze aanduiding. Indien de particulier aangeeft dat hij/zij geen SMSen wenst te ontvangen, zal het GSM nummer van deze persoon niet op de planningafdruk weergegeven worden. Enkel het telefoonnummer zal getoond worden indien beschikbaar.


28 Vervangingsmodule - Tabbladen Permanent Werknemers (en Permanent particulieren) - Sortering mogelijk op weergegeven resultaten onderaan


Vanaf heden kunnen de resultaten, onderaan de tabbladen ‘Permanent Werknemers’ en ‘Permanent particulieren’ gesorteerd worden via het klikken op de kolomhoofdingen. Bij het herladen van de resultaten wordt de default sortering behouden.


29 Aanpassingen export bestanden voor GroupS


Maatwerk


In deze export bestanden worden alle prestaties en berekende vergoedingen opgenomen voor alle (of geselecteerde) werknemers behorende tot de te exporteren maand.

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost met betrekking tot deze gegenereerde export bestanden voor GroupS:

  • Wanneer op een bepaalde dag het originele planningsitem volledig werd verwijderd, dan werd deze dag in het correctiebestand niet meer opgenomen. Dit gaf problemen tijdens het inlezen en verwerken in de software van GroupS omdat deze dag niet overschreven werd in de planning aangezien deze niet meer voorkwam in het bestand.

    Om deze problemen te vermijden zorgen we er nu voor dat bij het verwijderen van planningsitems (en er geen enkel item meer op deze dag aanwezig is), deze dag wel nog in het correctiebestand zal opgenomen worden met een specifieke code en 0-uren.

  • Wanneer er in de fiche van de werknemer een ziekteperiode wordt ingegeven, worden alle planningsitems gedurende deze periode doorgegeven met de code Z, ook indien er toch nog een andere code voorkwam in de effectieve planning  (vb. op de eerste dag van de ziekte).

    Dit werd nu aangepast. Indien er tijdens de ziekteperiode toch nog een planningsitem met een andere code voorkomt, zal deze juiste looncode opgenomen worden in het export bestand.


30 Bugfix - Nieuwe gebruiker moest zijn wachtwoord aanpassen na aanmaak hoewel de password policy niet actief was.


Na de vorige versie, gebeurde het soms dat een nieuwe gebruiker werd gevraagd om een nieuw paswoord te kiezen wanneer hij de eerste keer aanmeldde, ondanks het feit dat de verstrengde password policy niet actief was.

Deze bug is met de huidige versie verholpen. Wanneer de verstrengde password policy niet actief is, gelden enkel de paswoord regels die reeds voor de GDPR aanpassingen van toepassing waren.


31 Bugfix - Foutmelding bij het openen of wijzigen van een opvolging indien een kantoor niet gekoppeld is aan een cluster

Maatwerk


Als een kantoor niet gekoppeld is aan een kantoorgroep (cluster) kan een foutmelding optreden bij het openen van een opvolging vanuit het overzicht van de opvolgingen.

We hebben er nu voor gezorgd dat, ook wanneer een kantoor niet (meer) gelinkt is aan een kantoorgroep, een opvolging kan geopend en gewijzigd worden zonder foutmelding. Het veld ‘Cluster’, zal dan leeg blijven binnen de bestaande opvolging als het aanwezig is in dit scherm.


32 Bugfix - Fout bij het opslaan van een particulier na eerdere annulatie van een nieuwe particulier.


Wanneer een bestaande particulierenfiche werd bewaard, kan er een foutmelding optreden. Dit gebeurde wanneer de aanmaak van een nieuwe particulier net ervoor werd geannuleerd. De fout ontstond doordat de particulierencontracten niet opnieuw werden geïnitialiseerd.

Deze fout werd in deze versie opgelost. Een bestaande particulierenfiche kan nu weer zonder problemen bewaard worden.


33 Bugfix - Weergave adres vennootschap op roadsheet is verkeerd

Maatwerk


Door een algemene aanpassing op de weergave van adressen werden op sommige documenten de adressen verkeerd weergegeven, waaronder het maatwerk rapport ‘roadsheet’.

Vanaf deze versie worden de adressen opnieuw correct weergegeven.


34 Aanpassing aan controle adressen bij opslaan fiche werknemer en particulier door wijziging Google


Voor we een werknemers of particulierenfiche opslaan, kijken we na of het adres correct is en door Google herkend wordt. 

Dit doen we om ervoor te zorgen dat de kilometerberekening geen fouten zal geven.
Door een aanpassing van Google werden weer ongeldige adressen aanvaard bij het bewaren van een fiche, waardoor de kilometerberekening niet meer overweg kon met een aantal adressen. We hebben nu de controle in de fiche aangepast zodat ook ongeldige adressen niet meer bewaard kunnen worden.


35 Aanpassing aan export prestaties en vergoedingen met betrekking tot koppeling eigen loonsecretariaat

Maatwerk


Als er in het verleden een export werd gedaan naar het Prato loonsecretariaat, kreeg de gebruiker bij het voltooien van de export de melding 'Als gevolg van de export zijn er geen bestanden gedownload' en bleef het proces draaien totdat de gebruiker het scherm sloot.

Als we nu een export doen naar ons eigen loonsecretariaat, krijgen we deze melding niet meer en wordt het scherm automatisch afgesloten bij het afsluiten van het resultatenscherm.


36 Password policy in de Updater

In de Updater wordt vanaf nu ook grotendeels de nieuwe password policy toegepast die ook al in cheQpoint van toepassing was sinds versie 2.0.106. Dit houdt volgende veranderingen in:


  • men kan niet meer inloggen in de Updater met een account die geblokkeerd is

  • men kan maximum 3 keer een verkeerd wachtwoord ingeven alvorens de account in kwestie geblokkeerd wordt


De vereiste dat men na 3 maanden een nieuw wachtwoord moet instellen wordt voorlopig nog niet toegepast in de Updater.


Opmerking: voor cheQpoint kan de nieuwe password policy nog uitgezet worden d.m.v. een parameter. Voor de Updater is dit niet mogelijk, en is de nieuwe password policy onvoorwaardelijk van toepassing.


37 Bugfix - Vervangingsmodule geeft foutmelding indien beoordeling bestaat tussen werknemer en particulier

Maatwerk


Wanneer de beoordelingsmodule geactiveerd werd en er binnen de globale instellingen werd aangeduid dat de beoordelingen binnen de vervangingsmodule moeten getoond worden, kon het voorvallen dat de vervangingsmodule een foutmelding gaf, van zodra een persoon geselecteerd werd. 

Dit probleem werd opgelost. De vervangingsmodule geeft geen foutmelding meer bij het selecteren van een persoon en toont, via het duimpje, de reeds bestaande beoordelingen.


38 Bugfix - Foutmelding bij genereren rapport km-overzicht

Wanneer er nog geen kilometers berekend werden voor een specifieke maand, dan zijn er ook geen werknemers beschikbaar om in het rapport km-overzicht op te nemen.

Wanneer het km-overzicht rapport toch werd opgevraagd voor die maand, verscheen er een foutmelding bij het genereren van het rapport.

We hebben in deze versie dit probleem opgelost. Indien er nog geen kilometerberekening gedaan werd, zal het rapport zonder foutmelding gegenereerd worden met een lijst van werknemers met lege kilometers.