Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 

API


Er zijn een aantal endpoints in de solicitationAPI deprecated gemarkeerd. Het gaat om endpoints die documenten laten downloaden. Indien de functionaliteit nog nodig is laat het dan weten via customercare@prato.be.  We bekijken dan hoe deze functionaliteit kan worden toegevoegd aan de CoreAPI.


Meer informatie over deprecated vind je via https://prato.freshdesk.com/a/solutions/articles/29000034837


Het gaat over volgende endpoints:

 • GET /sollicitation/sollicitations/{sollicitationId}/cvs

 • GET /sollicitation/subscriptions/{personId}/cvs

 • GETsollicitation/sollicitations/{sollicitationId}/document/{doctype}

 • GET sollicitation/subscriptions/{personId}/document/{doctype}

 • GET /sollicitation/sollicitations/{sollicitationId}/motivationdoc

 • GET /sollicitation/subscriptions/{personId}/motivationdoc


Contract Redesign

Als er voor een rooster dat bij een klant wordt beheerd ook afdelingen zijn geselecteerd, dan zullen bij het selecteren van dat rooster in het contract ook de afdelingen automatisch overgenomen worden op de dagdelen.

Als er een rooster met een speciaal arbeidsregime wordt geselecteerd, dan zal het speciaal arbeidsregime automatisch worden ingevuld voor het contract.

Datum toestemming vakbond wordt automatisch ingevuld op het contract detailscherm met de datum uit de klantenfiche indien:

 • er is ingesteld dat deze datum moet worden gecontroleerd,

 • de reden van het contract Tijdelijke vermeerdering is en 

 • indien er een datum is ingevuld in de klantenfiche.

Indien het veld automatisch wordt ingevuld, kan je de ingevulde waarde niet meer wijzigen.

De waarde in de velden voor Betaalde en Onbetaalde ADV kunnen worden gewijzigd indien speciaal arbeidsregime "Volcontinu" is geselecteerd.

Zodra je een manuele wijziging hebt toegepast aan één van deze twee velden wordt de waarde uit het betreffende veld niet meer automatisch berekend bij bvb. een wijziging aan uren/week FT. Wanneer je het speciaal arbeidsregime wist zullen de ADV niet meer editeerbaar zijn en worden de uren wel weer automatisch berekend.

Het is mogelijk om contracten aan te maken in het speciaal arbeidsregime Weekendoverbrugging.

Er is nog maar één speciaal arbeidsregime voor weekendoverbrugging. De berekening van de werkregime velden gebeurt op basis van wat je hebt ingevuld in het rooster. Het is nu dus bv mogelijk om een contract te hebben in weekendoverbrugging met een Q/S van 21.5/21.5.


Documenten

Bij de templates (NL&FR)

 • "Mail template eDoc module prestatieformulier" 

 • "Mail template eDoc uitzendcontract"

kan vrije tekst toegevoegd worden in het onderwerp én op 2 plaatsen in de bodytekst.


Contacteer je Customer Success Manager indien je interesse hebt in deze functionaliteit.

We hebben de documenten betreffende de terugbetaling vormingskosten aangepast zodat ze conform zijn met de huidige modeldocumenten betreffende de trekkingsrechten voor de periode van 2019 - 2020.

In het detailscherm van een HTML template wordt nu het unieke ID van de template getoond.


Checkhub.io integratie

De eerste versie van de integratie met Checkhub.io is beschikbaar met deze versie.


Checkhub.io is een platform om documenten te verzamelen bij een persoon en automatisch te valideren.  De persoon kan dat via een website of een mobiel toestel. 

De werking van Checkhub.io is het gemakkelijkst uit te leggen met een voorbeeld : 

Je hebt een eID nodig van een persoon die je via PratoFlex kan aanvragen.  De persoon krijgt dan een mail en/of sms om documenten door te sturen.  Als de persoon een mobiel toestel met camera gebruikt kan er een foto genomen worden.  De foto wordt door Checkhub.io gecontroleerd (is het wel een eID?) en wordt als PDF doorgestuurd naar PratoFlex.  De PDF wordt automatisch gekoppeld aan de persoonsfiche. Via een opvolging kan de consulent snel naar de fiche van de persoon navigeren om de nodige acties te ondernemen om het document te verwerken..

Volgende functionaliteiten zijn voorzien : 

 • via de eBox instellingen kan je bepalen welke documenttypes via Checkhub.io kunnen verstuurd worden.

 • via de eBox instellingen kan je bepalen welke documenten verplicht zijn voor de kandidaat

 • en kan je instellen onder welke groep bepaalde documenten aan de consulent worden aangeboden.

 • via de persoonfiche, het tabblad verzendwijze, kan je aangeven of documenten voor de persoon via Checkhub.io mogen verstuurd worden.

 • er is een nieuw scherm voorzien om meerdere documenten in 1x te kunnen aanvragen


 • Het inlichtingenblad en de intentieverklaring kan volgens de systeeminstellingen via Checkhub.io worden aangevraagd (vergelijkbaar met reeds bestaande eBox werking).

 • Volgende documenten zijn standaard voorzien : Intentieverklaring,  inlichtingenblad, CV, Identiteitskaart, Verblijfsdocument, Arbeidskaart, Motivatiebrief, rijbewijs C, D ,CE, VCU attest, Heftruckattest & Rijbewijs code 95

 • Gevalideerde documenten worden automatisch aan de persoonfiche gekoppeld (via het tabblad documenten)

 • Voor gevalideerde documenten wordt automatisch een opvolging aangemaakt voor de persoon en het kantoor van de persoon.

 • Er is een welkomstmail voorzien, alsook 2 herinneringen als de documenten niet tijdig worden aangeleverd

 • Er is validatie voorzien van een eID en rijbewijs 

 • Een dashboard bij Checkhub.io is beschikbaar voor keyusers.We verwijzen graag naar de presentatie van de Prato Release Update op 25/3/2021.


Voor interesse, vragen of een offerte kan je terecht bij: sales@prato.be 

GDPR

Bij het anonimiseren van persoonsgegevens worden de datum inschrijving, het gekoppeld kantoor, de postcode en de gemeente niet meer geanonimiseerd om onderzoek naar de dekkingsgraad van kantoren te kunnen doen.


Klanten

In het tabblad Beheer Klanten werd het label "goedkeuring vakbond vanaf" verduidelijkt naar "Goedkeuring vakbond tijdelijke vermeerdering vanaf".


We hebben aan de databank kolommen toegevoegd met de gebruiker en het tijdstip die de contactpersoon aangemaakt of laatst gewijzigd heeft.


We hebben het mogelijk gemaakt om in het tabblad Pools rechtstreeks naar de uitzendkracht te navigeren d.m.v. een rechtermuisklik en dan te navigeren naar "ga naar".


Prestaties

Het is mogelijk om via een nieuwe loonformule-eenheid voor een specifieke klant een aan de premiesturing gekoppelde looncode manueel toe te kennen i.p.v. deze automatisch toe te kennen. Dit kan voor looncodes met eenheid 'bedrag per uur' of '% van het brutoloon'. 


Contacteer Customer Care via customercare@prato.be  voor meer informatie.


In Overzicht Prestaties kan je de lijst van ‘Te Betalen/Verlonen Prestaties’ nu ook filteren op status. Hierdoor kan je bvb. een lijst tonen van verloonde herzieningen.


Bugfixes

Aanvragen

 • Door een defect was het mogelijk om een ongeldige afdeling te kiezen bij het aanmaken of wijzigen van een aanvraag. We hebben er voor gezorgd dat er vanaf nu correct rekening wordt gehouden met de geldigheid van een afdeling, waardoor ongeldige afdelingen niet meer gekozen kunnen worden bij het aanmaken van een aanvraag.

 • Wanneer er zich een fout voordoet bij het publiceren van een aanvraag naar een jobkanaal dan zal er nu een duidelijke foutboodschap gegeven worden in plaats van een systeemfout.


Algemeen

 • De inhoud van een tekstveld wordt vanaf nu getrimd; hierdoor worden spaties vooraan en achteraan de inhoud verwijderd voordat deze opgeslagen wordt. Op deze manier voorkomen we dat er bv klant- of persoonsnamen in de database geraken beginnend of eindigend met een spatie.


Contracten

 • We hebben de controle op ongeldige codes consequent toegepast bij het bewaren van een contract, ongeacht of een contract via PratoFlex of de API wordt aangemaakt.

De foutmelding is bv. "Code '2 - Fiets' is niet meer geldig.".

Wanneer is een code geldig voor een contract ?

 • De code is geldig tijdens de periode van een contract.

 • De code heeft geen annulatiedatum of een annulatiedatum in de toekomst.

 • Wanneer een dagcontract met begin- en einddatum vandaag voor een flexi-werknemer of een gelegenheidswerknemer wordt opgeslagen, wordt er gecontroleerd of het beginuur van de werkdag op het rooster vóór het huidig tijdstip ligt. Indien dit het geval is betreft het een laattijdig contract en zal je hiervan een melding krijgen.

Er werd echter ook onterecht gecontroleerd of het tijdstip in "Einde rust" vóór het huidig tijdstip lag waardoor je in geval van middernachtoverschrijding soms onterecht een melding kreeg. We zullen nu enkel nog maar controleren op het tijdstip in het veld "Begin werk".


Documenten

 • Bij het aanmaken van de sociale balans voor een geselecteerde klant ter download kon het voorkomen dat de aanmaak van het document langer dan 30 seconden duurde. Hierdoor werd de achterliggende request automatisch gestopt en kon men het document niet downloaden. In deze versie is de timeout naar 120 seconden gebracht (i.p.v. 30 seconden), wat voldoende lang is om het document aan te maken en de download te kunnen uitvoeren.

 • We hebben een aantal fouten opgelost in de Franstalige versie van de intentieverklaring en het inlichtingenblad.

 • Het scherm PDF-voorbeeld opende steeds als een klein venster. Dit is aangepast zodat het steeds terug opent in de laatste gekozen schermgrootte.

 • Op het vakantieattest werd het label "Brutoloon" gewijzigd naar "Brutoloon (incl. gelijkstellingen)".


Klanten

 • We hebben het onmogelijk gemaakt om een werkpostfiche te verwijderen door in het scherm "Werkpostfiches" een werkpostfiche te selecteren en op DELETE te duwen op het toetsenbord.

 • Bij het opslaan van een pooldetail wordt de ingegeven datum niet meer overschreven door de huidige datum.


Lijsten

 • Vanaf deze versie geven we een foutmelding wanneer er geprobeerd wordt een export naar Excel te maken van een lijst die meer rijen bevat dan Excel aan kan. Er zal dan gesuggereerd worden om een CSV export te maken.


Personen

 • We hebben een fout weggewerkt die zich voordeed bij de configuratie van een attesttype "studentencontingent".


Prestaties

 • Er was een defect wat er voor zorgde dat geïmporteerde prestaties foutief naar boven werden afgerond, waardoor een prestatie van 7,36u opeens op 8u stond in het prestatie detailscherm. We hebben dit onder de loep genomen en deze fout opgelost vanaf deze versie.

 • Bij het importeren van prestaties via een Excel-bestand kon het fout gaan wanneer er in het bestand veel lege lijnen aanwezig waren op het einde van het bestand. Vanaf deze versie kunnen we hier correct mee overweg.

 • Er was een probleem met het correct aanmaken van de historiek die je kan vinden op het detailscherm van een prestatie achter de knop "Historiek". In deze versie hebben we dit opgelost en werkt de historiek weer zoals verwacht.

 • Wanneer er een premie manueel wordt toegevoegd die ook al automatisch wordt toegekend, komt er nu een waarschuwing in plaats van een vraag naar bevestiging.

 • We hebben een defect opgelost waardoor het mogelijk was om een prestatie detailscherm te verlaten zonder dat de eerder ingevulde prestaties opgeslagen werden. Dit is vanaf deze versie verholpen.

 • We hebben een probleem opgelost bij het berekenen van maaltijdcheques na het aanpassen van looncodes die recht hebben op maaltijdcheques. Vanaf nu zal er na een aanpassing van de codes een correcte herberekening van de maaltijdcheques gebeuren.

 • Er was een mogelijkheid dat prestaties per ongeluk dubbel ingegeven werden in het prestatie-detail scherm. We hebben ervoor gezorgd dat dit vanaf deze versie niet meer mogelijk is.

 • Er was een probleem opgedoken met het navigeren tussen prestatie-detailschermen met behulp van de navigatiepijltjes op desbetreffende prestatie-detailschermen. We hebben dit in deze versie opgelost.


Self Service

 • Het kon gebeuren dat een selfservice mail niet verstuurd werd wanneer het browserscherm te snel gesloten werd. Dit hebben we verholpen vanaf deze versie.