Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 110


1 Geavanceerd zoeken werknemers - Toevoegen zoeken op ID soc sec en Prato ID


Omdat het soms moeilijk is om een werknemer terug te vinden, hebben we in deze versie extra velden toegevoegd.

Het is vanaf nu mogelijk om een werknemer te zoeken wanneer je als gebruiker alleen het ID van het sociaal secretariaat kent.
Voor onze klanten met een koppeling met het Prato loonsecretariaat, is het vanaf nu ook mogelijk om te zoeken op Prato ID.

Het zoeken op ID sociaal secretariaat (en Prato ID) kan door de optie ‘Geavanceerd’ te selecteren in het ‘Zoeken’-gedeelte van de werknemers-module.
Op het tweede tabblad (‘Extra’) vind je de velden Sociaal bureau ID1, Sociaal bureau ID2 en eventueel Prato ID.

Let op: het systeem zoekt enkel op een exacte match in het geval van de ID’s.


2 Bugfix - Foutmelding bij verwijderen alle weken uit de theoplanning


Wanneer alle weken uit een bestaande theoretische planning van een werknemer werden verwijderd, dan verscheen er, dadelijk na het verwijderen van de laatste aanwezige week, een foutmelding.  

Dit werd in deze versie van CheQpoint verholpen.


3 Bugfix - Foutmelding bij uitvinken ‘strikt eenmalig’ in de vervangingsmodule


In de vervangingsmodule, tabblad ‘Eenmalig werknemer’, kon het voorvallen dat er een foutmelding verscheen bij het aan of uitvinken van ‘Strikt eenmalig’ wanneer het systeem nog bezig was met het ophalen van de resultaten. 

In deze versie werd dit opgelost zodat deze foutmelding niet meer kan voorkomen.


4 Bugfix - Koppeling App - Getoonde adres particulier bij opvragen planning


Maatwerk


Wanneer via de app de planning van de werknemer opgevraagd werd, werd soms het verkeerde adres van de particulier getoond. 

Wanneer in de particulierenfiche reeds een toekomstig adres werd ingegeven, dan werd dit nieuwe adres reeds getoond op alle planningen in de app, ook al was dit adres op het moment van het planningsitem nog niet in voegen.

We hebben dit aangepast zodat op elk planningsitem het juiste adres van de particulier wordt weergegeven wanneer er reeds een toekomstig adres ter beschikking was.


5  Aanpassing GKD import script en webservice -  Toevoegen voorloopnul GSM- en telefoonnummers


Maatwerk


Het GKD import script verwacht een voorloopnul bij GSM- en telefoonnummers. Indien deze voorloopnullen niet aanwezig zijn, geeft het script fouten bij het inlezen. 

Om dit op te lossen voegen we bij het importeren voorloopnullen toe aan nummers waar deze niet aanwezig zijn. Ook aan het resultaat van de webservice worden voorloopnullen toegevoegd indien deze ontbraken.


6  Bugfix - Foutmelding bij opslaan log in werknemers- en particulierenfiche


Wanneer in de werknemersfiche, in het tabblad ‘Log’, een nieuwe opmerking werd toegevoegd, kon het voorvallen dat bij het bewaren van deze nieuwe log een foutmelding werd gegenereerd. 

Dit viel voor wanneer er uit een mail speciale tekens of symbolen werden gekopieerd. Het commentaar veld van een nieuwe opmerking kon niet overweg met deze speciale, soms onzichtbare symbolen.

Hetzelfde deed zich voor binnen de particulierenfiche, tabblad ‘Commentaar’.

Dit werd nu opgelost.


7 Bugfix - Foutmelding bij het (eenvoudig) zoeken op gebruikersnummer particulier


De mogelijkheid om (eenvoudig) te zoeken op de Sodexo gebruikersnummer was reeds aanwezig in de keuzelijst ‘Zoeken op’. Echter was de code hiervoor nog niet geïmplementeerd. Hierdoor kwam er een foutmelding indien je als gebruiker wou zoeken op het gebruikersnummer van de particulier.

Het ontbrekende stuk voor deze zoekfunctie werd nu geprogrammeerd.


8 Optimalisaties ‘Maaltijdcheques’


Vanaf nu kan je enkel een tarief maaltijdcheques wijzigen of verwijderen indien je een lijn geselecteerd hebt. Indien er geen lijn geselecteerd is, zijn de knoppen gedeactiveerd. 

Verder hebben we het verwijder proces geoptimaliseerd. Vroeger kreeg je, onterecht, een melding bij het verwijderen en terug toevoegen van een (ander) tarief indien de periodes overlapten. Dit is met de release opgelost. Nu wordt er geen rekening meer gehouden met het verwijderde tarief. 


9 Bugfix - Koppeling GroupS - Verkeerde positie prestatiecode 2 in export bestand


Maatwerk


In de export bestanden (normale maandelijkse export en correctie bestand) met de prestaties en vergoedingen voor een bepaalde maand voor de geselecteerde werknemers, werd de opgenomen prestatiecode 2 verkeerd gepositioneerd. 

Er waren 9 karakters voorzien in de bestanden om deze prestatiecode 2 weer te geven. De waarde werd echter rechts gealigneerd binnen deze beschikbare karakters. 

We hebben dit nu aangepast zodanig dat de opgenomen waarde links gealigneerd wordt binnen de voorziene positionering. 


10 Bugfix - Fout bij het aanmaken/wijzigen van een werknemer of particulier via het inlezen van de identiteitskaart


Indien het adres van de werknemer of particulier, aanwezig op de identiteitskaart, bij het inlezen met de eID-lezer niet kon geverifieerd worden (tijdens het aanmaken of wijzigen van een werknemer of particulier), kon er een foutmelding verschijnen. 

We hebben dit zodanig opgelost dat indien de verificatie van het adres niet lukt bij het aanmaken of wijzigen van personen via eID, de adresvelden binnen CheQpoint onveranderd worden gelaten indien er eerder een adres was ingevuld of blanco zal blijven bij het aanmaken van nieuwe personen. De andere nodige velden beschikbaar op de identiteitskaart worden wel ingelezen. De adressen kunnen dan nadien manueel bijgevuld of gewijzigd worden indien nodig.


11 Bugfix - Aanmaken contract voor net aangemaakte particulier


Er kon zich een fout voordoen bij het genereren van een contract voor een net aangemaakte nieuwe particulier. Dit kwam door het ontbreken van de taalkeuze van deze particulier. 

De fout is nu opgelost door de taalkeuze automatisch op ‘Nederlands’ te zetten bij het aanmaken van een nieuwe particulier (indien deze niet manueel werd ingegeven).


12 Mogelijkheid tot het zoeken op rijksregisternummer particulieren ingegeven binnen de blok ‘Gebruikersnummers’


Vanaf heden is het ook mogelijk om te zoeken op het rijksregisternummer van de particulier ingegeven binnen de blok 'Gebruikersnummers' op het tabblad 'Contract'. Er zal gezocht worden op alle beschikbare rijksregisternummers aanwezig binnen de fiche.

Voorheen kon enkel gezocht worden op het rijksregisternummer dat beschikbaar was binnen de blok 'Referentienummers'.


13 Bugfix - Foutmelding bij verwijderen verlof/ziekte uit de werknemersfiche wanneer geen particulier in het planningsitem


Bij het verwijderen van een verlofperiode of ziekteperiode vanuit de werknemersfiche kan er een foutmelding verschijnen. Dit gebeurde wanneer in de globale instelling aangeduid stond dat bij het verwijderen van verlof/ziekte alle planningen terug op de U-code diende gezet te worden en een bepaald planningsitem dat omgezet diende te worden geen gekoppelde particulier bevatte.


Dit werd nu opgelost door alle planningsitems zonder particulier, toch automatisch op werkrooster te zetten, ook al staat ingesteld dat alle items op U moeten gezet worden. De items met aanwezige particulieren worden wel automatisch op code U gezet.


De gebruiker zal hiervan een melding krijgen indien er planningsitems dienen omgezet te worden naar werkrooster omdat er geen particulier aanwezig is. 


14 Automatisch invullen anciënniteitsdatum bij het in dienst zetten van de werknemer


Van zodra een werknemer in dienst wordt gezet, wordt de datum anciënniteit, op het tabblad ‘Contract’ eenmalig automatisch ingevuld met deze in dienst datum. 

Deze datum kan echter nadien, indien gewenst, nog gewijzigd worden of verwijderd worden door de gebruiker.


15 Bugfix - Waarschuwing 'Qtg verschilt van Qc' werd soms onterecht getoond


Het systeem gaf in twee gevallen deze melding in de werknemerfiche terwijl het eigenlijk niet mocht:

 • Wanneer een nieuwe werknemer werd aangemaakt, meteen nadat de gebruiker een wijziging in de fiche van de vorige werknemer had geannuleerd na de waarschuwing ‘Qtg verschilt van Qc’ zonder op te slaan, kwam de melding ook bij de nieuwe werknemer.

 • Wanneer er geen theoplanning was, was er ook geen Qtg, waardoor er voor het systeem een verschil was tussen de twee. Indien er geen theoplanning is, mag er ook geen waarschuwing komen.


Beide problemen zijn opgelost waardoor de waarschuwing niet meer foutief voorkomt.


16 Bugfix - Fout bij afdruk planning wanneer geen werknemer geselecteerd werd


Maatwerk


Bij het genereren van het rapport, was het mogelijk om in stap 3 verder te gaan zonder een werknemer te selecteren uit de lijst. Omdat er geen werknemer geselecteerd was, kon het rapport niet gegenereerd worden en gaf het systeem een foutmelding.


Dit hebben we opgelost door een melding te laten verschijnen wanneer er geen werknemer geselecteerd is. Het is nu onmogelijk om verder te gaan zonder een werknemer te selecteren.


17 Bugfix - Foutmelding wanneer datum vervroegde werkhervatting gelijk was aan startdatum ziekteperiode 


Maatwerk


Wanneer de datum van de vervroegde werkhervatting na ziekte van de werknemer gelijk werd gezet aan de startdatum van de ziekteperiode, gaf CheQpoint een technische foutmelding.


Aangezien deze datums niet gelijk mogen zijn, wordt er nu een duidelijke melding gegeven dat de datum van vervroegde werkhervatting niet gelijk mag zijn aan de startdatum van deze ziekteperiode.


18 Bugfix -  Foutmelding bij generatie rapport Km-berekening en Km-vergoeding zonder ingevulde bestandsnaam


Bij het genereren van de rapporten Km-berekening en Km-vergoeding van de werknemer was het mogelijk om de rapporten op te slaan zonder benaming. Dit gaf een foutmelding.


Nu is het systeem aangepast zodat het onmogelijk is om de rapporten op te slaan zonder naam.


19 Bugfix - Foutmelding bij aanmaken contractbijlage wanneer Q/Qtg groter is dan S


Wanneer de parameter aanstaat dat de Qtg als standaard waarde wordt genomen voor de Q van de contractbijlage en indien het aantal uren in de theoretische planning (indien deze reeds ingesteld en lopende is) hoger was dan de S van de onderneming, kwam er een systeemfout bij het aanmaken van de bijlage.


We hebben er nu voor gezorgd dat er een duidelijke melding verschijnt wanneer het aantal uren in de theoplanning te hoog is. De gebruiker krijgt de keuze om het aantal uren in de theoplanning aan te passen. Zoniet neemt het systeem het max aantal uren (volgens de ingestelde S van de onderneming) als uren op de bijlage. De gebruiker kan de uren ook nog manueel aanpassen.


20 Bugfix - Koppeling GroupS - Foutmelding indien het correctiebestand gegenereerd werd voor alle kantoren samen


Maatwerk


Wanneer de gebruiker het correctiebestand voor GroupS wenste te genereren voor alle kantoren samen, binnen een vennootschap, verscheen er een systeemfout en kon de gebruiker dit bestand niet genereren. Enkel het genereren van het correctiebestand per kantoor was nog mogelijk.

Vanaf heden is het terug mogelijk om het correctiebestand te genereren voor alle kantoren tegelijk, binnen dezelfde vennootschap.


21  Bugfix - Facturatiemodule binnen CheQpoint - Lijst facturen werd niet vernieuwd wanneer facturen niet direct berekend werden na aanmaken facturatierun


Maatwerk


Indien het berekenen van de facturen niet direct werd uitgevoerd tijdens het aanmaken van de facturatierun, kon het voorvallen dat de getoonde facturenlijst, onderaan het scherm, nog de gegevens van een vorige run bevatten. Dit kon tot onduidelijkheden leiden.

We hebben er nu voor gezorgd dat de factuurlijst ook steeds vernieuwd wordt, wanneer een facturatierun wordt aangemaakt zonder de facturen onmiddellijk te berekenen. De getoonde facturenlijst zal dan leeg zijn totdat de facturen worden berekend voor deze run. 

Verder hebben we het probleem opgelost dat de ‘Bereken’ knop altijd actief wordt na het aanmaken van een nieuwe, nog niet berekende, facturatierun.


22  Facturatiemodule binnen CheQpoint - Mogelijkheid tot selectie van meerdere facturen tegelijk


Maatwerk


Vanaf heden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijk te selecteren om af te printen. 

Je kan dit doen door de ctrl-knop in te houden tijdens het aanklikken van de verschillende facturen, of door de shift-knop in te houden bij het selecteren van meerdere facturen (we selecteren dan alle facturen van de eerste tot de laatste selectie). De eventueel geselecteerde 0-facturen zullen niet afgedrukt worden.


23 Bugfix - Koppeling App - Ingepland verlof op 31/12 werd niet getoond in de app bij het opvragen van het verlofrecht


Maatwerk


Bij het opvragen van het verlof van de werknemer, binnen de app, werd het geplande verlof op 31/12 niet goed doorgegeven. De tellers en de getoonde planningen hielden geen rekening met het verlof op de laatste dag van het jaar. 

Dit werd nu opgelost. 


24 Mogelijkheid tot tonen van naam, telefoon/GSM-nummer, e-mailadres of algemene opmerking werknemer bij mouse-over werknemernaam in effectieve planning


Via een parameter in de database, is het mogelijk om één van de volgende gegevens als pop-up naar boven te laten komen in de effectieve planning wanneer je met de muis over de naam van de getoonde geselecteerde werknemer hovert:

 • Naam werknemer

 • Telefoon/GSM-nummers van de werknemer

 • E-mailadres werknemer

 • Algemene opmerking werknemer (kan ingegeven worden in het tabblad ‘Log’ - ‘Algemene opmerking’).


Indien u meer info wenst, of één van bovenstaande gegevens wenst te laten verschijnen, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be.


25 Mogelijkheid tot aanpassen begindatum adresgegevens particulier


Maatwerk


Doordat een aantal gegevens van de particulier in cheQpoint worden geïmporteerd vanuit een andere toepassing, was het niet mogelijk om de begindatum van het adres aan te passen in de fiche.

Dit zorgde in de praktijk vaak voor problemen.


We hebben er nu voor gezorgd dat de begindatum van het laatste wettelijk/poetsadres manueel kan gewijzigd worden door een gebruiker met administrator rechten. 


26 GDPR - Standaard werknemerscontracten


De bestaande standaard werknemerscontracten binnen CheQpoint werden aangepast zodat deze vanaf heden voldoen aan de wettelijke bepalingen opgelegd door de GDPR wetgeving.


Er werden ook extra templates voor de standaard contracten toegevoegd. Volgende werknemerscontracten zijn vanaf heden beschikbaar binnen CheQpoint:

 • Contract bepaalde duur - deeltijds met vaste uurregeling

 • Contract bepaalde duur - deeltijds met variabele uurregeling

 • Contract bepaalde duur - voltijds met vast uurregeling

 • Contract bepaalde duur - voltijds met variabele uurregeling

 • Contract onbepaalde duur - deeltijds met vaste uurregeling

 • Contract onbepaalde duur - deeltijds met variabele uurregeling

 • Contract onbepaalde duur - voltijds met vaste uurregeling

 • Contract onbepaalde duur -  voltijds met variabele uurregeling


27 Aanmaken automatische opvolging bij het ingeven van een arbeidskaart of verblijfsvergunning


Maatwerk


Zodra er een arbeidskaart en/of verblijfsvergunning wordt ingegeven die dreigt te vervallen binnen x aantal dagen, wordt er een automatische opvolging aangemaakt in de opvolgingsmodule. Het aantal dagen kan bepaald worden via een parameter. 


Bijkomend hebben we een autotask ingebouwd die automatisch zal nagaan welke arbeidskaarten en/of verblijfsvergunningen dreigen te vervallen binnen dezelfde x aantal dagen. 

Het tijdstip waarop de autotask loopt, is ook vrij te bepalen via een parameter.28 Vergrendelen maandplanning na export sociaal bureau


Vanaf deze versie, is het mogelijk om de planningsitems op de effectieve planning te vergrendelen. Het vergrendelen kan op twee manieren:

 • Als er een koppeling met een sociaal secretariaat aanwezig is, worden de prestaties vergrendeld na het genereren van de export bestanden.

 • Als er geen koppeling met een sociaal secretariaat aanwezig is, bestaat de mogelijkheid om de planning handmatig te vergrendelen, voor een selectie van werknemers en een gekozen maand, via de functie ‘Manueel vergrendelen maandplanning’ onder het menu-item ‘Extra’.


De vergrendeling wordt visueel weergegeven door een hangslot in de rechterbenedenhoek van ieder planningsitem van die maand, zowel in het weekoverzicht als in het maandoverzicht.

Nadat de planningen vergrendeld zijn, blijft het wel nog steeds mogelijk om de planningsitems te wijzigen. Een wijziging kan, zoals voorheen, door het systeem als een correctie worden beschouwd. 


Visueel worden correcties weergegeven door de letter ‘C’ in de rechterbenedenhoek van het planningsitem. De ‘C’ komt voor het gesloten hangslot te staan om aan te geven dat het om een correctie op een vergrendeld planningsitem gaat. De ‘C’ komt zowel voor in het weekoverzicht als in het maandoverzicht. 


Wanneer de ‘C’ rood is, wil dit zeggen dat de correctie nog niet opnieuw geëxporteerd werd (indien actieve koppeling) of waarvan de status nog niet op ‘Manueel’ gezet werd binnen de beschikbare historiek in het detailscherm van het planningsitem (indien geen koppeling sociaal secretariaat). Van zodra de correctie verwerkt werd, door middel van de export of manuele aanduiding, wordt de ‘C’ in het groen aangeduid.


Verder is er in het detailscherm van het planningsitem, na vergrendeling, een historiek beschikbaar met een overzicht van het oorspronkelijke planningsitem en de eventueel gedane wijzigingen. Deze historiek is raadpleegbaar door iedere gebruiker.


29 GDPR - Inlichtingenblad werknemer

In het kader van de GDPR-richtlijnen, kan er vanaf heden een inlichtingenblad gegenereerd worden voor een kandidaat-werknemer. Dit inlichtingenblad is beschikbaar onder het tabblad ‘Contract’.


Dit inlichtingenblad informeert de werknemer in verband met het gebruik, de opslag en het doorgeven van hun gegevens en vraagt of hun contactgegevens gebruikt mogen worden in de communicatie met de werkgever.


30 GDPR - Bijlagen aan standaard werknemerscontracten 


Naast de bestaande standaard werknemerscontracten, werden ook de bestaande bijlagen aan deze werknemerscontracten aangepast, zodat deze vanaf heden ook voldoen aan de wettelijke bepalingen opgelegd door de GDPR wetgeving.


Er werden ook extra templates voor deze bijlagen toegevoegd. Volgende types bijlagen zijn vanaf heden beschikbaar binnen CheQpoint:

 • Onbepaalde duur - Ongewijzigd - Deeltijds - Vaste uurregeling

 • Onbepaalde duur - Ongewijzigd - Deeltijds - Variabele uurregeling

 • Onbepaalde duur - Ongewijzigd - Voltijds - Vaste uurregeling

 • Onbepaalde duur - Ongewijzigd - Voltijds - Variabele uurregeling

 • Onbepaalde duur - Wijziging - Deeltijds - Vaste uurregeling

 • Onbepaalde duur - Wijziging - Deeltijds - Variabele uurregeling

 • Onbepaalde duur - Wijziging - Voltijds - Vaste uurregeling

 • Onbepaalde duur - Wijziging - Voltijds - Variabele uurregeling

 • Onbepaalde duur - Verhoging voltijds - Deeltijds - Vaste uurregeling

 • Onbepaalde duur - Verhoging voltijds - Deeltijds - Variabele uurregeling


31 Koppeling APP - Device ID wordt gestockeerd in de database 


Maatwerk


Een werknemer kan via de app op zijn smartphone of tablet enkele gegevens zoals de planning en verlofsaldo raadplegen.

Hiervoor zal de werknemer in de app inloggen met zijn CheQpoint ID en INSZ-nummer. De verkregen token (bij succesvol inloggen), zal gestockeerd worden in de app. Vanaf dat moment kan de werknemer de nodige gegevens raadplegen. 


Bijkomend zal nu het toestelnummer teruggegeven worden aan de API en weggeschreven worden in de CheQpoint database, samen met de datum van deze login. Hierdoor kunnen, op termijn, notificaties verstuurd worden naar alle gebruikte toestellen van de werknemer die nog actief zijn.


32 Verbeterde werking takenmodule


De takenmodule binnen CheQpoint werd onder de loep genomen en er werden in deze versie enkele verbeteringen aangebracht aan de werking van deze module.