Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Contracten    

Er zijn nog enkele interne optimalisaties gebeurd als voorbereiding om het oude contractenscherm 

te verwijderen (in de toekomst).


Het menu "Ga naar" is voor de lijst van contracten en het detailscherm gelijk gezet.

Je kan via het detailscherm nu ook rechtstreeks naar o.a. het prestatieoverzicht navigeren 

zonder dat je daarvoor terug de lijst moet openen.


Als je een statuut Flexi selecteert, kan je via een icoontje meer informatie krijgen over de algemene 

werking van Flexi-werknemers en horeca-overuren.


Er wordt een nieuwe pagina geopend van de RSZ :


Documenten        

Er is een nieuw recht beschikbaar "Toon menu item Sociale documenten voor personen". Via dit recht kan je beheren welke gebruikers toegang hebben tot het menu van sociale documenten voor een persoon. Standaard staat dit recht actief voor alle rollen.Personen    

Als je gebruik maakt van de module "Prio sms" is het mogelijk gemaakt om standaard altijd volgens prio te versturen.


Door het toevoegen van een parameter zal het vinkje bij "Priobericht" standaard ingeschakeld zijn. Je kan per sms-bericht het vinkje uitschakelen.

We hebben deze parameter niet automatisch toegevoegd, neem contact op met Customer Care om de parameter te laten activeren.

Prestaties    

We hebben de foutmelding "Dubbele betaalperiodestatus. Herziening is niet mogelijk" gewijzigd naar "Er kan geen herziening aangemaakt worden omdat er al prestaties van deze werknemer in herziening staan. Controleer de statussen van de werknemer (WNNR)".Functionele verbeteringen Earnie        

Prestaties    

Via het prestatieoverzicht is het mogelijk gemaakt om te filteren volgens manuele of niet-manuele herzieningen. Earnie kan zelf herzieningen maken, deze worden aangeduid met een okerkleurige achtergrond. De manuele herzieningen (aangemaakt door een gebruiker) hebben een grijze achtergrond.

Voor omgeving met HiAnt als loonmotor is deze functionaliteit niet beschikbaar omdat HiAnt geen automatische herzieningen kent.Bugfixes


Algemeen

 • We hebben ontbrekende postcodes toegevoegd o.b.v. de gegevens zoals bekend bij bpost.

 • Er zijn enkele foutjes uit de namen/titels van lijsten gecorrigeerd.ASR

 • In het scherm Overzicht aangifte sociale risico's is een probleem opgelost waarbij een technische fout verscheen wanneer er geen ASR aangiftes zijn om te tonen.Contracten

 • Het is niet meer mogelijk om de prestaties van subcontraten te annuleren (=betaalcontract). Annuleren van prestaties heeft als doel het contract te verwijderen. Een subcontract is niet het volledige contract. Wil je de prestaties van een subcontract annuleren of verwijderen dan kan dat nog altijd via een herziening.


 • Met het oude contractenscherm konden parameters ingesteld worden om de consulent automatisch te laten invullen na het kopiëren van contracten.

Het gaat over parameters :

 • “contractkopiezonderwnnr”, “standaardwaarde”, “consulent”

 • “contractkopiemetwnnr”, “standaardwaarde”, “consulent”


De waarde van de parameter kan "actieve" of "originele" bevatten. Afhankelijk van de waarde wordt de consulent overgenomen van het originele contract of wordt de ingelogde consulent gekoppeld.


Deze functionaliteit is nu ook ingebouwd voor het nieuwe (redesign) contractenscherm.Documenten

 • De klantencontracten worden opnieuw correct gekoppeld aan de klantenfiche.

 • Het downloaden van documenten via Checkhub.io is opnieuw in orde.Prestaties

 • In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er meer dan 2200 premies aan een contract worden gekoppeld. Voor zulke contracten kan je vanaf nu terug herzieningen aanmaken en wordt er geen systeemfoutmelding meer getoond.

 • Voor klantenfiches zonder klantenoptie APK worden de ploeg definities van de klant gevolgd. Het is mogelijk gemaakt dat starttijden in minuten ook correct worden geïnterpreteerd.

vb. start tussen 15:25 en 15:35 geeft ploeg "Middag"


Als APK wel is ingesteld worden de ploeg definities niet gevolgd maar wel wat in het contract staat. Deze werking is ongewijzigd gebleven.


 • Via het prestatieoverzicht (shift F10) worden de totalen terug berekend na het filteren op een prestatiecode.


 • Bij het importeren van prestaties wordt nu rekening gehouden met registraties van dubbele feestdagen. Afhankelijk van de rechten en/of configuratie krijg je een foutmelding als je bv. een 2x code F06 registreert.
Technische aanpassingen


BELANGRIJK bericht over de deprecated endpoints occupationPerformances, occupationPremiums 

en occupationCorrection.

Met deze 3 endpoints was het mogelijk om prestaties & premies toe te voegen of wijzigen. 

Sinds release 2020.07 zijn deze endpoints als deprecated gemarkeerd. 

We gaan deze endpoints definitief verwijderen in release 2023.11, volgens onze logs worden ze 

niet meer gebruikt.


Als je er toch nog gebruik van maakt, laat dat dan zo snel mogelijk weten via Customer Care.


Wat is deprecated ?


De lijst van alle deprecated endpoints met hun eventueel alternatief vind je via https://prato.freshdesk.com/a/solutions/articles/29000034837?lang=nlVanaf nu is het mogelijk om functionele foutmeldingen in het Frans terug te krijgen.

Je kan voor elke call dat doen door een header 'Accept-Language: fr-be' mee te geven.

Als er geen header wordt meegegeven dan zullen meldingen in het Nederlands worden teruggeven.


Een voorbeeld met het wijzigen van afgesloten prestaties naar 54u. Er komen in dit voorbeeld 

2 functionele foutmeldingen terug, nl. max 24u en dat afgesloten prestaties niet kunnen worden

 gewijzigd.


Belangrijk, het gaat enkel over functionele foutmeldingen die door de toepassing worden teruggeven. 

Alle technische foutmeldingen, o.a. door foutief gebruik van het domeinmodel, zullen in het Engels 

blijven.


curl --location --request PATCH 'https://{url}/webservice/integration/employmentContract/{employmentcontracdtId}/performance/

{performanceid} \

--header 'Authorization: WB {token}\

--header 'Accept-Language: fr-be' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data '{

"hours" : 54

}'


Dat geeft bv. als response :

{

"errors": [

{

"code": 10493,

"context": null,

"existingid": 0,

"message": "Vous ne pouvez pas indiquer plus de 24 heures par jour."

},

{

"code": "ModPerformanceInput_10095",

"context": null,

"existingid": 0,

"message": "Les prestations pour cette période sont déjà en cours de traitement. Aucun ajustement n'est autorisé."

}

],

"validationmessagedescriptionuri": "/documentation_nl.html",

"warnings": []

}