PratoFlex Release Notes - 2020.09


Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


API

Het CodeDescription model werd uitgebreid met een geldig van en een geldig tot datum.  Dit laat toe om de codes te filteren op geldigheid.


ASR

Op het document C4 voor huishoudhulpen wordt ingevuld of de werknemer recht heeft op de betaling van een wettelijke feestdag na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Op het document C4 voor huishoudhulpen worden het aantal betaalde wettelijke vakantiedagen of –uren tijdens deze tewerkstelling en sedert 1 januari van het lopende jaar ingevuld.

In deel B op het document C4 voor huishoudhulpen worden de begin- en einddatum van de niet-aanvaarde kwartalen ingevuld.

In deel B op het document C4 voor huishoudhulpen wordt aangegeven of de uren deeltijds verschillen van de factor Q per niet-aanvaard kwartaal.


Contracten

Geannuleerde contracten worden nu genegeerd in alle flexibele controles. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor een gebruiker die geen contracten mag aanmaken voor klanten met een bepaalde financiële rating om toch de dimona te annuleren.


Documenten

De standaard templates van het privacy statement en inlichtingenblad werden gewijzigd:

 • Beide templates verwijzen naar de privacywet van 30 juli 2018 i.p.v. 8 december 1992.

 • Het inlichtingenblad gebruikt de benaming "uittreksel uit het strafregister" i.p.v. "uittreksel goed gedrag en zeden".

 • De zin "'Bij akkoord zullen de gegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is i.k.v. de dienstverlening, zijnde het bekomen van een tewerkstelling" werd verwijderd van het inlichtingenblad.


Identity server

Vanuit Identity Server worden e-mailberichten gestuurd (bijvoorbeeld: Paswoord resetten), deze e-mailberichten bevatten een standaard logo. Vanaf deze versie kan het logo en de kleur van de titel tekst ingesteld worden. Gelieve hiervoor Prato Customer Care te contacteren.


Prestaties

Bij aanmaak van een opvolging voor prestatie-ingave (zie parameter) wordt de datum opvolging berekend door bij de huidige datum het aantal dagen vastgelegd in een parameter op te tellen. 

Deze datumbepaling wordt ENKEL gedaan voor de geparametriseerde opvolgingstypes voor prestatie-ingave en NIET voor alle opvolgingen (zie parameter "CodeboekCode, Opvolging, HerinneringBijPrestatieIngave").

De nieuwe parameter bevat het aantal dagen dat opgeteld moet worden bij "datum opvolging" (bv. 20) : "Codeboekcode, Opvolging, AantalDagenNaOpvolgingscreatiedatum, 20"Bugfixes

Algemeen

 • Package die achterliggende jobs verwerkt binnen PratoFlex werd geüpgraded. Deze bevat o.a. een bugfix waarbij het kon voorkomen dat een ingestelde job niet op het gewenste tijdstip werd uitgevoerd.


API

 • Wanneer een adres geen type of een "Geldig vanaf"-datum had, dan was het niet mogelijk om deze persoon te wijzigen via de IntegrationAPI. Om dit op te lossen werd er een nieuw adrestype "Onbekend" aangemaakt. Dit nieuw adrestype is gekoppeld aan alle adressen die nog geen type hadden. Verder is de "Geldig vanaf" datum voor de adressen waar deze datum ontbrak ingevuld met de aanmaakdatum van de persoon.

 • Het veld "Retired" op het model van de persoon is deprecated gemaakt. Je kan dit veld nog doorsturen in de POST en PATCH requests en het veld zal ook nog terug worden gegeven in het response model. Wanneer dit veld echter wordt doorgestuurd, dan zal de waarde genegeerd worden. Op basis van of het veld "RetiredDate" al dan niet een waarde bevat zal er worden bepaald of de persoon gepensioneerd is of niet.


ASR

 • Op het document C4 voor huishoudhulpen wordt het veld "Datum indiensttreding" ingevuld met de begindatum van de ononderbroken tewerkstelling waarover het document C4 gaat.

 • Indien er voor een huishoudhulp meerdere C4-documenten worden aangemaakt, dan zullen deze als 1 PDF worden gedownload.

 • De aangifte C131A is aangepast zodat hierin de Q en het stelsel van het aan te geven contract wordt meegestuurd. Voorheen werd hier de gemiddelde Q van de refertemaand doorgegeven.

 • Wanneer er een aangifte C3.2. wordt gedaan voor een student moet Paritair Comité 999 worden doorgestuurd. De aangifte bevatte echter ook het ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming. Dit is enkel toegelaten bij paritair Comité 322. De aangifte C3.2. voor een student zal nu niet meer het veld "Ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming" bevatten waardoor de aangifte aanvaard kan worden.


Contracten

 • De controle op de toelating van opeenvolgende dagcontracten in geval van een feestdag tussen beide dagen gaat nu ook af bij het wijzigen van een bestaand contract en dus niet meer enkel bij het aanmaken, kopiëren en het verlengen van contracten.

 • Wanneer je tijdens het indexeren van contracten de invoervelden en knoppen in een bepaalde volgorde invulde, dan werd het maandloon op 0 gezet. Het maand -en/of uurloon wordt nu steeds correct geïndexeerd ongeacht de volgorde van invoer.

 • Wanneer een contract verzonden via E-Sign werd gewijzigd zonder herroepen, dan was het niet mogelijk om het statuut te wijzigen. Dit is nu opnieuw mogelijk zolang er ook aan de andere voorwaarden betreffende de Dimonastatus en de prestatiestatus is voldaan.

 • De controle op opeenvolgende dagcontracten negeert nu steeds betaalcontracten en geannuleerde contracten.


Contract Redesign

 • Het venster om manueel een Dimonanummer in te voeren op het contract detailscherm sluit nu meteen na het klikken op "Opslaan" indien de ingevoerde waarde voldoet aan de vereisten.


Dimona

 • In uitzonderlijke gevallen werd de vertaling van een Dimona foutcode niet gedaan en resulteerde dit in een lege foutboodschap. Dit is bijgestuurd zodat de vertaling van de foutcode correct verloopt.


Lijsten

 • De codes 'Tijdelijke werkloosheid door overmacht om medische redenen', 'Arbeidsongeval Na Dertig Dagen' worden niet meer in rekening gebracht bij het aanmaken van de querylijst "Sociaal Secretariaat " - "Op te maken inlichtingenbladen".

 • De nieuwe codes 'Geen Gewaarborgd Loon Omwille Van Onvoldoende Anciënniteit', 'Geen Gewaarborgd Loon Omwille Van Redenen Toe Te Schrijven Aan De Persoon' worden nu ook in rekening gebracht bij het genereren van de lijst "Op te maken inlichtingenbladen".


Opvolgingen

 • We hebben een probleem verholpen wat er voor zorgde dat het detailtype van een opvolging soms niet ingevuld was in de details van de opvolging.


Personeel

 • Er werd een optimalisatie gedaan aan het achterliggend proces dat gebruikers aanmaakt in PratoFlex.


Prestaties

 • Bij klanten die zowel Flex SelfService als de autocontrolemodule voor prestaties gebruiken kan de UZC nu manueel prestaties die op status "goedgekeurd" staan aanpassen naar de volgende status ‘te controleren’.

 • Er werd een probleem verholpen bij het manueel toevoegen van maaltijdcheques op het detailscherm van prestaties.


Rollen & Rechten

 • We hebben een systeemfout opgelost die zich voordeed bij het verwijderen van een rol.