PratoFlex Release Notes - 2022.06

Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

API        

Er is nu ook voor de PATCH van een employment annex een mogelijkheid toegevoegd om de kilometerberekening voor een contract te laten uitvoeren door PratoFlex. Dat komt overeen met het knopje op het scherm om de km's te berekenen.


Als je dat wil gebruiken, kan dat met query parameter "calculatedistance = true"


De afstand wordt berekend tussen het adres van de werknemer en de plaats van tewerkstelling.


{{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId/annex?calculatedistance=true


Er is een interne optimalisatie uitgevoerd aan het endpoint PUT {{url}}/webservice/integration/performancestate/:year/:payperiod/:statuteid/:clientId i.v.m. foutafhandeling.

In bepaalde gevallen kon er een HTTP 500 (internal server error) worden teruggeven, die zijn nu vervangen door een HTTP 400 met een melding "Invalid action for performances in payperiod".

Er ontbrak nog een belangrijke functionaliteit in de nieuwe contracten API, nl. het wijzigen van annexen (=subcontract) van weekoverschrijdende contracten (=mastercontract).


Het endpoint was reeds voorzien maar voor mastercontracten gebeurde de wijzigingen nog niet.


PATCH {{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId/annex


Vanaf nu is het mogelijk om o.b.v. een "datum vanaf" en "datum tem" de annexgegevens te wijzigen.


Welke gegevens? Alle bestaande annexgegevens

We verwijzen je hiervoor graag de modelbeschrijving in Swagger.Met release 2022.04 hebben we de maximumlengte van de adresvelden nummer, bus en (buitenlandse) postcode, verhoogd naar 10 tekens.


Als vervolg hierop is de postcode ook alfanumeriek geworden. Het bestaande numerieke attribuut "zip" konden we niet aanpassen, dat zou een breaking change kunnen zijn. Daarom is er een nieuw attribuut "zipCode" toegevoegd waarmee je de alfanumerieke postcodes kan doorgeven. Vanaf deze versie is het bv. niet meer nodig om de lettertjes van Nederlandse adressen voor de gemeentenaam te voorzien. Deze kunnen nu mee met de postcode worden bewaard.


(Enkel als de uitgebreide BTW-module actief is)

Er zijn nieuwe attributen voorzien om een BTW-type door te geven met een klant. Dit kan zowel voor de POST als de PATCH. Elke response van klantgegevens is ook uitgebreid met een BTW-type.


Via Swagger vind je voor de POST en PATCH volgende documentatie terug :taxationtype (string, optional): The TaxationType can only be posted if the extended tax module is activated. In case the tax module is not activated or the value is null, a default value will be chosen based on parameter config. Issue a GET request to /integration/codes with kind 84 for all possible codes


Als de eenvoudige BTW-module actief is, dan kunnen de 2 BTW-types (Niet BTW-plichtig en Medecontractant) doorgeven via de klantopties BN en BM.

zie endpoint POST /integration/client/{clientId}/options


Contract redesign

Om de performantie van het nieuwe contractenscherm te verbeteren, hebben we beslist om de loon- en facturatieformules enkel op te halen wanneer ze nodig zijn.


Na het openen van het contract zullen de loon- en facturatieformules standaard dichtgeklapt zijn.  Door op het pijltje of de snelkoppeling te klikken worden de gegevens getoond.Klanten

We hebben een nieuwe kolom "Geldig t.e.m." toegevoegd in de lijst met documenten op klantniveau. Deze waarde kan ingegeven worden bij het toevoegen van nieuwe documenten.

Personen


We hebben het mogelijk gemaakt om de status van een persoon te automatiseren t.o.v. de contracten.

vb. 1 dag voor contract wordt de status van de persoon “onbeschikbaar” en op de einddatum terug “beschikbaar”.

(de codes zijn een voorbeeld en kunnen afwijken t.o.v. jullie PratoFlex configuraties).


De overgangen zijn configureerbaar volgens volgende matrix :


Wat is de huidige status van de persoon?

Welke status moet het worden X dagen voor het contract start

Welke status moet het worden (blijven) tijdens het contract

Welke status moet het worden Y dagen na het contract


De statuswijzigingen worden automatisch 1x nacht uitgevoerd.
Indien je over een ATS integratie beschikt, wordt er via het “queue”-systeem een bericht naar de ATS software gestuurd zodat ook daar de status kan worden aangepast.


Indien je deze functionaliteit wenst te activeren neem dan contact op met je Customer Success Manager.

Bugfixes


Algemeen

 • We hebben een technische verbetering aangebracht in verband met het cachen van data.API

 • Swagger markeerde de SollicationAPI als invalid, dat is opgelost.Configuratie

 • De parameter 'Controle', 'Studentatwork', 'PrestatieCodes' werd standaard voorzien op alle omgevingen, als deze nog niet bestaat, met de waardes: 'AD,NAD,OPL,U1,U14,U2,U3,U4,U7,U8,VOB,KAD'Contract

 • (Enkel redesign)
  Er werd een aanpassing doorgevoerd voor de berekening van de Q/S in de gevallen dat het deeltijds rooster gelijk is aan de GUR. Bijvoorbeeld bij de klant-gebruiker is er een arbeidsregime van 40u effectief per week met een gemiddelde arbeidsduur van 38u door de toekenning van 2u betaalde ADV per week (Q/S voltijdse tewerkstelling 40/40). Indien een uitzendkracht slechts 38u per week werkt, zal een dergelijk contract in deze versie als deeltijds beschouwd worden met Q/S 38/40  en 1.9u betaalde ADV.


Documenten

 • We maakten foutief een eSign status aan voor Werkpostfiches wanneer een contract werd afgedrukt in plaats van verstuurd via UnifiedPost. Dit hebben we in deze versie verholpen.        
Klanten

 • Als er wijzigingen gebeuren aan cyclussen of roosters, dan wordt er gecontroleerd of er contracten aan gekoppeld zijn.

Als dat zo is, kan je hiervoor een blokkerende of waarschuwende melding krijgen. Dat is afhankelijk van het recht "Opslaan gebruikte cycli of roosters".

De blokkering of waarschuwing werd ook getoond als je enkel de naam, omschrijving of het vinkje "actief" wilde wijzigen. 

We hebben het nu aangepast dat er bij wijzigen van die velden geen controle meer gebeurt t.o.v. de bestaande contracten. Een naam en omschrijving mag je altijd wijzigen net als het activeren of deactiveren.

Deze wijziging is ook voorzien voor de API voor de endpoints ClientWorkCycle en ClientWorkRegime.


 • Het veld "ondernemingsnummer" houdt nu rekening met de schrijfwijze van het ondernemingsnummer zowel met als zonder punten in het nummer.Personen

 • Een controle zorgde ervoor dat er geen nieuwe persoon zonder nationaliteit aangemaakt kon worden. We hebben dit opgelost in deze versie.Prestaties

 • FlexSelfService opmerkingen worden nu correct getoond indien ze uit meerdere lijnen bestaan.


 • Er was een issue met het importeren van TikKlok prestaties met betrekking tot unieke badgenummers. Dit hebben we in deze versie opgelost.


 • Er was een issue bij het importeren van prestaties bij klanten met optie TIK=7, waardoor bepaalde ploegcodes niet correct werden overgenomen. Dit hebben we in deze versie opgelost.


 • Er is een optimalisatie gebeurd aan de procedure van de remindermails voor werknemers die in 1 betaalperiode bij meerdere klanten prestaties hebben. Met een vorige versie werden er onterecht mails verstuurd voor de klant waarvoor de prestaties reeds in orde waren.


 • Wanneer een herziening die reeds gefactureerd is, geannuleerd wordt, dan zal er nu een duidelijke foutboodschap komen waarin staat: "Herziening is al gefactureerd. Kan niet geannuleerd worden."

 • Met de vorige versie is er voor het scherm "overzicht prestaties" een filter toegevoegd zodat prestatielijnen zonder prestaties of premies via een aparte lijst werden getoond.

De nieuwe filter bevatte onterecht nog prestatielijnen die wel prestaties of premies bevatten. Nu worden in de lijst "in te geven prestatie" (di. de nieuwe lijst) enkel prestatielijnen getoond waarvoor er geen enkele prestatie noch premie bestaat. Dit zal dus enkel nog kunnen voorkomen voor eindklanten met de klantoptie TIK en waarvoor er nog geen prestaties werden doorgegeven. Alle andere prestatielijnen zullen opnieuw in de bestaande filter "te controleren prestaties" voorkomen.Selfservice

 • Op het tabblad "Selfservice" in de klanten detailfiche waren er door een defect ook inactieve codes te zien. We hebben dit aangepast zodat inactieve codes hier niet meer getoond worden.