Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen        

We hebben achterliggend aan PratoFlex een technische upgrade gedaan zodat PratoFlex met toekomstige en nieuwe versies van browsers zal blijven werken.
API

We hebben de documentatie over "aantal km woon-werk" van een contract aangevuld zodat het duidelijk is dat het de km's in enkele afstand zijn.


In het response model van employmentContractPremium geven we nu mee of een premie gefactureerd werd of niet, via het attribuut "invoiced". Het veld "invoiced" zal true zijn, indien de premie gefactureerd werd. Indien de premie niet gefactureerd werd, zal het veld false zijn.


ASR

Er kan worden ingesteld dat het uurloon dat wordt gecommuniceerd in de C4 wordt berekend op basis van de loongegevens i.p.v. het uurloon op het contract.

Dit uurloon wordt berekend op basis van de lonen van de voorbije 6 weken voor die werknemer (terug tellend vanaf het laatste contract waarvoor de aangifte wordt gedaan). 


Vooraleer deze functionaliteit kan worden geactiveerd moet er per looncode worden aangegeven of deze meetelt voor de berekening van het verhoogd uurloon of niet, dit was eerder reeds beschikbaar voor de aangifte C3.2. vaststellen recht en C3.2. maandelijkse aangifte. 


Neem hiervoor contact op met Customer Care of je Customer Success Manager.


In het ASR opvolging scherm is een extra kolom voorzien dat aangeeft of er een herziening van prestaties is gebeurd nadat de aangifte verstuurd is. 


Dit geeft de mogelijkheid om in dit scherm de ASR's te herkennen waarvoor een wijziging dient te worden verzonden, hierbij zal "Ja" verschijnen in de nieuwe kolom.


De extra kolom is standaard niet zichtbaar (zichtbaar te maken via kolom opties), deze kolom is niet filterbaar.

Contracten


We hebben de flexibele controle op “minimumwaarde loon (variabele x) en maximumwaarde loon (variabele y)“ uitgebreid zodat er ook een statuut kan meegegeven worden via variabele z.


Het statuut meegeven is niet verplicht in deze controle. Als je geen statuut meegeeft, dan is de controle geldig voor alle statuten. Indien er meerdere controles op minimum/maximumwaarde van het loon zijn ingesteld, dan houden we voor een nieuw contract enkel rekening met de controle waarvoor het statuut gedefinieerd is. Bestaat de controle voor dit statuut niet, dan geldt de controle waarvoor geen specifiek statuut werd gedefinieerd. Bestaat ook deze controle niet, dan wordt het loon niet gecontroleerd.


Personen


Voor een niet-inwoner gelegenheidswerknemer in de land-en tuinbouw geldt een verhoogd bedrijfsvoorheffingspercentage van 18,725%. De niet-inwoner gelegenheidswerknemer is ertoe gehouden aan de werkgever een door de (fiscale) administratie van diens woonstaat uitgereikte woonplaatsverklaring te bezorgen. Gelet op voorgaande is er een nieuw attesttype "Woonplaatsverklaring niet-inwoners gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw" toegevoegd.


Meer informatie over het verhoogd bedrijfsvoorheffingspercentage en de woonplaatsverklaring op onze website


Bugfixes

API

  • Wanneer er een POST of PATCH gebeurt van een persoon entiteit waarin er een nationaliteit wordt meegegeven die niet geldig of geannuleerd is, dan zal er nu een correcte foutmelding worden getoond.    


Contract redesign

  • Er zat een bug in het contract redesign scherm, waardoor de change controls voor het label "Paritair Comité" niet altijd werkten zoals verwacht. Dit probleem is opgelost.


  • Er werd een aanpassing doorgevoerd voor de berekening van de Q/S in de gevallen dat het deeltijds rooster gelijk is aan de GUR. Bijvoorbeeld bij de klant-gebruiker is er een arbeidsregime van 40u effectief per week met een gemiddelde arbeidsduur van 38u door de toekenning van 2u betaalde ADV per week (Q/S voltijdse tewerkstelling 40/40). Indien een uitzendkracht slechts 38u per week werkt, zal een dergelijk contract in deze versie als deeltijds beschouwd worden met Q/S 38/40  en 1.9u betaalde ADV.


Contracten

  • In bepaalde gevallen werd er nog een foutmelding getoond m.b.t. het referteloon. Die foutmelding was onterecht omdat het referteloon met een vorige versie werd verwijderd.


Documenten

  • Bij het afdrukken van contracten, verscheen soms de naam van de uitzendkracht niet bovenaan het contract. Dit issue is opgelost en nu verschijnt de naam van de uitzendkracht steeds zoals verwacht op het document.


  • Bij het filteren op e-sign status in het Documentenplatform deed er zich een systeemfout voor. We hebben dit opgelost in deze versie.


Selfservice

  • Door een technische verbetering hebben we ongewild een foutje geïntroduceerd waardoor de "snelle info tooltip" voor selfservice gebruikers niet meer functioneerde. We hebben dit in deze versie terug in orde gebracht.