Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Contracten

Sinds 01/01/2024 is het niet meer mogelijk om in het kwartaal waarin men een flexi-job uitoefent in het kader van een andere arbeidsrelatie tewerkgesteld te zijn bij dezelfde werkgever (=uitzendkantoor) (ongeacht de tewerkstellingsbreuk). Deze voorwaarde wordt door de RSZ gecontroleerd in de DmfA. 

Het is daarbij wel mogelijk om in de loop van het kwartaal van een flexi-job over te schakelen naar een reguliere tewerkstelling. Het is daarna echter niet meer mogelijk om terug te keren naar het flexi-jobstatuut in datzelfde kwartaal. 


Met PratoFlex versie 2024.04 wordt hieromtrent een extra blokkerende controle toegevoegd voor flexi-jobcontracten. Deze controle is na de release automatisch ingeschakeld.

Er is een mogelijkheid om deze controle via een recht uit te schakelen. Deze uitschakeling heeft enkel gevolgen voor de controles door PratoFlex en niet voor de DmfA.


De contracten met dimona type OTH, STU, EXT en BCW werden achterliggend ingesteld als een "andere arbeidsrelatie" voor de controle op voorafgaande of bijkomende tewerkstelling in hetzelfde kwartaal. 


Met PratoFlex versie 2024.03 werd een nieuw vinkje "Notie FL (laattijdige flexi-job)"  toegevoegd op contractniveau voor contracten met een ander statuut dan flexijob. De hierboven vermelde controle zal ook rekening houden met de aanduiding van dit vinkje op het contract. Met PratoFlex versie 2023.14 werd het werkregime in de klantenfiche uitgebreid met een aanduiding of voor dat werkregime “flexi-jobs toegelaten” zijn. Voor bepaalde paritaire comités werden de werkregimes daarbij reeds automatisch ingesteld met de aanduiding “flexi-jobs toegelaten”.


Deze automatisch ingestelde werkregimes zijn onderhevig aan aanpassingen gelet op de mogelijkheid tot "opt-out” die voorzien werd voor de nieuwe sectoren. De nieuwe sectoren kunnen via een sectorale CAO ervoor kiezen om geheel of gedeeltelijk geen flexi-jobs toe te laten.

Deze opt-out wordt in principe steeds op jaarbasis toegepast vanaf 1 januari van het volgende jaar, maar voor 2024 is dit uitzonderlijk op kwartaalbasis mogelijk.


In PC 320 werd er een CAO gesloten met voorziene datum van inwerkingtreding op 01/04/2024 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad) op basis waarvan een flexi-job tewerkstelling uitsluitend toegepast mag worden voor werknemers die onder het stelsel van "gelegenheidswerknemer" vallen.


Bijgevolg werd PC 320 geschrapt uit de lijst van werkregimes die automatisch ingesteld staan met de aanduiding "flexi-jobs toegelaten". De bestaande werkregimes zijn ook automatisch aangepast. 

Documenten

Voor Earnie omgevingen is het mogelijk gemaakt om de individuele rekeningen in te lezen via een queue en de API. Als je hierover meer informatie nodig hebt, contacteer dan customercare@prato.be.
Bugfixes


Contracten

  • Als je het vinkje "notie FL (laattijdige flexi-job)" wijzigt, dan wijzigt dat automatisch ook voor alle subcontracten.Prestaties

  • De looncodes van de cheques, zichtbaar via het prestatiescherm met een Earnie loonberekening, hebben nu de nieuwe omschrijvingen :

    • Ecocheques toe te kennen na referteperiode

    • Toegekende ecocheques


Technische aanpassingen


API

Er zijn 2 nieuwe endpoints toegevoegd om documenten van personen te kunnen opvragen:


  1. GET /integration/person/{personId}/document

Hiermee kan je voor 1 persoon o.b.v. id alle documenten opvragen.


  1. GET /integration/person/{personId}/document/{documentId}

Hiermee kan je de PDF opvragen. Je hebt hiervoor het documentid nodig, dat wordt teruggeven via het andere endpoint.


Opmerking : het is niet mogelijk om de status "Esign" op te vragen.