CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 130Functionele verbeteringen 


 1. Planningsafdruk werknemers - Extra aanduiding bij generatie om de afdruk op 1 pagina te krijgen


Er zijn in de vorige versie enkele wijzigingen gebeurd in de planningsafdruk om de volledige tekst zichtbaar te kunnen maken in verband met de nodige gegevens van de particulier (naam en adres). Hierdoor was hetzelfde resultaat zichtbaar in de rapporten gegenereerd via Office en via LibreOffice.


Echter, doordat er meerdere lijnen met informatie zichtbaar werden, was er een probleem geslopen in de paginagrootte. Er kon minder tekst afgedrukt worden op 1 pagina, waardoor het risico vergroot werd dat een planningsafdruk over meerdere pagina’s werd gegenereerd. 


Hiervoor hebben we nu, in deze versie van CheQpoint, een extra functionaliteit ingebouwd bij de generatie van de planningsafdruk, waardoor de afdruk van de gegevens ook passend is op 1 pagina. Wanneer u de checkbox ‘Verklein afdruk naar 1 pagina per werknemer’ aanduidt, zal elke planningsafdruk zodanig gegenereerd worden dat deze op 1 pagina past, ongeacht de hoeveelheid lijnen die er aanwezig zijn in de planningsafdruk.


 1. Doorsturen prestaties voor dagen waarop geen contract voorhanden is


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer er prestaties worden doorgestuurd, waarvoor er onderliggend geen contract aanwezig is in CheQpoint dan gaf dit problemen bij de verloning en moesten er extra controles uitgevoerd worden. 


Daarom hebben we hiervoor een aantal aanpassingen gedaan, zodat deze controles reeds gebeuren alvorens de prestaties kunnen doorgestuurd worden.


Wanneer men voor een werknemer prestaties wenst door te sturen, maar voor een aantal van deze prestaties bestaat er geen onderliggend contract, dan zullen de prestaties voor deze werknemer nog niet kunnen doorgestuurd worden. 
Deze persoon zal, in het detailscherm van het doorsturen van de prestaties, onderaan weergegeven worden met de melding ‘Planning verschillend van contracten’. 


Vooraleer de prestaties van deze persoon kunnen doorgestuurd worden moet er:

 • enerzijds een contract aangemaakt worden voor deze periode waarbinnen er prestaties bestaan die moeten doorgestuurd worden.

 • anderzijds moeten de prestaties  eventueel verwijderd worden uit de planning indien deze niet meer van toepassing zijn.


 1. Aanpassingen aan planningsitems wanneer de prestaties reeds doorgestuurd werden


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer er aanpassingen gedaan worden aan planningsitems, terwijl deze items reeds doorgestuurd werden naar ons sociaal secretariaat, worden deze aanpassingen als correcties aanzien binnen de planning.


Echter, wanneer opnieuw deze planning werd doorgestuurd naar het sociaal secretariaat, als ‘gewone’ prestaties, werden deze aanpassingen niet opgemerkt. Het doorsturen van deze aanpassingen als gewone prestaties gaf een foutmelding, omdat er reeds prestaties voor deze periode doorgestuurd werden. Echter, door het doorsturen als ‘gewone prestaties’, werden deze correcties aangeduid als ‘reeds doorgestuurd’ waardoor deze niet meer opgemerkt werden als door te sturen aanpassingen (correcties). Hierdoor gingen al deze aanpassingen verloren.


Dit hebben we in deze versie aangepast:

 • wanneer een aanpassing gedaan wordt aan een reeds doorgestuurde planning, en dit opnieuw doorgestuurd wordt via de gewone prestaties, zal dit geen effect meer hebben

 • de gedane aanpassingen (Rode C) zullen geen impact hebben wanneer men nogmaals de prestaties doorstuurt (de rode C blijft een rode C en wordt niet groen) in het planningsitem.

 • Het planningsitem zal, bij het willen doorsturen van de correcties, hier opnieuw voorkomen. Doordat dit nu geweigerd wordt bij het doorsturen van de gewone prestaties, zal dit vanaf heden wel door het doorsturen van de correcties terug mee kunnen opgenomen worden. Tot op heden gingen deze aanpassingen verloren.


 1. Hernoeming tabbladen werknemersfiche


In de werknemersfiche werden de tabbladen ‘Log’ en ‘Contactregistratie’ respectievelijk hernoemd naar ‘Commentaar’ en ‘Opvolgingen’.


Op deze manier is er een eenduidige benaming tussen de werknemersfiche en de particulierenfiche.


Indien gewenst, kan via een parameter, de oude benaming terug gezet worden.


 1. Aanpassingen aan standaard contracten en bijlagen van de werknemer


De standaard contracten en bijlagen, binnen CheQpoint, werden even kritisch onder de loep genomen en gelijkgetrokken qua layout en inhoud. 


Ook werd ervoor gezorgd dat de Nederlandstalige en Franstalige contracten en bijlagen overeenkomen qua inhoud.


 1. Indexering inruilwaarde dienstencheques


Er is een indexering geweest van de inruilwaarde van de dienstencheques, die besteld zijn na 1 maart 2020. Het nieuwe bedrag bedraagt 23,26€.


Vanaf heden zal deze nieuwe inruilwaarde zichtbaar zijn binnen het statusrapport via ‘Rapportering - Werknemers - Statusrapport’.

 1. Aanmaken bijlages in het verleden


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer u gebruik maakt van het Prato loonsecretariaat, was het binnen CheQpoint niet mogelijk om een bijlage in het verleden aan te maken. De startdatum van de nieuwe bijlage moest minstens gelijk zijn aan de huidige datum. 


Dit hebben we aangepast in deze versie van CheQpoint. Vanaf heden is het terug mogelijk om een bijlage onbepaalde duur met een startdatum in het verleden aan te maken, zolang deze startdatum niet valt in een maand waarvoor er reeds prestaties/premies verstuurd werden en zolang deze startdatum niet valt voor de startdatum van het contract waaronder deze bijlage valt.


 1. Verzendwijze loonbrief te bepalen in fiche van de werknemer


Koppeling Prato loonadministratie


Vanaf heden kan de verzendwijze van de loonbrief, op een verbeterde manier, aangeduid worden binnen de fiche van de werknemer, op het tabblad ‘Overige’. U kan hier kiezen voor de verzendwijze ‘Printer’ en ‘Email’. Wanneer u voor ‘Email’ kiest, dan kan u eender welk beschikbaar e-mail adres kiezen waarnaar de loonbrief dient verstuurd te worden. Dit kan een ander e-mail adres zijn dan het standaard e-mail adres binnen CheQpoint.


Deze aangeduide verzendwijze zal vanaf heden ook automatisch doorgestuurd worden naar ons loonsecretariaat, zodat de loonbrieven op de juiste manier zullen gegenereerd en verstuurd worden. 


De ‘oude’ aanduiding is niet meer beschikbaar in de fiche. Indien u reeds e-mail adressen had aangeduid, die dienden gebruikt te worden als e-mail adres voor de loonbrief, dan zorgen wij voor u voor de nodige conversie naar de nieuwe werkwijze. U hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.


 1. Exporteren prestaties wanneer de kilometerberekening nog niet gedaan werd of bijgewerkt werd


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer u alles heeft klaargezet voor de verloning (planning aangepast, contracten aangepast, kilometers berekend) en u zou eventueel nadien nog de planning opnieuw kopiëren of enkele planningsitems aanpassen, voordat u eerst de prestaties/premies geëxporteerd heeft, werden deze berekende kilometers terug leeggemaakt of niet meer bijgewerkt na de nodige wijzigingen. Hierdoor waren er geen kilometers, of de verkeerde kilometers, ter beschikking voor de verloning. 


Hiervoor hebben we een aantal extra controles toegevoegd bij het exporteren van de prestaties, zodat de verkeerde kilometervergoeding niet kan doorgestuurd worden naar ons loonsecretariaat:

 • zijn er nog geen kilometers berekend voor de werknemer, dan merkt u dit onderaan het scherm om de prestaties door te sturen

 • zijn de kilometers wel berekend, maar is de planning terug gekopieerd, dan zal u dit ook onderaan dit scherm zien

 • zijn de kilometers wel berekend, maar heeft u ondertussen nog wat planningsitems gewijzigd voor een werknemer, dan zal u dit ook zien, onderaan in dit scherm


Al deze controles zullen ervoor zorgen dat er geen verkeerde kilometervergoeding kan doorgestuurd worden naar ons loonsecretariaat. U dient dan altijd opnieuw de kilometerberekening uit te voeren alvorens u deze prestaties/premies kan exporteren voor de werknemer.

Bugfixes 


 1. Aanmaken kandidaat werknemer geeft soms een foutmelding


Wanneer een kandidaat werknemer wordt aangemaakt en nadien deze datum kandidaat wordt verwijderd en een nieuwe datum kandidaat wordt ingegeven die voor de vorige datum valt, dan verscheen er een foutmelding bij het bewaren van de fiche.


Wanneer de nieuwe datum kandidaat na de vorige datum viel, dan was er geen probleem.


Dit probleem werd nu opgelost. Wanneer de kandidaatsdatum verwijderd wordt, dan zal er geen foutmelding meer verschijnen wanneer een nieuwe kandidaatsdatum wordt ingegeven, ook wanneer deze voor de reeds ingegeven datum valt.  


 1. Rapport ongeldige adressen: Te veel kantoren getoond in kolom ‘Gekoppelde kantoren’


In het rapport ‘Ongeldige adressen’, zowel voor de werknemers als voor de particulieren, stonden niet altijd de juiste kantoren vermeld in de kolom ‘Gekoppelde kantoren’. 


Wanneer tijdens de kantoorselectie meerdere kantoren geselecteerd werden, dan werden al deze kantoren vermeld in de kolom ‘Gekoppelde kantoren’, ook al behoorde de werknemer/particulier slechts tot 1 van deze geselecteerde kantoren. Wanneer slechts 1 kantoor geselecteerd werd, dan was er geen probleem.


In deze versie van CheQpoint wordt in dit rapport enkel nog het kantoor/de kantoren getoond, waaraan de werknemer/particulier ook effectief gekoppeld is en niet meer alle geselecteerde kantoren. 


 1. Exporteren voorschotten: Foutmelding wanneer werknemers met dezelfde familienaam en/of voornaam voorkomen


Koppeling Prato loonadministratie


Het doorsturen van de voorschotten naar ons eigen loonsecretariaat gaf soms een foutmelding tijdens het proces van doorsturen.


De oorzaak hiervan lag aan het feit dat er werknemers met eenzelfde familienaam en/of voornaam binnen hetzelfde kantoor voorkwamen, en de voorschotten door CheQpoint berekend werden op basis van prestaties in plaats van een vast voorschot per maand.


We hebben hier nu een aantal verbeteringen aangebracht. Bij het doorsturen van de voorschotten zal het systeem niet meer falen wanneer werknemers met dezelfde familienaam en/of voornaam binnen eenzelfde kantoor zullen doorgestuurd worden naar het loonsecretariaat.


 1. Vervoersmiddel in een planningsitem op de theoretische planning


Wanneer er geen standaard vervoersmiddel in de database aanwezig was, kon het voorvallen dat een nieuw planningsitem op de theoretische planning geen vervoersmiddel had. 

Dit kon voorvallen bij het aanmaken van een volledig nieuwe theoretische planning (en de werknemer had nog geen enkele theoretische planning) met nieuwe planningsitems. 


We hebben dit nu zodanig aangepast dat steeds het vervoersmiddel aanwezig op de fiche van de werknemer wordt overgenomen in het planningsitem, ook indien er geen standaard vervoersmiddel aanwezig zou zijn in de database.


 1. Startdatum theoplanning werknemer - Wanneer er per ongeluk naast dit veld werd geklikt, werd dit veld onbeschikbaar


Wanneer men de startdatum van de theoplanning wou aanpassen, en per ongeluk naast dit veld klikte, werd dit veld onbeschikbaar zodat de datum niet meer kon aangepast worden.


We hebben hiervoor een aanpassing gedaan zodat dit veld, in de mate van het mogelijke, steeds kan gewijzigd worden. 


 1. Aanmaken nieuw contract werknemer wanneer er reeds een toekomstig contract aanwezig was


Wanneer u een nieuw contract wenste aan te maken, in de toekomst, terwijl het laatste, reeds bestaande contract, pas op huidige datum of in de toekomst in voege zou gaan, dan gaf dit een foutmelding en kon u geen contract in de toekomst meer aanmaken. 


Dit probleem hebben we opgelost in deze versie van CheQpoint. U kan nu toch een toekomstig contract aanmaken, hoewel het laatste bestaande contract in de fiche van de werknemer nog niet lopende is. De voorgestelde startdatum van dit nieuwe, aan te maken contract, houdt nog steeds rekening met het reeds bestaande laatste contract.