Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

API        

Als je meerdere statuten voor een persoon in 1x wil aanmaken dan kan dat via een nieuw endpoint.

POST /integration/person/{personId}/statutes

De request voorziet een array van statuten die worden toegevoegd.

Als er validatiefouten optreden, bijvoorbeeld doordat 1 van de 3 statuten niet kan worden toegevoegd, dan is geen enkel statuut toegevoegd.

Aan de endpoints van de BasicAPI om vacatures op te vragen is het attribuut 'prioriteit' toegevoegd.

 • GET /sollicitation/vacancies

 • GET /sollicitation/vacancies/{id}

De prioriteit vind je terug via het attribuut 'priority'.

Er is een nieuwe enum waarde toegevoegd aan de prestatiestatus                                           (employmentcontract.performanceinfo.performancestate) die je via een contract kan opvragen.


Er is nu een onderscheid voorzien tussen "te betalen" (to pay) en "betaald" (paid).

Deze statussen zijn enkel geldig voor omgevingen met Earnie.

Voor HiAnt is de status "booked" voor zowel de te betalen als reeds betaalde prestaties en premies.


Er is een endpoint toegevoegd om de contracten op te vragen voor een persoon en/of klant.

Het is mogelijk om een persoon en klant te combineren.

Bijvoorbeeld:

 • geef alle contracten van klant X

 • geef alle contracten van persoon Y

 • geef alle contracten van klant X en persoon Y


GET /integration/employmentContracts


Query parameters :

 • personid : int, optioneel

 • clientid : int, optioneel

 • fromdate : datum (geen tijd), optioneel

 • untildate : datum (geen tijd), optioneel

 • orderby : id.desc, id.asc, begindate.desc, begindate.asc, enddate.desc, enddate.asc

 • pagenumber : default 1

 • pagesize : default 10


Er is een nieuw endpoint voorzien om de kostenplaatsen voor een klant te verwijderen.


DELETE /integration/client/{clientId}/costcenter/{costcenterid}


 • clientId : de unieke id van de klant waarvoor de kostenplaats wordt verwijderd

 • costcenterId : de unieke id van de te verwijderen kostenplaats


Er is een nieuw endpoint voorzien om de kostenplaatsen voor een klant te wijzigen.


PATCH /integration/client/{clientId}/costcenter/{costcenterid}


 • clientId : de unieke id van de klant waarvoor de kostenplaats wordt gewijzigd

 • costcenterId : de unieke id van de te wijzigen kostenplaats(Enkel voor omgevingen met Earnie)


Je kan via de API doorgeven of de BV berekening volgens schaal i.p.v. percentage moet gebeuren.


Het gaat over endpoint POST /integration/person/{personId}/taxationhistory en attribuut "taxwithholdingtype".


Via de waarde "Scale" kan je aangeven dat de berekening volgens schaal moet gebeuren.

Je kan in dat geval geen percentage (taxwithholding) doorgeven, dat zal een validatiefoutmelding geven.Er is een nieuw endpoint voorzien om een contract te verwijderen. Alle bestaande controles zoals die ook via het scherm van PratoFlex bestaan worden gecontroleerd.


DELETE /integration/employmentcontract/{employmentContractId}


 • {employmentContractId} : Het unieke Id van een contract dat moet worden verwijderdEr was met een vorige release reeds een endpoint voorzien om een weekcontract te PATCH'en.


PATCH /integration/employmentContract/:employmentContractId/annex

 • :employmentContractId --> het unieke id van een contract


Er zijn ook 2 query-parameters voorzien, nl. fromdate en untildate. 

Voor weekcontracten hebben deze parameters geen invloed, een weekcontract wordt altijd volledig gewijzigd. Deze query-parameters zullen bij het PATCH'en van een contract dat langer duurt dan 1 week (of onbepaalde duur) geïmplementeerd worden.


Voor het endpoint PATCH zijn volgende extra attributen toegevoegd en geïmplementeerd :


EmploymentContractAnnexToPatch :

 • DepartmentId : Id van de afdeling van een klant

 • CostcenterId: Id van de kostenplaats van een klant

 • ClientContactId : Id van de contactpersoon van een klant


ExtraToPatch:

 • PermissionLaborUnion : Datum toestemming vakbond

 • TrialPeriod : aantal dagen proefperiode

 • SplitCode : Splitscode voor facturatie

 • ReorganisationMeasure : Reorganisatiemaatregel

 • MeasureForPromotionOfEmployment : Bevordering werkgelegenheid


WorkRegimeToPatch

 • SpecialWorkRegime : Speciaal werkregime


WorkScheduleToPatch :

 • ProlongTo : Verleng volgende contract naar dagen (ma ... zo)


Volgende gegevens zijn nog niet geïmplementeerd en worden toegevoegd met een volgende versie :

 • Cycli en roosters : Eerst worden de endpoints voorzien om cycli en roosters te kunnen inlezen.


Contracten


Voor 2022 is het minimum uurloon voor de toepassing voor de BV-vrijstelling werken in onroerende staat 14,61 euro (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën).


Documenten


(enkel als je eBox/eSign hebt geactiveerd inclusief het contract “Other documents” bij Unified Post)


Het is vanaf deze versie mogelijk om een privacy verklaring naar Unified Post te laten versturen en ondertekenen.


Het documenttype "privacy statement" is beschikbaar gemaakt via de eBox instellingen en kan zoals andere documenten geconfigureerd worden.


Als een privacyverklaring samen met het contract wordt verstuurd naar Unified Post zal de werknemer de 2 documenten apart kunnen ondertekenen (indien geconfigureerd).


Earnie - De Belcotaxfiche die gegenereerd werd in Earnie wordt gekoppeld aan de persoon.

        


Personen

We hebben de mogelijkheid om BV volgens schaal toe te voegen aan de UI mogelijk gemaakt in het detailscherm van een persoon.  (Enkel voor klanten gekoppeld met Earnie) Bugfixes


Contract redesign

 • Het was op een bepaalde manier mogelijk om gegevens te wijzigen van een verwijderd contract. Dit is vanaf deze versie niet meer mogelijk.Documenten

 • Er was een probleem met de Franstalige versie van het inlichtingenblad, waardoor bepaalde tekst niet goed leesbaar was. Dit hebben we in deze versie verholpen.


 • Er heeft zich een situatie voorgedaan waarbij er een foutmelding kwam bij Batchgeneratie - individuele rekening. We hebben dit probleem gelokaliseerd en opgelost in deze versie.