PratoFlex Release Notes - 2023.06Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen ASR

In het ASR opvolg scherm wordt de melding herziening = Ja enkel gezet wanneer de herziening geboekt/betaald is.

Bij de aangifte van het Inlichtingenblad mutualiteit (ZIMA001) en wanneer 'verhoogd uurloon' staat ingesteld, zal het uurloon worden berekend op basis van de lonen van de voorbije 6 weken voor die werknemer terugtellend vanaf de startdatum risico. Voorheen was dit terugtellend o.b.v. het laatste contract in de aangifte.Contracten

Via een nieuwe flexibele controle kan je met het bewaren van contracten laten controleren of IBAN/BIC voor de persoon zijn ingevuld. Deze controle gebeurt ook bij het klaarzetten van prestaties en kan nu ook bij het bewaren van contracten worden ingesteld.


Zoals bij flexibele controles gangbaar is, kan je kiezen voor waarschuwende of blokkerende controles.


Het is nu ook mogelijk om contracten met reden instroom aan te maken met een startdatum op zondag en een einddatum op donderdag, vrijdag of zaterdag. Op deze manier komen we tegemoet aan contracten met nachtposten die starten op zondagavond in plaats van maandag.


Prestaties

Via het prestatieoverzicht (shift F10 voor een persoon) kan je per prestatie meer informatie over het contract nakijken. We hebben aan dat overzicht het stelsel, aantal uren ADV en speciaal arbeidsregime toegevoegd. Zo moet je niet meer apart naar het contract gaan om deze informatie te kunnen bekijken.Technische informatie voor gebruikers van de PratoFlex-API    


Een contract kan al een tijdje verwijderd worden via het endpoint DELETE employmentcontract. Als er een Dimona aan het te verwijderen contract hangt dan zal het verwijderen asynchroon gebeuren en de feedback via een callback worden teruggeven.

We hebben de response uitgebreid zodat samen met een eventuele melding ook het contractid wordt teruggeven.


De aanpassing is gebeurd aan de response het endpoint GET /integration/callbackmessages/employmentcontractdelete/{callbackIdentifier}


{

"employmentcontractid": "string",

"message": "string"

}


Zie ook via Swagger voor meer informatie.

Voor het endpoint om contracten o.b.v. een id op te halen zijn er filterparameters toegevoegd om de annexen te beperken. Als er bv. mastercontracten zijn met veel subcontracten (=annex in de API) dan kan het beter zijn om de informatie gepagineerd of via een filter op te vragen. Met de vorige versie en ook deze versie is het maximum aantal annexen vastgelegd op 100. Voor mastercontracten met meer dan 100 subcontracten is het daarom noodzakelijk om de paginering te gebruiken.


GET /integration/employmentContract/{employmentContractId heeft deze extra optionele parameters bijgekregen :

- annex.fromdate : Filter bijlages op of na deze datum

- annex.untildate : Filter bijlages voor of op deze datum

- annex.orderby: De sortering voor de velden begindatum en einddatum

- annex.pagenumber : De gewenste pagina

- annex.pagesize : Het aantal bijlages van de gewenste pagina


De volledige informatie inclusief de datatypes vind je via Swagger.


Via de API kan je nu ook werkpostfiches meegeven, dat kan via het attribuut "WorkstationSheets" met deze endpoints :

- Nieuw contract : POST /integration/employmentContract

- Wijzigen contract : PATCH /integration/employmentContract/{employmentContractId}/annex


Alle GET endpoints zijn ook uitgebreid met de gekoppelde werkpostfiches :

- GET /integration/employmentContract

- GET /integration/employmentContract/{employmentContractId}


De werkpostfiches zelf waren reeds voorzien in de API (zie release notes 2023.05.0)


De lijst met mogelijke foutmeldingen is aangevuld, oa.

- 10795 : A request has already been made to delete EmploymentContract {0}, please wait for the callback to complete.

- 10796: A Dimona request is currently in progress. Please retry your request after a while.


De volledige lijst vind je terug via https://<url-van-uw-pratoflex>/pratoflex/documentation_nl.html

We hebben het e-mailadres toegevoegd aan de response van het opvragen van gebruikers via de SolliciationAPI. Het gaat over de response van endpoint GET {{baseUrl}}/sollicitation/users.

We hebben het e-mailadres toegevoegd zodat je het e-mailadres van de consulent kent die bv. een contract of een vacature heeft aangemaakt.


Functionele verbeteringen Earnie        

Algemeen

Indien je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan jouw werknemers die zij voor andere dan louter beroepsdoeleinden gebruiken, ben je gehouden tot de betaling van een solidariteitsbijdrage (CO²-bijdrage) aan de RSZ (cf. DmfA).


Voor bedrijfswagens die worden aangeschaft (gekocht, geleased of gehuurd) vanaf 1 juli 2023 dient de CO²-bijdrage met een bepaalde vermenigvuldigingsfactor verhoogd te worden. Ook is er sprake van een verhoogde minimumbijdrage. Deze verhoging wordt niet toegepast op bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 worden aangekocht, gehuurd of geleased.


Gelet op voorgaande is er in het scherm “detail bedrijfswagen" een verplicht in te vullen veld “aanschafdatum” toegevoegd zodat rekening gehouden kan worden met de aanschafdatum voor de berekening van de CO²-bijdrage in de DmfA module.


Documenten

Via batchgeneratie documenten kan je nu ook Earnie facturen aanmaken. Standaard zullen de facturen met verzendwijze "printer" worden geselecteerd maar je kan ook via keuzemogelijkheden kiezen om reeds verzonden facturen of facturen die gemaild werden opnieuw aan te maken.

Bugfixes


Aanvragen

  • Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te bewaren zonder geldige functie.Algemeen

  • Afhankelijk van de rechten krijg je een foutmelding als facturatieformules voor PC's worden verwijderd.


  • Afhankelijk van de rechten krijg je een foutmelding als loonformules voor PC's worden verwijderd.


  • Er wordt een duidelijke boodschap getoond als de gegevens niet op tijd kunnen worden ingeladen (vb. bij het prestatieoverzicht).
Technische informatie voor gebruikers van de PratoFlex-API    

  • We zorgen ervoor dat we niet langer dubbele meldingen tonen in de callback messages bij het afsluiten van prestaties.
Contracten

  • We hebben de Franstalige vertaling van een betaalcontract gewijzigd zodat er in alle schermen hetzelfde staat. (Contrat(s) de paie)


  • Voor loon- en facturatieformules is het mogelijk om de algemene formules te wijzigen. Dat kan via de knop "Algemene loon/facturatieformules". Deze knop zal enkel zichtbaar zijn als de gebruiker het recht "Loon/facturatieformules beheren op het hoogste niveau" heeft. Als gebruikers deze knop zouden missen na deze release, kijk dan de rechten even na en corrigeer indien nodig.Prestaties

  • Als er gebruik wordt gemaakt van de autocontrolemodule (ACM), dan zal na het maken van een herziening de knop "Klaarzetten voor verloning" beschikbaar worden. Met de vorige versie moest je daarvoor het detailscherm van prestaties sluiten en opnieuw openen.