Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

Het is mogelijk om een referteperiode voor ecocheques in te stellen op het niveau van de klant. Deze heeft voorrang op de eventuele instellingen op het niveau van het paritair comité.

Wanneer ecocheques moeten worden geprefactureerd, worden er bij elke loonperiode cheques berekend o.b.v. de geleverde prestaties in die week. Tot nu toe was dit steeds een vast bedrag per uur. Vanaf nu wordt het bedrag berekend o.b.v. het maximumbedrag in de sector, de duur van de referteperiode en de S van het contract.

Door de wijziging aan de werkwijze m.b.t. herzieningen op een afgesloten fiscaal jaar is het gebruik van de code Belastbaar Overgedragen Naar Een Volgend Jaar overbodig geworden in de meeste gevallen. De controle dat deze code steeds verplicht moet worden toegevoegd bij een loonberekening voor een afgesloten fiscaal jaar, werd bijgevolg verwijderd.

De opgenomen en opgebouwde overuren zonder betaalde inhaalrust worden vanaf 01/01/2024 bijgehouden per persoon, werknemerskengetal, werkgeverscategorie, klant en jaar.

Een persoon mag maar zoveel uren opnemen als die heeft opgebouwd bij dezelfde klant onder hetzelfde werknemerskengetal en werkgeverscategorie. Indien er meer inhaalrust wordt geboekt dan er is opgebouwd, wordt er een waarschuwende melding gegeven.

Het is mogelijk om manueel ingrepen te doen op een overuren teller rechtstreeks op de loonbepaling. Er is nog geen koppeling met PratoFlex.


Loonbetaling

Tot op heden was het enkel mogelijk om de bankbestanden, bestelbestanden en loonbrieven tegelijk aan te leveren. Er zijn echter soms situaties waarin het aanmaken van de loonbrief documenten wat langer duurt dan gewenst maar het bank- en bestelbestand reeds klaar zijn.

Er werd bijgevolg een procedure voorzien waardoor het mogelijk is om de bank- en bestelbestanden reeds aan te leveren wanneer de loonbrief documenten nog in verwerking zijn.

Wanneer een schuld wordt gehandlicht, worden alle reeds ingehouden maar nog niet betaalde schulden teruggestort naar de werknemer. Dit werd gedaan voor de schulden die zijn ingehouden op de huidige maand én vorige maand. Vanaf nu wordt het ook gedaan voor schulden ingehouden twee maanden in het verleden zodat het ook automatisch wordt afgehandeld voor lonen die later worden uitbetaald.

Er wordt gebruikgemaakt van het nieuwe bericht "ChequesAfgesloten" dat in de vorige versie werd gemaakt ter voorbereiding van de proeffacturen.

Het grote verschil t.o.v. de vroegere werking is dat er nu geen cheques meer worden besteld die wel zijn berekend maar nog niet zijn afgesloten.

Wijzigingen aan het overurensaldo worden meegenomen in de opgebouwde uren op de loonbrief.Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Er werd een probleem opgelost waarbij het loon in de paritair subcomité niet correct werd berekend wanneer de configuratie was ingesteld op het niveau van het paritair comité.

 • Wanneer een werknemer in een maand zowel via weekverloning als via maandverloning werd verloond en het jaar is fiscaal afgesloten, dan werd bij een herziening op een loon in die maand niet altijd de bedrijfsvoorheffing van het loon met dezelfde verloningsperiodiciteit overgenomen.

 • Wanneer het jaar fiscaal is afgesloten, wordt het fiscaal voluntariaat overgenomen uit het afgesloten loon en afgetopt zodat het nettoloon niet negatief wordt.

 • Er wordt geen error meer gegeven wanneer één te interpreteren arbeidstijdgegeven meermaals wordt verwijderd in dezelfde batch.

 • Het afsluiten van een loon voor een betaalcontract zal geen fouten meer geven op ADV-tellers.


Loonbetaling

 • Er wordt vanaf nu ook een loonbrief aangemaakt wanneer er enkel cheques worden geboekt op een betaalcontract.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Het proces achter het afsluiten van lonen werd sneller gemaakt.

 • Overuren- en ADV-tellers worden vanaf nu doorgestuurd via een algemeen “TellerGewijzigd” en “TellerAanpassingGewijzigd” bericht.

 • De niveaus paritair comité en paritair subcomité werden samengevoegd tot één niveau. De onderliggende rangregeling blijft onveranderd. Instellingen op paritair subcomité hebben nog steeds voorrang op die op paritair comité.Loonbetaling

 • Om ervoor te zorgen dat we gemakkelijker afgesloten loonberekeningen kunnen detecteren die nog moeten worden betaald, hebben we een nieuwe status "Achterhaald" toegevoegd voor afgesloten loonberekeningen die niet betaald zijn en er een nieuwe afgesloten loonberekening binnenkomt voor dezelfde loonperiode en werknemer (in geval van een herziening).

 • Er wordt nu gebruikgemaakt van de laatste versie van IronPDF om loonbrieven te genereren. Dit heeft minimale invloed op de lay-out van de loonbrief.