WAT?


U kan voor oudere werknemers een doelgroepvermindering aanvragen. Gedurende 8 kwartalen wordt de werkgever volledig vrijgesteld van de RSZ-bijdragen die hij verschuldigd is voor deze oudere werknemer. Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers vragen.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

 

VOOR WIE?


WERKGEVERS

 • Gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • Werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid. Anders gezegd: het gaat – ruwweg – om werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus NIET tot de overheid of de social-profit.

WERKNEMERS

 • Minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen.
 • Vóór indiensttreding minstens 1 werkdag ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. 
 • Tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering. Grosso modo gaat het om “gewone” werknemers (arbeiders en bedienden) bij ondernemingen uit de private profitsector.
 • Tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt
 • In dienst treden na 30 juni 2016.
 • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld in geval van ziekte of verlofstelsels of wanneer ze vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties tijdens de opzegperiode).

 • In de 4 kwartalen voor zijn indienstneming niet tewerkgesteld zijn geweest bij dezelfde werkgever.

 

HOE?


In PratoFlex kan deze doelgroepvermindering voor oudere werknemers worden ingegeven met het attestdetailtype 'LBPF_OW' onder de attestcategorie 'RSZ-verminderingen' (800):


 • Loopbaanportfolio oudere werknemers (800, LBPF_OW)


Let wel op! Deze attesten mogen enkel aangemaakt worden voor werknemers die pas in dienst zijn getreden vanaf 01/07/2016 en die in de vier kwartalen voorafgaand aan de indiensttreding niet gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. 
Werknemers die reeds eerder in dienst van de werkgever waren in een van de vier voorgaande kwartalen vallen onder de categorie van ‘Zittende werknemers’. 

  

VELD 'Geldig van'Als startdatum van dit attest wordt aangeraden op de begindatum van het eerste contract (vanaf 01/07/2016) in te geven. 


VÓÓR indiensttreding


Wanneer dit attest wordt aangemaakt vóór de indiensttreding kan best de ontvangstdatum worden ingevuld, en later worden gecorrigeerd naar de effectieve startdatum van het eerste contract. 


NA de tewerkstelling 


Wanneer u het attest pas na tewerkstelling aanmaakt: controleer even of er niet reeds een tewerkstelling is geweest in een afgesloten kwartaal, zodat eventueel een wijzigende aangifte kan worden verstuurd van de DmfA.

 

U dient zelf te controleren of de datum van het eerste contract gelegen is na de effectieve inschrijvingsdatum. Dit wordt niet door het systeem gecontroleerd.  


VELD 'Geldig tot'

Als einddatum van dit attest zijn er 3 opties mogelijk:

 1. Uitzendkantoren bij wie de einddatum van dit attesttype geen verplicht gegeven is, kunnen dit veld gewoon leeg laten. In de DmfA-software wordt namelijk gecontroleerd of het maximum aantal kwartalen reeds bereikt is, waarna de vermindering niet meer wordt toegekend. 
 2. Indien dit veld toch verplicht is, kan een fictieve datum in de verre toekomst worden ingevuld. (vb: 31/12/2099)
 3. De verminderingen zijn steeds maximaal 8 kwartalen (Q) geldig, dus er kan ook als einddatum Q indiensttreding + 7 Q worden ingevuld.  (vb: Q indiensttreding = Q3 2019 + 7Q => einddatum is dan 30/06/2021)

 

VELD 'Afgeleverd op'


De inschrijving als niet-werkende werkzoekende dient ook verplicht vóór de indiensttreding plaats te hebben gevonden. 

De inschrijvingsdatum staat op het bewijs van inschrijving vermeld. Men spreekt van een recent inschrijvingsbewijs, hetgeen praktisch wordt opgevat als maximaal één maand oud. 

Het inschrijvingsbewijs kan dus dateren van één maand voor de indiensttreding tot één dag voor de indiensttreding. De effectieve inschrijvingsdatum kan best in het veld ‘Afgeleverd op’ worden genoteerd: 

Bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

De vermindering voor de niet-werkende werkzoekende ouder is maximaal 8 kwartalen geldig, maar loopt ook af indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Standaard is dat in België 65 jaar. Dat is ook de leeftijd die in rekening wordt gebracht in de DmfA-software. Bepaalde categorieën van werknemers hebben een afwijkende pensioenleeftijd. 

(Vb: mensen die als mijnwerker tewerkgesteld zijn geweest) 


Deze informatie kan niet door de software opgevangen worden, en daarom wordt aangeraden om - indien de werknemer tot zo’n uitzonderingscategorie behoort - als 'geldig tot'-datum van het attest de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken te hanteren (voor zover dit zal gebeuren binnen de normaal voorziene 8 kwartalen). 


Onderbreking MINDER dan 4 kwartalen


Bij een onderbreking van minder dan vier kwartalen worden de verschillende tewerkstellingsperiodes aanzien als één aaneensluitende periode voor de toekenning van de doelgroepvermindering. De voorwaarden zullen in dit geval dus niet opnieuw gecheckt moeten worden. Dit betekent concreet dat de looptijd (max. 8 kwartalen) van de doelgroepvermindering begint vanaf het kwartaal van de eerste indienstneming en gewoon doorloopt tijdens periodes van onderbreking (onderbrekingen van minder dan 4 kwartalen)  desondanks het feit dat men tijdens deze onderbrekingen niet effectief kan genieten van de doelgroepvermindering.


Onderbreking MEER dan 4 kwartalen


Bij een onderbreking van meer dan vier kwartalen in de tewerkstelling begint een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering, maar hiervoor dienen alle voorwaarden opnieuw te worden gecontroleerd (inschrijvingsbewijs bij de VDAB,...). U dient op dat moment het bestaande attest te stoppen. U vult dus best de einddatum van het laatste contract van voor de onderbreking van vier kwartalen in bij de 'Geldig tot' van dit attest. 

Indien blijkt dat alle voorwaarden voldaan zijn voor de opening van een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering, geeft u een nieuw attest 'LBPF_OW' in. Als startdatum van dit attest wordt aangeraden om de begindatum van het eerste contract na de onderbreking van vier kwartalen in te geven.