1 Vergrendelen maandplanning na export sociaal bureau

Vanaf deze versie, is het mogelijk om de planningsitems op de effectieve planning te vergrendelen. Het vergrendelen kan op twee manieren:

·       Als er een koppeling met een sociaal secretariaat aanwezig is, worden de prestaties vergrendeld na het genereren van de export bestanden.

·       Als er geen koppeling met een sociaal secretariaat aanwezig is, bestaat de mogelijkheid om de planning handmatig te vergrendelen, voor een selectie van werknemers en een gekozen maand, via de functie ‘Manueel vergrendelen maandplanning’ onder het menu-item ‘Extra’.

De vergrendeling wordt visueel weergegeven door een hangslot in de rechterbenedenhoek van ieder planningsitem van die maand, zowel in het weekoverzicht als in het maandoverzicht.

Nadat de planningen vergrendeld zijn, blijft het wel nog steeds mogelijk om de planningsitems te wijzigen. Een wijziging kan, zoals voorheen, door het systeem als een correctie worden beschouwd.

Visueel worden correcties weergegeven door de letter ‘C’ in de rechterbenedenhoek van het planningsitem. De ‘C’ komt voor het gesloten hangslot te staan om aan te geven dat het om een correctie op een vergrendeld planningsitem gaat. De ‘C’ komt zowel voor in het weekoverzicht als in het maandoverzicht.

Wanneer de ‘C’ rood is, wil dit zeggen dat de correctie nog niet opnieuw geëxporteerd werd (indien actieve koppeling) of waarvan de status nog niet op ‘Manueel’ gezet werd binnen de beschikbare historiek in het detailscherm van het planningsitem (indien geen koppeling sociaal secretariaat). Van zodra de correctie verwerkt werd, door middel van de export of manuele aanduiding, wordt de ‘C’ in het groen aangeduid.

Verder is er in het detailscherm van het planningsitem, na vergrendeling, een historiek beschikbaar met een overzicht van het oorspronkelijke planningsitem en de eventueel gedane wijzigingen. Deze historiek is raadpleegbaar door iedere gebruiker.


Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot het automatisch of manueel vergrendelen van de maandplanning, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag kosteloos voor u activeren.2 Uitsplitsing kolommen e-mail en gsm in het rapport fichegegevens particulier en het rapport fichegegevens werknemer


Binnen de rapporten fichegegevens particulier en fichegegevens werknemer, hebben we een aanpassing doorgevoerd. Wanneer een particulierenfiche of werknemerfiche meerdere e-mailadressen en/of gsmnummers bevatte, werden ze in één kolom weergegeven, gescheiden door een komma. Vanaf nu worden deze gegevens in aparte kolommen weergegeven. Zo wordt het veel makkelijker om de gegevens te selecteren die je als gebruiker nodig hebt zonder extra handelingen uit te voeren.


3 Bugfix: Fout in de beoordelingsmodule

Bij het opvragen van de beoordelingsinfo in de permanente vervanging, kon het voorkomen dat cheQpoint een foutmelding gaf.

We hebben nu een beveiliging ingebouwd waardoor dit niet meer mogelijk is.


4 Verplaatsen veld ‘Inlichtingenblad’ in de fiche van de werknemer


Het veld ‘Inlichtingenblad’ binnen de fiche van de werknemer werd verplaatst van het tabblad ‘Contract’ naar het tabblad ‘Basisgegevens’.


5 GDPR - Inlichtingenblad particulier

In het kader van de GDPR-richtlijnen, kan er vanaf heden een inlichtingenblad gegenereerd worden voor een prospect - particulier. Dit inlichtingenblad is beschikbaar onder het tabblad ‘Contract’.


Dit inlichtingenblad informeert de particulier in verband met het gebruik, de opslag en het doorgeven van hun gegevens en vraagt of hun contactgegevens gebruikt mogen worden in de communicatie met de dienstenchequeonderneming.


6 Export sociaal bureau - Mogelijkheid tot exporteren lijst werknemers met probleem/opmerking


Bij het exporteren van de maandelijkse prestaties en vergoedingen, om te kunnen doorsturen naar het sociaal secretariaat, worden de werknemers die nog niet kunnen geëxporteerd worden, omwille van bepaalde redenen, onderaan het scherm weergegeven.


Vanaf heden is het mogelijk om dit overzicht van werknemers met problemen te exporteren naar Excel. Dit maakt het eenvoudiger om eerst alle problemen op te kunnen lossen alvorens opnieuw te exporteren.


7 Bugfix - Standaard werknemerscontracten en bijlagen 


In de contracten en bijlagen voor de werknemer, standaard ingebouwd in CheQpoint, werd onterecht, onderaan het contract, ‘Prato’ weergegeven als de werkgever.


Dit werd nu aangepast naar ‘De werkgever’.


8 Registreren recht op maaltijdvergoeding binnen de werknemersfiche


Maatwerk


Binnen de werknemersfiche, op het tabblad ‘Contract’, heeft u de mogelijkheid om een maaltijdvergoeding toe te voegen, indien de werknemer hier recht toe heeft.


U kan het bedrag van deze vergoeding toevoegen, alsook de startdatum en de eventuele einddatum. Deze waarde zal nadien gebruikt worden bij het exporteren van de maandelijkse prestaties en vergoedingen, indien de koppeling met ons eigen sociaal bureau geactiveerd staat. 


De maaltijdvergoeding zal ook opgenomen worden in het rapport fichegegevens werknemer en in het GDPR rapport ‘Recht op inzage’ van de werknemer.


Het ingeven van deze maaltijdvergoeding is standaard enkel actief voor klanten die gebruik maken van de loonsverwerking door ons eigen sociaal secretariaat.

Echter, indien u deze maaltijdvergoeding ook voor uw werknemers wenst in te geven, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.


9 Indexering dienstenchequessector - Inruilwaarde dienstencheques


De klassieke spilindex, die gebruikt wordt voor de indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques werd in augustus 2018 overschreden.


Hierdoor werd in CheQpoint, binnen het statusrapport, de inruilwaarde van de cheque aangepast naar 23,02€.


10 Bugfix - Planningsitems konden niet altijd geopend worden


Wanneer er chequewaarden ontbraken in de code tabel, werd bij het opslaan van een planningsitem de verkeerde chequewaarde bewaard. Wanneer in het planningsitem de laatste chequewaarde in de keuzelijst gekozen werd, kon, na het opslaan het planningsitem niet meer geopend worden (omdat er een verkeerde, niet bestaande, chequewaarde bewaard werd). Het openen van dit planningsitem leidde tot een foutmelding.


Dit probleem werd opgelost in deze versie van CheQpoint. 


11 Registreren fiscaal voluntariaat binnen de werknemersfiche


Maatwerk


Binnen de werknemersfiche, op het tabblad ‘ID’, heeft u de mogelijkheid om het fiscaal voluntariaat toe te voegen, indien de werknemer hierom vraagt.


U kan het bedrag toevoegen, alsook de startdatum en de eventuele einddatum. Deze waarde zal nadien gebruikt worden bij het exporteren van de maandelijkse prestaties en vergoedingen, indien de koppeling met ons eigen sociaal bureau geactiveerd staat. 


Dit fiscaal voluntariaat zal ook opgenomen worden in het rapport fichegegevens werknemer en in het GDPR rapport ‘Recht op inzage’ van de werknemer.


Het ingeven van dit fiscaal voluntariaat is standaard enkel actief voor klanten die gebruik maken van de loonsverwerking door ons eigen sociaal secretariaat.

Echter, indien u dit ook voor uw werknemers wenst in te geven, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.


12 GDPR - Toevoegen bepalingen ivm privacy aan het standaard klantencontract


De GDPR richtlijnen bepalen dat de klant op de hoogte dient te zijn van de richtlijnen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens en inzake privacy.


In kader hiervan, werden er 2 extra artikels, met informatie inzake de verwerking  van de persoonsgegevens en inzake privacy toegevoegd achteraan de bestaande standaard overeenkomst voor de particulieren.


Deze artikels informeren de particulier over het gebruik, de opslag en het doorgeven van hun gegevens en vraagt of de contactgegevens gebruikt mogen worden in de communicatie met de dienstenchequeonderneming.13  Bugfix - Verbeteringen in de takenmodule


De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de takenmodule:

  • vanaf heden is het mogelijk om in het veld ‘Omschrijving’ meer dan 255 karakters in te geven en ook zodanig te bewaren. 

  • De sortering op de kolom ‘Begindatum’ is aangepast zodat deze rekening houdt met de volledige datum. Voorheen hield deze enkel rekening met de dag waardoor de items over de verschillende maanden heen, door elkaar getoond werden na sortering op deze kolom. 


14 Toevoegen bevordering werkgelegenheid aan contract en bijlage


Maatwerk


Wanneer een werknemer valt onder een bepaalde bevordering van de werkgelegenheid, moet dit aangegeven worden samen met de DMFA-aangifte. Tot vandaag hadden we hiervoor geen veld beschikbaar in CheQpoint.


Vanaf heden is het mogelijk om de bevordering van de werkgelegenheid in te geven bij het aanmaken van een contract of bijlage. In de fiche kan dit worden weergegeven van zodra dit contract aangeduid wordt.  


Bij een koppeling naar ons eigen loonsecretariaat, zullen deze gegevens ook nadien mee doorgestuurd worden bij de loonsverwerking en zullen deze gegevens zorgen dat de DMFA aangifte correct zal verlopen. 


Het ingeven van deze bevordering van de werkgelegenheid bij het aanmaken van een contract of  bijlage, is standaard enkel actief voor klanten die gebruik maken van de loonsverwerking door ons eigen sociaal secretariaat.

Echter, indien u deze bevordering ook voor uw werknemers wenst in te geven, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.


15 Toevoegen reorganisatiemaatregel aan contract en bijlage


Maatwerk


Vanaf heden is het mogelijk om een reorganisatiemaatregel, die op dat moment van toepassing is,  in te geven bij het aanmaken van een contract of bijlage. In de fiche zal dit worden weergegeven van zodra dit contract aangeduid wordt.  


Bij een koppeling naar ons eigen loonsecretariaat, zullen deze gegevens ook nadien mee doorgestuurd worden bij de loonsverwerking. 


Het ingeven van deze reorganisatiemaatregel bij het aanmaken van een contract of  bijlage is standaard enkel actief voor klanten die gebruik maken van de loonsverwerking door ons eigen sociaal secretariaat.

Echter, indien u deze maatregel ook voor uw werknemers wenst in te geven, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.


16 Bugfix - Default voorkeurstaal bij aanmaken nieuwe werknemer


Bij het aanmaken van een nieuwe werknemer werd de voorkeurstaal niet meer standaard ingevuld. Deze voorkeurstaal is nodig om te bepalen in welke taal de communicatie dient te gebeuren.


In deze versie wordt de voorkeurstaal standaard opnieuw op ‘Nederlands’ gezet bij het aanmaken van een nieuwe werknemersfiche.


17 Rijksregisternummer particulier niet meer zichtbaar en invulbaar via de fiche


Maatwerk


Bij het aanmaken van een nieuwe particulier, of bij het ingeven van een nieuw gebruikersnummer van de particulier, is het niet meer mogelijk om het rijksregisternummer van deze particulier in te geven of reeds bestaande rijksregisternummers van deze particulier te zien in de fiche.


18 Bugfix - Kopiëren planningen voor een volledig jaar voor alle werknemers


In bepaalde gevallen kon het voorkomen dat er een foutmelding verscheen wanneer men de planning wenste te kopiëren voor een volledig jaar voor alle werknemers tegelijk. Door deze fout konden de planningen niet gekopieerd worden.


Dit probleem werd opgelost in deze nieuwe versie van CheQpoint.


19 Uitgebreide vervangingsmodule - Mogelijkheid tot het blokkeren van de maximum reistijduren


Maatwerk


In de uitgebreide vervangingsmodule is het mogelijk om per opvraging de maximum reistijd in minuten aan te passen. Alle gebruikers kunnen dit individueel aanpassen. Dit kan leiden tot een te groot aantal opvragingen naar Google.


Op vraag werd dit aangepast. Vanaf heden is het mogelijk om via de globale instellingen, tabblad ‘Vervanging’, te bepalen of gebruikers deze maximum reistijd nog zelf mogen aanpassen binnen de vervangingsmodule. 


De administrator kan de default waarde hiervoor in de globale instellingen bepalen en kan vanaf nu ook daar aanduiden of deze default waarde strikt in de vervangingsmodule moet toegepast worden. Van zodra dit wordt aangeduid, kan de gebruiker in de vervangingsmodule de maximum reistijd niet meer aanpassen. Hier kan dan enkel nog de ingestelde standaardwaarde van de maximum reistijd gebruikt worden. De administrator kan ten alle tijden de default waarde aanpassen binnen de globale instelling of het strikt gebruiken van deze waarde terug afzetten. 


20  Bugfix - Kilometerberekening via de uitgebreide en beperkte vervangingsmodule


Maatwerk


In enkele uitzonderlijke gevallen kon het voorkomen dat de kilometerberekening in de vervangingsmodule enorm afweek van de manuele afstandsberekening. In deze gevallen bleek Google ons ongeldige waarden terug te geven bij het opvragen van de afstanden.


Om te voorkomen dat deze ongeldige waarden foutief weggeschreven werden in de cache en dus zodanig als kilometerberekening voorgesteld worden, hebben we een extra controle toegevoegd die uitgevoerd wordt zodra we de waarden van Google terugkrijgen. Er wordt vergeleken met de vogelvlucht kilometers om te bepalen of de teruggekregen afstand een correcte waarde kan zijn. De waarden die geen steek houden worden verworpen zodat deze de juiste waarden in de cache niet kunnen overschrijven.


21 Bugfix - Koppeling met SD Worx - Doorgeven signalitiek gegevens werknemers 


Maatwerk


Bij het doorgeven van de werknemersgegevens naar SD Worx - eBlox waren er nog enkele fouten in deze export bestanden geslopen:

  • De burgerlijke staat en partnergegevens werden niet altijd opgenomen in het export bestand

  • Het type van de bijlage (voltijds/deeltijds) werd niet altijd correct doorgestuurd

  • Combinatie partner ten laste en mindervalide partner ten laste werd niet correct opgenomen 


De fouten werden in deze nieuwe versie opgelost.


22 Bugfix - Opmerkingenrapport werknemers en particulieren bevatten geen gekoppelde commentaren


Maatwerk


In CheQpoint is er de mogelijkheid om de commentaar die er ingegeven wordt in de werknemersfiche of particulierenfiche te koppelen aan respectievelijk een particulier of werknemer. Echter kwam deze gekoppelde commentaar niet te voorschijn in het opmerkingenrapport.


Dit werd nu opgelost. Ook de gekoppelde commentaar komt nu voor in het opmerkingenrapport van de werknemer of van de particulier.


23 Toevoeging nationaliteit ‘Kosovo’


Vanaf heden is het mogelijk om ‘Kosovo’ aan te duiden als nationaliteit van de werknemer binnen CheQpoint.


24 Indexatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de dienstenchequessector (nov 2018)


In september 2018 bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex 105,23. Dit betekent dat, na de overschrijding van de ‘klassieke’ spilindex in augustus 2018, nu ook de specifieke spilindex voor de loonsvoorwaarden en vergoedingen in de dienstenchequesector, nl. 105,20, is overschreden. 


Concreet betekent dit dat er een indexatie van 2% van de loon- en arbeidsvoorwaarden zal zijn. Deze moet worden toegepast vanaf 1 november 2018:

  • De lonen dienen geïndexeerd te worden (+2%) in november 2018. Deze indexering geldt voor zowel de minimumlonen als de werkelijke lonen.

  • Indexering van de vergoeding van de verplaatsingstijd tussen de woonplaatsen van

opeenvolgende gebruikers vanaf 1 november 2018.

  • Conform de cao dd. 25/08/2017 inzake de tussenkomst in de transportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats dienen de bedragen in de tabel, die toegepast wordt in het kader van de verplaatsingskosten, geïndexeerd te worden vanaf 1 november 2018.


Wat de stijging van de werkelijke lonen met 2% betreft, kunnen wij dit, indien gewenst, doorvoeren voor alle bestaande werknemers in CheQpoint, zodat dit zichtbaar wordt in de fiche. Indien u deze automatische indexering van de werkelijke lonen wenst, mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u uitvoeren.


25 GDPR - Toevoegen bepalingen ivm privacy aan het standaard werknemerscontract


De GDPR richtlijnen bepalen dat de werknemer op de hoogte dient te zijn van de richtlijnen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens en inzake privacy. 


In kader hiervan wordt de mogelijkheid voorzien om een bijlage, met informatie inzake de verwerking van de persoonsgegevens en inzake privacy, toe te voegen achteraan de bestaande standaard werknemerscontracten.  


Deze artikels informeren de werknemer over het gebruik, de opslag en het doorgeven van hun gegevens.


Indien u gebruik maakt van onze standaard werknemerscontracten, kan u in de globale instellingen, tabblad ‘Contracten’, aanduiden of u deze extra bijlage inzake de verwerking van de persoonsgegevens steeds wenst te genereren bij het aanmaken van een contract.