PratoFlex Release Notes - 2022.05

Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

API        

Voor het endpoint POST /sollicitation/subscriptions is de documentatie aangevuld over het formaat van telefoonnummers.


"If phone or mobile number is filled in, all nonnumerical characters will be stripped (except for space, +, - and .) and the result must be a valid phone number"


BREAKING CHANGE voor EmploymentContract - referencewage is verwijderd


Voor de bèta endpoints die het object EmploymentContract gebruiken is het referteloon attribuut "referencewage" verwijderd.

De reden hiervoor is dat het referteloon nergens in PratoFlex wordt gebruikt. Er waren plannen om het referteloon verder uit te werken i.f.v. indexeren en afdrukken op de documenten, maar dat staat niet meer op de roadmap. We hebben daarom beslist om het referteloon te verwijderen uit de API.


Het endpoint GET /integration/followup/{followupid} is toegevoegd. Via het id van de opvolging kan een opvraging van deze opvolging gedaan worden.

BREAKING CHANGE voor EmploymentContract - begindate, statuteid, clientid en branchid zijn verwijderd

Het request model van het endpoint PATCH /integration/employmentContract/{employmentContractId} is gewijzigd.


De bestaande attributen begindate, statuteid, clientid en branchid zijn verwijderd.


Voor een weekcontract was het al mogelijk om de begindatum te wijzigen, dat is met deze wijziging niet meer mogelijk. De andere attributen waren nog niet geïmplementeerd.


Waarom kiezen we er voor om deze attributen niet meer wijzigbaar te maken via de API?

De duurtijd dat je deze gegevens kan wijzigen is kort, als er bv. een Dimona is aangevraagd of de prestaties hebben een bepaalde status, dan kunnen de gegevens niet meer gewijzigd worden.

Als het wel nog zou kunnen gewijzigd worden, dan zou je het contract ook nog kunnen verwijderen. Voor deze situaties vragen we dus i.p.v. te wijzigen om het contract te verwijderen en een nieuw aan te maken. De endpoints DELETE en POST bestaan hiervoor reeds.

Het gegeven "reden contract" kan worden gewijzigd via PATCH {{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId


Het attribuut "reasonofemployment" was reeds voorzien met het requestmodel en is nu ook geïmplementeerd. Geldige waardes uit codesoort 29 worden geaccepteerd.

Er moet altijd een reden voor een contract bestaan, waarde "reasonofemployment" : null is niet toegelaten en zal een foutmelding geven.


Enkel relevant indien de redesign actief is:

Je kan via de UI een dagdeel toekennen aan de dag ervoor.

vb. Een werknemer werkt van maandag 22u - 2u en van 2u30 tot 4u.


Via de API kan je nu eveneens een dagdeel (=workschedule) toekennen aan de dag ervoor.


Voor het voorbeeld zou dat zijn :

"monday": [

{

"start" : "22:00",

"stop" : "02:00",

"timeworked" : 4.0

}

],

"tuesday": [

{

"assigntootherday" : "monday",

"start" : "02:30",

"stop" : "05:00",

"timeworked" : 3.5

}

]Er zal via de API ook rekening gehouden worden met de parameter "AanmaakContract", "Overlappen", "blokkerend".

Met de waarde "1" zal je geen overlappende contracten (werknemer/klant/dag) meer kunnen aanmaken via de API.

Voor de endpoints waarvoor er documenten worden doorgestuurd is overal de maximum limiet ingesteld op 10MB (voorheen 4MB). Zo is dat hetzelfde als de documenten die via de UI van PratoFlex worden doorgestuurd. Wanneer er een document van 10MB of meer wordt verstuurd via de API wordt er nu ook een 400 met bijbehorende foutmelding teruggegeven.


Contracten    

Er is een nieuwe flexibele controle toegevoegd met als naam "Controle of INSZ van de werknemer (persoon) bestaat".


Hiermee kan je voor rollen van gebruikers instellen of een contract voor een persoon zonder INSZ wel of niet kan worden bewaard.


De geldigheid van de flexibele controle gebeurt to.v. de datum wanneer het contract wordt bewaard en niet voor de periode van het contract.


De bestaande parameter “controle”, ”contract”, ”insz” controleert los van de flexibele controle ook de aanwezigheid van het INSZ en bij afwezigheid van het INSZ de verplichte gegevens voor Dimona. Deze controle wordt nog altijd uitgevoerd.


Bijvoorbeeld:

  • Parameter “controle”, “contract”, “insz” is blokkerend

  • Een persoon X zonder INSZ en zonder geboortedatum

  • De nieuwe flexibele controle is waarschuwend voor alle gebruikers


Bij het bewaren van een contract zal er dan een blokkerende melding worden getoond: "De werknemer heeft geen INSZ-nr. De dimona-aangifte zal niet verzonden worden indien het INSZ-nr of volgende velden niet zijn opgevuld: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland."


De flexibele controle wordt dan niet meer uitgevoerd omdat de eerste blokkerende melding wordt getoond.Omwille van de HiAnt loonmotor is het niet mogelijk voor 1 werknemer in 1 betaalperiode contracten aan te maken in verschillende kantoren. Als je dat wel wil doen is het nodig om een nieuw statuut (of wnnr) aan te maken.


Voor omgevingen met Earnie:

Is deze beperking uitgeschakeld en kunnen er wel meerdere contracten worden aangemaakt.

De ministerraad heeft op 28/01/2022 een voorstel van voorontwerp van wet en een ontwerp van KB goedgekeurd tot wijziging van de regels in de land-en tuinbouwsector in het kader van de COVID-19-pandemie.


Het betreft de verhoging van het aantal dagen voor gelegenheidswerk in 2022 van 30 tot 60 dagen per jaar in de landbouwsector en van 65 tot 100 dagen per jaar in de tuinbouwsector.


We hebben deze regel reeds ingebouwd o.b.v. de bevestiging Fonds van Tuin- en Landbouw. Indien met de publicatie in het Staatsblad alsnog wordt afgeweken zal een aanpassing worden voorzien.Contract Redesign

Het referteloon is verwijderd van het scherm "contract redesign".

Er waren plannen om het referteloon verder uit te werken i.f.v. indexeren en afdrukken op de documenten, maar dat staat niet meer op de roadmap. We hebben daarom beslist om het referteloon te verwijderen uit de UI.

Het nieuwe scherm voor contracten (redesign) bevat veel gegevens, sommige gegevens zoals dagdelen, loon- en facturatieformules worden weergegeven op een visuele manier (kadertjes, kalender). We merken o.b.v. feedback van onze klanten dat dit in bepaalde gevallen invloed heeft op de performantie van PratoFlex.


Er zijn hiervoor meerdere oorzaken, oa. welke browser wordt gebruikt, de configuratie van de PC of laptop (geheugen, processor), hoeveel andere websites of toepassingen zijn er reeds geopend, welke extensies zijn actief, ...


Vooral extensies lijken een grote invloed te hebben op de performantie. Je kan via chrome://extensions/ (als je Chrome gebruikt) of edge://extensions/ (als je Edge gebruikt) controleren welke extensies actief zijn. De niet-gebruikte (of onbekende) kan je uitschakelen en dat kan een positieve invloed hebben op de algemene werking van PratoFlex.


Omdat we op al die oorzaken niet kunnen ingrijpen zal er vanaf deze versie een beperking ingebouwd zijn dat er maximum 4 detailschermen van contracten kunnen worden geopend. Vanaf het 5° scherm zal je een melding krijgen en moet er minstens 1 scherm worden afgesloten.

Waarom 4? Via testen hebben we gemerkt de performantie daalt vanaf 4 gelijktijdig geopende contractschermen. We zijn er van overtuigd dat het simultaan openen van 4 contract detailschermen voldoende is voor een vlotte werking voor de gebruiker.


Deze beperking is niet ingebouwd of extra beperkt voor andere schermen zoals personen, klanten, prestaties, ....


We volgen de performantie van PratoFlex n.a.v. het nieuwe contracten scherm verder op en zullen nieuwe acties ondernemen indien nodig.


Earnie

Als je via Earnie ecocheques bestelt, vind je die ook terug in het overzicht van de cheques in PratoFlex.


Klanten

We hebben een kolom met de e-mail van de persoon toegevoegd in de lijst Poolmanagement en op de Pools-tab in het Klantendetail.


Prestaties            

We hebben een nieuwe filter "in te geven prestaties" toegevoegd aan het Overzicht prestaties scherm. Hier worden alle prestaties getoond waar geen prestatiecodes of premies aan zijn toegekend.


ASR            

Na 14de dag arbeiders/30ste dag bedienden met gewaarborgd loon worden de codes aard van de dag 2.7 en 2.9 nu ook aangegeven in de daarop volgende 14 dagen.


  • 2.7: Arbeidsongeschiktheidsuitkering C.A.O. 12bis/13bis ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht

  • 2.9: Arbeidsongeschiktheidsuitkering C.A.O. 12bis/13bis ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte


De toelichting bij wederinstorting werd verduidelijkt:

“Een wederinstorting in de zin van de ziekteverzekering is een herval van een arbeidsongeschiktheid binnen de 14 dagen na een eerdere arbeidsongeschiktheid (desgevallend met een andere oorzaak). Dit wordt enkel aangevinkt indien voor de vorige arbeidsongeschiktheid nog geen aangifte verstuurd werd.”

Bugfixes


API

  • Als de parameter "frmwngeg", "controle", "dubbelwnnaam" ingesteld is met waarde 2, dan mogen er geen dubbele personen worden aangemaakt. Er is een optimalisatie gebeurd om te voorkomen dat personen toch nog dubbel kunnen worden aangemaakt. In bepaalde gevallen met parellelle verwerkingen kon het voorkomen dat een persoon dubbel werd gecreëerd.Earnie

  • Er was een defect waarbij een niet recurrent voordeel dubbel werd verrekend in de loonberekening. Dit hebben we opgelost in deze versie.Prestaties

  • Er kan nu correct gefilterd worden op Afdelingen wanneer een klant meer dan 25 afdelingen heeft in het Prestatie-ingave scherm.

  • We hebben een defect opgelost waarbij het getoonde uurloon in het prestatie-detail scherm niet overeenkwam met het uurloon op het contract indien het contract werd aangepast wanneer het prestatie-detail scherm ook geopend was.