CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 140


Functionele verbeteringen 


 1. Verhoging inruilwaarde Vlaamse Dienstencheques


Er werd een verhoging van de inruilwaarde van de Vlaamse Dienstencheques aangekondigd vanaf 01/01/2021 voor de dienstencheques die vanaf deze datum worden uitgegeven.

De inruilwaarde wordt verhoogd van 23,36€ tot 23,48€.


Aangezien de inruilwaarde van de dienstencheques getoond wordt in het Statusrapport, hebben we hiervoor de nodige aanpassingen gedaan. Wanneer het statusrapport gegenereerd wordt met een startdatum vanaf 01/01/2021, is de verhoogde inruilwaarde zichtbaar in het rapport. 


 1. Annuleren van een correctie naar aanleiding van gewijzigde premies


Maatwerk (alle exporten naar sociaal secretariaat)


Soms komen werknemers naar voor in de export schermen van de correcties, terwijl de correcties reeds (manueel) werden doorgegeven aan het loonsecretariaat, of in bepaalde gevallen geen of minimale correcties zijn.


Voor een planningsitem met een effectieve wijziging van prestatiecodes (rode C in het planningsitem) kan via ‘Manueel OK, niet exporteren’ (in de historiek van een planningsitem) aangeduid worden dat dit item of items niet als correctie moeten geëxporteerd worden zodat deze werknemer ook niet meer zal voorkomen in de correctie export schermen. 


Echter voor werknemers met planningsitems zonder een rode C, waarvoor er wel een correctie was omwille van enkel gewijzigde premies, kon deze correctie niet aangeduid worden als ‘niet te exporteren’, omdat er geen historiek in de planningsitems zichtbaar is. Een gewijzigde premie kan voorvallen bij een adreswijziging, wijziging vervoersmiddel en een gewijzigde km-berekening.


In deze versie van CheQpoint hebben we de mogelijkheid voorzien om ook deze correcties aan te duiden als niet te exporteren. Wanneer werknemers voorkomen in het correctie export scherm, en er voor deze werknemers geen correcties meer mogen doorgestuurd worden (wegens bv. reeds manueel doorgegeven) dan kan er onderaan dit scherm via ‘ Markeer als geëxporteerd’ ervoor gezorgd worden dat de correcties niet verstuurd worden en deze werknemer nadien ook niet meer in het export scherm zal voorkomen (tenzij er opnieuw correcties gebeuren voor deze werknemer en periode).Deze knop is enkel beschikbaar voor administrators.


 1. Wijzigen gegevens bestaande contracten


Vanaf heden is het mogelijk om bepaalde gegevens van een reeds ingegeven contract nog te wijzigen indien nodig. Hiervoor dient u het contract te selecteren en op ‘Wijzigen’ te klikken.


Enkel volgende gegevens van het contract kunnen nog gewijzigd worden: Type, Subtype, Q, Uurregeling, Type wijziging, Reorganisatiemaatregel (indien geactiveerd) en Bevordering werkgelegenheid (indien geactiveerd).


Voor klanten die gebruik maken van het Prato loonsecretariaat is er nog een extra beperking. Wanneer de startdatum van het contract voor het vorige kwartaal valt, dan kan het contract niet meer gewijzigd worden.


Wanneer u gebruik wenst te maken van het wijzigen van contracten, dan mag u ons steeds via customer.care@prato.be contacteren. We zullen dan het nodige voor u activeren.

Voor de klanten die gebruik maken van het Prato loonsecretariaat zal dit automatisch geactiveerd worden.


 1. Toevoegen, wijzigen en verwijderen (bestaand) uurloon werknemer


Vanaf heden kan u binnen CheQpoint gemakkelijker de uurlonen van werknemers toevoegen, wijzigen en verwijderen. Ook kunnen items in het verleden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.


 • Verwijderen van bestaande uurlonen:

  • Alle toekomstige uurlonen kunnen verwijderd worden (ook tussenliggende toekomstige uurlonen).

  • De uurlonen in het verleden kunnen ook nog gewijzigd worden, zolang de startdatum van het uurloon niet in een verloonde periode ligt (= prestaties en premies reeds gegenereerd voor die periode).

  • Uurlonen van het type ‘Standaardloon’ kunnen niet meer verwijderd worden.

 • Wijzigen van bestaande uurlonen:

  • Van een uurloon in het verleden kan de geldigheidsdatum en uurloon nog gewijzigd worden, zolang de startdatum van het uurloon niet in een verloonde periode ligt.

  • De ‘Geldig van’ datum kan gewijzigd worden volgens reeds bestaande eerdere en latere uurlonen. Bij het wijzigen van deze datum zal deze nog steeds moeten liggen tussen het voorgaande en volgende uurloon.

  • Er zal geen controle zijn op reeds bestaande uurlonen: indien een gewijzigd uurloon reeds aanwezig is voor deze werknemer of lager is dan het voorgaande uurloon zal hier geen melding  van gegeven worden.

  • Voor uurlonen van het type ‘Standaardloon’ kan enkel nog de waarde gewijzigd worden en niet meer de ‘Geldig vanaf’ datum.

 • Toevoegen van een nieuw uurloon:

  • Er kunnen (tussentijdse) uurlonen in het verleden toegevoegd worden, zolang de startdatum van het nieuwe uurloon niet in een verloonde periode ligt.

  • Er zal echter geen controle zijn op reeds bestaande uurlonen.

 1. Planningsitems op effectieve planning toelaten met prestatiecodes in uren en minuten


Vanaf heden kan u binnen CheQpoint planningsitems toevoegen met uren en minuten, en niet enkel met volledige uren.

Hierdoor kunnen voor bepaalde planningsitems, zoals opleidingen of syndicale verplichtingen, uren toegevoegd worden die kunnen afwijken van een volledig uur.

Dit is echter enkel mogelijk voor bepaalde aangeduide prestatiecodes binnen de effectieve planning.


U kan binnen de instelling van de prestatiecodes bepalen voor welke codes deelbare uren op de effectieve planning mogelijk zijn:Voor alle prestatiecodes waarvoor geen cheques verwacht zijn, geen arbeid voor particulier aangeduid is en geen ‘wkn zoekt vervanging’ ingesteld is, kan u bepalen dat er deelbare uren mogelijk zijn op de effectieve planning.


Voor al deze prestatiecodes kan u binnen de effectieve planning een afwijkend uur ingeven. Dit is niet meer afhankelijk van een volledig uur en kan op minuut basis ingegeven worden. Voor alle andere prestatiecodes geldt dat er nog steeds een volledig uur moet worden ingegeven in de effective planning.


Deze wijziging geldt enkel voor de effectieve planning. In de theoretische planning moeten nog steeds de volle uren ingepland worden.


Wanneer u gebruik wenst te maken van deze deeltijdse uren binnen een planningsitem, dan mag u ons steeds via customer.care@prato.be contacteren. We zullen dan het nodige voor u activeren.

Voor de klanten die gebruik maken van het Prato loonsecretariaat zal dit automatisch geactiveerd worden.
Bugfixes 


 1. Aanmaken PratoHome logins vanuit CheQpoint weer mogelijk


Maatwerk


Het aanmaken van een login voor PratoHome kan vanaf heden weer gedaan worden binnen CheQpoint zelf, door de administrator.


Via het menu-item ‘Help - Aanmaak WorkB logins’ kan je voor de gewenste persoon een wachtwoord ingeven en de login aanmaken.


 1. Berekend bedrag voorschotten foutief wanneer overgang van weekverloning naar maandverloning


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Wanneer een werknemer in de loop van de maand overschakelt van weekverloning naar maandverloning (nog voor de einddatum van de te berekenen voorschotten), dan hield het berekende voorschotten bedrag geen rekening met de reeds verloonde prestaties in die maand. 

Alle prestaties van die maand werden in rekening gebracht om het voorschot te berekenen.


Dit hebben we in deze versie van CheQpoint aangepast. Bij het berekenen van de voorschotten van een bepaalde maand, sluiten we de reeds verloonde prestaties (door weekverloning) uit en houden we enkel nog rekening met de prestaties die onder de maandverloning vallen tot aan de gekozen door te sturen einddatum van de voorschotten.


 1. Meermaals doorsturen voorschot wanneer overgang van weekverloning naar maandverloning


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Een werknemer, die in de loop van de maand overschakelt van weekverloning naar maandverloning, kan in bepaalde gevallen nog recht hebben op een voorschot. Echter konden voor deze werknemers de voorschotten voor een bepaalde periode meermaals doorgestuurd worden (waardoor deze ook meermaals uitbetaald werden).


Wanneer het export scherm opnieuw werd opgeroepen, verscheen deze werknemer opnieuw bovenaan met het berekende door te sturen voorschotten bedrag, ipv onderaan dit scherm met de melding ‘Reeds voorschot verstuurd naar sociaal bureau’.


Dit werd opgelost in deze versie. 

Ook voor deze werknemers kan het voorschot vanaf heden slechts eenmalig verstuurd worden.


 1. Berekend voorschot voor werknemers zonder recht op voorschot bij overgang van weekverloning naar maandverloning


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Een werknemer, die in de loop van de maand overschakelt van weekverloning naar maandverloning, heeft geen recht op een voorschot indien de overschakeling gebeurt na de gekozen einddatum van het voorschot. Alle prestaties tot aan de gekozen einddatum van het voorschot werden reeds verloond via de weekverloning.

Tot op heden werden voor deze personen de voorschotten wel berekend en konden deze doorgestuurd worden.


Dit werd in deze versie gewijzigd. 

De werknemers die (nog) geen recht hebben op een voorschot, zullen niet meer voorkomen in het export scherm met een berekend voorschot.