CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 138Functionele verbeteringen 


 1. Geavanceerd zoeken van werknemers en particulieren


We hebben een aantal kleine aanpassingen gedaan in de schermen van het geavanceerd zoeken van werknemers en particulieren. 


Enerzijds hebben we ervoor gezorgd dat het veld ‘Kantoor’, dat hiervoor steeds standaard werd ingevuld door het ingelogd kantoor, nu standaard leeg is wanneer het zoekscherm wordt geopend. Dit zorgt ervoor dat er steeds default over alle kantoren heen kan gezocht worden zonder dit veld eerst te moeten leeg maken.


Verder hebben we, binnen het geavanceerd zoeken, de tabvolgorde van de verschillende velden aangepast. Het zoeken van een persoon moet snel kunnen vooruit gaan, en door de tabvolgorde aan te passen naar een logische volgorde, kunnen de zoekcriteria sneller ingegeven worden.


 1. Aanmaken contract aanduiding = voltijds - Q = niet voltijds 


Er werd een controle ingebouwd, bij het aanmaken van een contract, dat er niet ‘voltijds’ kan gekozen worden wanneer de Q verschillend is van de S van de vennootschap.


Als er ‘voltijds’ werd aangeduid, terwijl de Q < S, dan geeft dit problemen als we een bijlage wensen aan te maken, onder dit contract, met een verhoging van uren.


Deze controle kan uitgeschakeld worden via ‘Instellingen - Globale instellingen’, tabblad ‘Contracten’, instelling ‘Controle bij aanmaak’, onderaan het scherm. 1. Toegankelijkheid rapporten van niet gekoppelde kantoren


Enkele rapporten hadden geen beperking met betrekking tot opvragen van data. Hierdoor kon er een rapport opgevraagd worden met data van kantoren waartoe de consulent niet behoorde. Hier werd een aanpassing doorgevoerd zodat er enkel data kan opgevraagd worden voor kantoren waartoe je zelf toegang hebt.


 1. Sodexo - Inlezen elektronische cheques 


Maatwerk


Er is een aanpassing gebeurd aan de kant van sodexo, waarbij het exportbestand van prestaties, dat ingelezen wordt in CheQpoint, vanaf heden een excel bestand is en geen csv bestand meer. Hierdoor is er aan cheqpoint zijde een wijziging gebeurd voor het inlezen van dergelijke bestanden. Met deze wijziging ondersteunen we dus momenteel excel en csv. 1. Automatisch aanmaken contracten - Aanpassing default aangevinkte werkdagen


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Wanneer, in de module ‘Automatisch aanmaken contracten’, de selectie ‘Alle dagen’ wordt gekozen als men dagcontracten wil aanmaken, dan wordt ook default zaterdag en zondag aangevinkt.

Aangezien er op zaterdag en zondag meestal geen planningsitems aanwezig zijn, is het beter om zaterdag en zondag niet default aan te vinken.


Dit hebben we aangepast. Wanneer u nu de optie ‘alle dagen’ aanduidt, zullen zaterdag en zondag niet meer automatisch aangevinkt staan. Indien nodig, kan u deze nog manueel aanvinken.


 1. Automatisch aanmaken contracten - laattijdige contracten


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


In de module ‘Automatisch aanmaken contracten’ kon men geen contracten aanmaken in het verleden. Hier is nu een wijziging voor gebeurd, zodat men nu ook laattijdige contracten kan aanmaken via deze module (en deze ook kan tussenvoegen).


Dit zal echter 1 contract per keer zijn. Het contract is een contract van bepaalde duur en zal maar voor 1 werknemer per keer mogelijk zijn (dus geen bulk operaties).


Voor de optimale werking van deze mogelijkheid, is er een configuratie nodig zowel aan cheQpoint zijde als aan Prato loonadministratie zijde.


 1. Export scherm weekverloning/maandverloning: Read-only beschikbaar voor consulenten


Koppeling Prato loonadministratie 


Het menu-item ‘Extra - Export naar sociaal bureau’ (weekverloning en/of maandverloning) was enkel zichtbaar voor de admin gebruiker. Hierdoor kon de lijst van werknemers, waarvoor er nog problemen/opmerkingen voor het doorsturen van prestaties en premies, ook enkel maar door de admin geraadpleegd worden, die dit dan, indien nodig, moest distribueren naar de verschillende kantoren en consulenten.


Vanaf heden is dit menu-item ook zichtbaar voor de consulent en kan zij zelf de lijst met werknemers met problemen/opmerkingen raadplegen. Zo kan zij zelf, op basis van die lijst, de nodige aanpassingen doen. 


De start export knop blijft wel disabled voor de consulent. Het effectieve doorsturen van de prestaties en premies naar ons sociaal bureau kan nog steeds enkel door de administrator gedaan worden.


 1. Werknemersfiche - Veld ‘SIS-kaartnummer’ werd verwijderd


Aangezien een SIS-kaart niet meer van toepassing is, werd dit veld verwijderd uit de fiche van de werknemer, tabblad ‘ID’. 


 1. Vervangingsmodule - Visueel onderscheid tussen vaste werknemers en kandidaten enerzijds en actieve particulieren en prospecten anderzijds


In de vervangingsmodule was het niet altijd duidelijk wat de status van de getoonde persoon was. Is de getoonde werknemer reeds in dienst of nog kandidaat? Is de getoonde particulier reeds actief of nog prospect?


We hebben er nu voor gezorgd dat dit onderscheid visueel duidelijker is. 

Voor de naam van de persoon wordt er een gekleurd icoon getoond. Is dit icoontje groen, dan betreft dit een werknemer reeds in dienst of een actieve particulier.

Is dit icoontje blauw, dan betreft het een kandidaat werknemer of een prospect (particulier). 1. Verwijderen bijlages in het verleden


Koppeling Prato loonadministratie


Het verwijderen van bijlages in het verleden kon ofwel helemaal niet, of was dit wel mogelijk, maar dan zonder restricties. Dit wil zeggen dat dit dan ook mogelijk was voor reeds doorgestuurde periodes, wat een probleem voor de verloning kan zijn. Een tussenoplossing was er niet. 


We hebben heden voor een tussenoplossing gezorgd. 

Een bijlage in het verleden kan nog verwijderd worden wanneer de startdatum van deze bijlage na de laatst doorgestuurde periode valt. Indien de bijlage valt in een reeds doorgestuurde periode, dan mag deze niet meer verwijderd worden. 

Zo kunnen er, zonder bijkomende problemen, toch nog bijlages in het verleden verwijderd worden, weliswaar met bepaalde restricties. 


 1. Controle tussen burgerlijke staat en beroepsinkomen


Vanaf heden wordt er een controle gedaan tussen de burgerlijke staat van de werknemer en het eventuele beroepsinkomen van de partner.


Wanneer de werknemer de burgerlijke staat Ongehuwd, Gescheiden (wettelijk), Weduwe/Weduwnaar, Gescheiden (feitelijk) en Gescheiden (Tafel & bed) heeft, dan kan er als ‘Beroepsinkomen’ niet meer ‘Ja’ aangeduid worden. Bij het bewaren van de fiche zal er een melding verschijnen wanneer dit niet correct werd aangeduid.


 1. Aanpassen/toevoegen maaltijdcheques tarieven - Enkel nog mogelijk voor niet doorgestuurde periodes 


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Vanaf deze versie van CheQpoint kan een bestaand maaltijdcheques tarief enkel nog gewijzigd/verwijderd worden, indien dit tarief in een nog niet verstuurde periode valt. Dit wil zeggen dat er nog geen prestaties en premies werden verstuurd binnen de periode van dit tarief.


Hetzelfde geldt voor het aanmaken van een nieuw maaltijdcheques tarief. Een nieuw tarief kan enkel ingesteld worden vanaf een periode waarin nog geen prestaties en premies werden verstuurd voor de werknemer. 


 1. Doorsturen prestaties en premies - Volgorde controles werknemers met opmerkingen verbeterd


Koppeling Prato loonadministratie


Bij het doorsturen van de prestaties en premies, zowel voor weekverloning als maandverloning, worden in het 2de scherm de personen waarvoor nog problemen/opmerkingen zijn onderaan weergegeven, met de reden waarom voor deze werknemers (nog) niets verstuurd kan worden.


De eerste controle die er gedaan werd, is kijken of de kilometers reeds berekend zijn. Dit gebeurde voor alle andere controles zoals geen planning, geen contract enz.


We hebben de volgorde van deze controles nu aangepast zodat de belangrijkste controles zoals ‘geen planning’, ‘geen contract’, … eerst komen en nadien pas de controle ‘km-berekening nodig’.


Op deze manier is het veel duidelijker welke problemen/opmerkingen voorvallen die eerst kunnen/moeten opgelost worden. Deze kunnen dan eerst aangepakt worden en nadien kan dan voor iedereen terug de kilometers berekend worden.


Bugfixes 


 1. Doorsturen voorschotten - Opmerking ‘Planning verschillend van contracten’


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Wanneer de voorschotten werden doorgestuurd, kon volgende melding verschijnen ‘Planning verschillend van contracten’.

De oorzaak was dat er nog planningsitems aanwezig waren in de effectieve planning na de einddatum van het contract (bepaalde of onbepaalde duur).  


Echter, wanneer de einddatum van dit contract viel na de einddatum van de voorschotten, dan zou deze melding niet mogen voorkomen. Het effect hiervan is dat de voorschotten voor deze werknemer niet konden doorgestuurd worden, hoewel er nog wel planningsitems aanwezig waren, voor de uit dienst datum, of einddatum contract, die konden leiden tot een voorschot.


Dit probleem is nu opgelost.


 1. Studentencontracten - Werk en rusttijden doorgeven


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Wanneer een studentencontract wordt aangemaakt, dan moeten er wettelijk gezien ook werk- en rusttijden ingepland zijn wanneer een student meer dan 4,5u of 6u werkt, op een bepaalde dag.


Wanneer er meer dan 4,5u of 6u werd ingepland op een dag, dan gaf de aanmaak van dit dagcontract altijd een foutmelding. 


Hiervoor hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Wanneer er slechts 1 planningsitem aanwezig is op een dag en dit planningsitem is groter dan 4,5u of 6u:
  Er zal nog steeds een foutmelding verschijnen bij het aanmaken van dit contract. Het planningsitem moet opgesplitst worden in 2 planningsitems met een rustpauze ertussen. We sturen dit dan in 2 aparte blokken door naar de Prato Loonadministratie.

 • Wanneer er meerdere planningsitems aanwezig zijn op een dag en de som van deze planningsitems is groter dan 4,5u of 6u:
  In plaats van de optelsom van deze planningsuren door te sturen, sturen we nu elk item apart door als werkrooster. Hierdoor wordt er automatisch rekening gehouden met de ingeplande werk- en rusttijden.


 1. Planningsafdruk bij gewijzigd adres particulier


Wanneer men een planningsafdruk voor een HHH wil raadplegen en de particulier, die vermeld wordt, is halverwege de geselecteerde periode verhuisd, kwam er voor het oude adres geen data op de afdruk. Hier wordt nu rekening mee gehouden en het oude adres wordt ook getoond op de afdruk.


 1. Rapport ‘Controle effectieve planning’


Maatwerk


Wanneer er, bij het oproepen van dit rapport, een dossierbeheerder werd geselecteerd, dan verscheen er een foutmelding en kon er geen rapport samengesteld worden.


Dit werd in deze versie van CheQpoint opgelost. 


 1. Rapportering werknemers - Planningsafdruk maand: Foutmelding bij maandafdruk liggend indien meer dan 3 planningsitems op een dag


Maatwerk


Wanneer een werknemer 4 planningsitems heeft op een dag en de planningsafdruk, maand-liggend, werd gegenereerd, verscheen er een foutmelding en werden er geen planningsafdrukken aangemaakt. Deze afdruk kon namelijk niet overweg met meer dan 3 planningsitems op 1 dag. 


Dit werd in deze versie opgelost. De planningsafdruk kan nu ook meer dan 3 planningsitems op een dag bevatten en gegenereerd worden. 


 1. Acerta - Prestaties en premies exporteren - Bestand ‘Bedrag’ was leeg


Wanneer de bestanden voor de prestaties en premies van de te verlonen maand gegenereerd werden, was het bestand ‘Bedrag’ leeg. De berekende premies werden in dit bestand niet meer opgenomen. Dit bestand was telkens volledig leeg.


Dit hebben we in deze versie terug opgelost. Het bestand ‘Bedrag’ wordt nu weer volledig opgevuld. 


 1. Securex - Voorschotten exporteren


Maatwerk


Het geëxporteerde voorschotten bestand hield geen  rekening meer met de gekozen t/m datum van de prestaties die meetellen. De prestaties van de volledige maand werden steeds in het bestand opgenomen, ongeacht de gekozen datum.


Dit werd terug rechtgezet. Vanaf heden wordt er weer rekening gehouden met de gekozen t/m datum.


 1. Contract bepaalde duur aanmaken met einddatum gelijk aan einddatum theoplanning


Wanneer ik een contract bepaalde duur wou aanmaken, met een einddatum gelijk aan de einddatum van de laatst geldende theoplanning, dan verscheen er een foutmelding en kon het contract niet aangemaakt worden. De tot en met datum van het contract gaf een conflict met de tot en met datum van de laatste theoplanning.


Dit werd nu opgelost. Het contract met einddatum gelijk aan de einddatum van de laatste theoplanning kan nu zonder problemen aangemaakt worden. 


 1. Aanmaken of verwijderen meerdere contracten tegelijk - Discrepantie tussen CQP en Prato Sociaal secretariaat betreffende contracten mogelijk


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer ik meerdere (dag) contracten bepaalde duur voor een werknemer tegelijk wil aanmaken of verwijderen, en het aanmaken/verwijderen van 1 van deze contracten een foutmelding geeft, dan kon er een discrepantie ontstaan tussen de contracten binnen CheQpoint en de aanwezige contracten binnen de applicatie van ons Prato loonadministratie. Hierdoor konden er dimonaproblemen ontstaan die manueel moesten rechtgezet worden in beide systemen.


Dit werd nu opgelost. Wanneer een bepaald contract (aangemaakt of verwijderd) een foutmelding geeft, dan wordt het proces stopgezet. Enkel hetgeen correct kan aangemaakt/verwijderd worden, zal nog uitgevoerd worden in beide systemen. Hierdoor ontstaat er geen discrepantie meer en zijn er ook geen andere gevolgen meer. 


 1. Takenlijst overzicht - Franse vertaling


Het takenlijst overzicht grid werd niet goed vertaald indien de gekozen taal Frans was. Hier werd steeds Nederlands als taal genomen. Hiervoor werd een wijziging doorgevoerd zodat er steeds de voorkeurstaal van de ingelogde gebruiker genomen wordt. 


 1. Aanmaken contract - Melding ‘Niet in dienst in doelperiode’


Koppeling Prato loonadministratie


Bij het aanmaken van een contract voor een werknemer, kwam er soms onterecht de melding ‘Niet in dienst in doelperiode’. Dit terwijl de werknemer voor de gehele duur van het contract wel in dienst is.


De oorzaak was dat de geselecteerde werknemer niet behoorde tot het ingelogde kantoor (rechtsboven zichtbaar).


We hebben hiervoor nu een wijziging gedaan. Er wordt bij het aanmaken van een contract geen rekening meer gehouden met het ingelogde kantoor, maar enkel met het kantoor waartoe de werknemer behoort.