CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 134Functionele verbeteringen 


  1. Rapport prestatiecodes hield geen rekening met halve uren


Maatwerk


In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om, binnen een planningsitem, prestatiecodes van een half uur op te nemen (prestatiecodes zonder verwachte cheques) zolang de totaliteit van het planningsitem maar uit volledige uren bestond. 


Echter, in het rapport ‘Overzicht prestatiescodes’, werd er geen rekening gehouden met deze ingeplande halve uren. Deze werden steeds afgerond naar één volledig uur. Hierdoor was het aantal uren van de prestatiecodes niet meer correct in het rapport.


We hebben het rapport zodanig aangepast dat deze nu rekening houdt met de halve uren en deze ook zichtbaar toont.


  1. Automatisch aanmaken van dag- en weekcontracten


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Vanaf heden bestaat er een mogelijkheid om, onder strikte omstandigheden, automatisch dagcontracten en/of weekcontracten aan te maken voor werknemers die nog geen 3 maanden in dienst zijn.


Via een extra module wordt er een wizard opgestart om te bepalen voor welke werknemers er dagcontracten of weekcontracten zullen worden aangemaakt, en voor welke dagen of periode.


Indien aan alle voorwaarden voldaan is, zal het systeem automatisch voor de geselecteerde werknemers de nodige contracten aanmaken en doorsturen naar het Prato loonsecretariaat. Deze contracten zullen zich, in tegenstelling tot de manueel aangemaakte contracten, baseren op de effectieve planning in plaats van op de theoretische planning.


Deze aangemaakte contracten kunnen, indien gewenst, in bulk afgeprint worden.


  1. Verwijderen bestaande contracten - Einddatum vorig contract (onbepaalde duur) automatisch mee verwijderen


Wanneer ik een nieuw contract onbepaalde duur aanmaak, krijgt het vorige contract onbepaalde duur (en eventueel daartoe behorende bijlage) automatisch een einddatum. 

Wanneer ik heden dit contract onbepaalde duur terug verwijder, dan wordt de einddatum van het vorige contract (onbepaalde duur) en eventuele bijlage niet automatisch mee verwijderd. 


Dit werd nu aangepast. Wanneer je het nieuwe aangemaakte contract terug verwijdert, wordt de einddatum van het vorige bestaande contract onbepaalde duur automatisch terug leeggemaakt. Hetzelfde geldt voor de laatste bijlage onder dit contract.Bugfixes 


  1. Aanmaken contracten in de toekomst gaf foutmelding


Wanneer men een contract wou aanmaken in de toekomst, en er was reeds een toekomstig contract (met toekomstige) bijlage, dan kon dit een foutmelding genereren. 


In deze versie werd dit euvel opgelost. Toekomstige contracten kunnen weer zonder problemen aangemaakt worden.


  1. Opvolging aanmaken vanuit effectieve planning


Maatwerk


Wanneer men een opvolging wilde registreren vanaf een planningsitem op de effectieve planning (via rechtermuisknop), dan verscheen er een foutmelding. Vanuit het planningsitem kon er geen opvolging meer aangemaakt worden. 


Dit werd nu opgelost. Vanaf heden is het weer mogelijk om vanuit de effectieve planning een opvolging aan te maken.


  1. Het openen van detailscherm vennootschap gaf een foutmelding


Wanneer men, via ‘Instellingen - Gebruikers en vestigingen’, het detailscherm van de vennootschap wenste te openen, verscheen er een foutmelding en kon het detailscherm niet geopend worden. 


Dit werd opgelost. 


  1. Planningsitem op effectieve planning - Automatisch voorgestelde heen-en terugreis niet altijd correct


Wanneer ik 2 planningsitems, manueel, toevoeg aan de effectieve planning op eenzelfde dag, en er is meer tijd tussen de 2 planningsitems dan de maximum ingestelde tijd voor aangrenzende planningen, dan werd de automatisch voorgestelde heen- en terugreis niet altijd correct ingesteld op het moment dat ik het tweede planningsitem wou toevoegen.


Deze bug werd in deze versie van CheQpoint opgelost.


  1. Planningsitem verschuiven op theoretische planning - Automatisch voorgestelde heen-en terugreis niet altijd correct


Wanneer ik 2 planningsitems op de theoretische planning op eenzelfde dag heb, en ik één van deze planningsitem versleep (naar boven of naar beneden), dan kon het voorvallen dat de getoonde bolletjes en pijltjes op deze planningitems niet altijd de juiste logica volgden. 


Deze bug werd in deze versie van CheQpoint opgelost.


  1. Het manueel vergrendelen van de planning gaf een foutmelding


Maatwerk


In bepaalde omstandigheden gaf het manueel vergrendelen van de effectieve planning, wanneer de theoretische planning net (opnieuw) was overgekopieerd, een foutmelding. De planningsitems werden wel vergrendeld, maar het systeem had een probleem met het refreshen van de planningen van de werknemers. 


Dit werd in deze versie opgelost.