Flexi-jobs

1. wat zijn flexi jobs?

Wie reeds een ander werk heeft, kan vanaf 01/01/2016 aan voordelige voorwaarden een flexi-job uitoefenen in de horeca. 

De flexi-job kan maar afgesloten worden, indien er voorafgaandelijk een raamovereenkomst afgesloten werd.  Het ‘flexiloon’ zal telkens aan het indexcijfer aangepast worden. De juiste bedragen kunnen jullie nakijken op de site van de RSZ.

In de praktijk zal dit om tewerkstellingen van korte duur gaan.  Het specifieke aan deze overeenkomst is het loon dat de werknemer uitbetaald krijgt:  Het brutoloon is ook zijn nettoloon.  De werknemer zelf houdt meer over in zijn loonzakje, voor de werkgever ligt het voordeel erin dat hij minder patronale bijdragen moet betalen bij flexi-jobs.

Hiervoor moet er wel eerst aan twee voorwaarden voldaan worden:

  • Voorwaarde in het refertekwartaal (KW-3):  
    Een tewerkstelling van minstens 80% bij één of meer andere werkgevers . De periodes gedekt door een VOB-                vergoeding tellen mee om die 80%-grens te bepalen.

  • Voorwaarden in het kwartaal zelf (T):

        Men mag niet bij dezelfde werkgever werken, tenzij het een tewerkstelling van minder dan 80% betreft.  Men mag zich           ook niet bevinden in een opzegperiode bij die werkgever of in een periode gedekt door een VOB betaald door die                  werkgever.

2. Dimona ‘FLX’

Voor elke flexi-jobber moet er een systeem aanwezig zijn dat het juiste tijdstip van het begin en het einde van de tewerkstelling registreert en bijhoudt. 

Deze dimona moet gedaan zijn voor dat de uzk start met werken. Een laattijdige dimona is niet toegestaan voor het statuurt flexi job. 

Dimona  NOK

Flexi NOK indien niet voldoende gewerkt in het refertekwartaal of bij het indienen van een laattijdige aangifte in Dimona. Een melding ‘NOK’ kan wel nog overruled worden door de RSZ-diensten, indien het bewijs geleverd wordt dat de voorwaarden wel nageleefd werden.

Indien de werkgever bij de aangifte van een persoon in Dimona-flexi een NOK kreeg en toch in DMFA deze als flexi-jobber aangaf, dan zal de RSZ deze tewerkstelling zelf omzetten naar een gewone werknemer met gewone RSZ-bijdragen.

 Wat bij controle/inspectie?

Indien er bij een controle van de Inspectiediensten een flexi-jobber aan het werk is, terwijl hij niet geregistreerd staat als ‘aan het werk’, wordt er vanuit gegaan dat deze werknemer als voltijds aan het werk was gedurende heel het betrokken kwartaal.  Dit vermoeden is wel weerlegbaar door de werkgever.


3. Statuut kiezen in Pratoflex

In de personenfiche kan je een van onderstaande statuten kiezen


4. Attesten in Pratoflex aanmaken

Voor uitzendkrachten die tewerkgesteld willen worden als flexi-jobber zal er een attest met de titel 'Raamakkoord Flex-job' toegevoegd moeten worden.