CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 132Functionele verbeteringen 


 1. Doorsturen prestaties en premies naar het Prato loonsecretariaat


Koppeling Prato loonadministratie


Om problemen bij het dubbel doorsturen van de prestaties te vermijden en om het overzichtelijker te maken voor welke personen de prestaties reeds werden doorgestuurd, werden er enkele aanpassingen gedaan aan het export scherm van de prestaties en premies.De reeds doorgestuurde personen worden vanaf heden onderaan het scherm weergegeven, met de melding ‘Reeds prestaties verstuurd’. Voor deze personen kunnen de reeds doorgestuurd prestaties en premies voor de gekozen maand niet meer opnieuw verstuurd worden via de gewone export. Dit vermijdt de kans op het extra doorsturen van deze personen met de daarbij horende foutmeldingen.


Indien er nog wijzigingen gedaan werden aan de prestaties van deze werknemers voor de reeds doorgestuurde periode, dan dienen deze prestaties als correctie doorgestuurd te worden.


 1. Doorsturen correcties - Zonder eventuele herberekening van de kilometers worden deze niet meer als correctie opgenomen


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer de prestaties en premies reeds doorgestuurd werden voor een bepaalde maand, en er voor één of meerdere werknemers voor deze periode nog een aanpassing werd gedaan aan deze planningsitems, dan wordt dit als een correctie beschouwd.

Echter is in bepaalde gevallen een herberekening van de kilometers nodig, wat soms vergeten werd. Dit leidde tot een verkeerde herziening van de lonen.


We hebben dit opgelost door een wijziging van een planningsitem, zonder herberekening van de kilometers, nog niet door te laten als correctie. 


Wanneer er maar 1 werknemer klaarstaat met correcties, zonder dat de kilometers herberekend werden, zal er een duidelijk melding verschijnen wanneer u de correcties zou willen doorsturen.
Wanneer er meerdere werknemers klaarstaan met correcties, dan zullen diegene met herberekende kilometers bovenaan in het export scherm verschijnen. Diegene waarvoor de nodige kilometers/vergoedingen nog niet herberekend worden, ziet u onderaan dit scherm. Voor deze personen moeten de kilometers/vergoedingen eerst herberekend worden alvorens u voor deze personen de correcties kan versturen. 
 1. Controle op aanwezigheid maaltijdcheques bij bestaande contracten


In de fiche van de werknemer kan er aangeduid worden of de werknemer recht heeft op maaltijdcheques en welk het geldende tarief is. 


Echter wordt in sommige gevallen, wanneer de werknemer recht heeft op maaltijdcheques, dit vergeten in te geven in de werknemersfiche. Hierdoor kan er een verkeerde verloning gebeuren.


Daarom hebben we een extra controle voorzien bij het bewaren van de werknemersfiche, omtrent de aanwezigheid van maaltijdcheques wanneer er een of meerdere contracten aanwezig zijn.


U kan zelf, binnen de globale instellingen - tabblad ‘Lonen’ aanduiden of er al dan niet een controle dient te gebeuren en of deze controle waarschuwend of blokkerend dient te zijn.Voor de klanten die gebruik maken van de koppeling naar onze Prato loonadministratie, en die gebruik maken van maaltijdcheques, raden wij aan om deze controle minstens waarschuwend te zetten.


 1. Controle op aanwezigheid theoretische planningen bij bestaande contracten


Koppeling Prato loonadministratie


In de fiche van de werknemer kunnen er  theoretische planningen ingegeven worden voor de duur van de te maken contracten, of langer.


Echter wordt in sommige gevallen de tijdsduur van deze theoretische planningen aangepast, nadat een contract werd aangemaakt, of wordt vergeten om nieuwe theoretische planningen aan te maken, hoewel het contract doorloopt. Dit kan problemen geven bij het doorsturen van de prestaties en premies naar het Prato loonsecretariaat.


Daarom hebben we een extra controle voorzien bij het bewaren van de werknemersfiche, omtrent de aanwezigheid van theoretische planningen wanneer er een of meerdere contracten aanwezig zijn.


U kan zelf, binnen de globale instellingen - tabblad ‘Lonen’ aanduiden of er al dan niet een controle dient te gebeuren en of deze controle waarschuwend of blokkerend dient te zijn.


Voor de klanten die gebruik maken van de koppeling naar onze Prato loonadministratie, raden wij aan om deze controle minstens waarschuwend te zetten.

 1. Upgrade .NET Framework 4.8


Het .NET framework van Cheqpoint werd in deze versie aangepast naar versie 4.8. Hiervoor dient op de CheQpoint server het .NET framework 4.8 beschikbaar te zijn. Indien dit niet beschikbaar is, zal deze versie van CheQpoint niet of niet stabiel kunnen werken.


 1. Indexatie mei 2020


De standaardlonen (barema’s) werden geïndexeerd. Volgende schaallonen zijn vanaf heden van toepassing:

 • Bij aanvang : 11,26€

 • Vanaf 1 jaar anciënniteit : 11,69€

 • Vanaf 2 jaar anciënniteit : 11,84€

 • Vanaf 3 jaar anciënniteit : 11,96€


Ook werd de minimumvergoeding verplaatsingstijd aangepast naar 0,62€ en werden de sociaal abonnementstabellen geïndexeerd.


 1. Rapporten kilometerberekening nu ook opvraagbaar op weekbasis


In de rapporten met betrekking tot de berekende kilometers en verplaatsingsvergoedingen is het vanaf heden ook mogelijk om de cijfers per week op te vragen in plaats van enkel per maand.


Het is echter niet verplicht om een week aan te duiden. Indien u dit leeg laat, wordt het rapport voor de hele maand berekend zoals voorheen. 

Bugfixes 


 1. Versturen weekcontracten met 2 theoretische planningen gaf een foutmelding


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer u een weekcontract heeft waarbinnen er 2 verschillende theoplanningen zijn, dan gaf dit problemen bij het doorsturen naar het Prato Loonsecretariaat. Het systeem verwachte slechts 1 theoplanning voor de gehele week.


Dit probleem werd nu opgelost. Ook wanneer een weekcontract 2 verschillende theoplanningen bevat, kan het contract aangemaakt worden en kunnen de prestaties bij de verloning verstuurd worden, op voorwaarde dat deze theoplanningen aaneensluitend zijn.


 1. Doorsturen correcties - ook werknemers zonder correcties werden getoond


Koppeling Prato loonadministratie


Bij het versturen van correcties naar het Prato loonsecretariaat , kon het voorvallen dat er werknemers naar boven kwamen waarvoor geen correcties voor die periode gedaan waren of waarvoor die correcties reeds eerder waren doorgestuurd. 


Dit probleem hebben we nu opgelost. Enkel werknemers waarvoor effectief correcties gedaan werden in de door te sturen periode zullen nog voorkomen in de getoonde lijst.


 1. Mailen via CheQpoint werkte niet meer


Maatwerk


Vanuit de fiche van de werknemer/particulier is er de mogelijkheid om een e-mail te sturen door gebruik te maken van Mandrill.


Dit werkte echter niet meer. De mail leek wel verstuurd te worden maar kwam niet toe. Dit probleem hebben we nu opgelost.