WAT?


Gelegenheidsarbeiders zijn werknemers die 'op afroep' in bepaalde sectoren (horecatuinbouwlandbouw) met korte contracten tewerkgesteld worden. Voor dergelijke gelegenheidsarbeiders geniet de werkgever een voordelig RSZ-tarief. Zij kunnen echter maar een beperkt aantal dagen als gelegenheidsarbeider werken.

Voor gelegenheidswerknemers zijn er 3 soorten attesten die moeten toegevoegd worden in de personenfiche:

  1. Horeca@Work (801)
  2. Gelegenheidsformulier landbouw (802)
  3. Gelegenheidsformulier tuinbouw (803)

1. Horeca@Work (801)


2. Gelegenheidsformulier landbouw (802)3. Gelegenheidsformulier tuinbouw (803)VELD 'Aantal dagen gewerkt'


Belangrijk is dat het veld ‘aantal dagen gewerkt’ correct wordt ingevuld. Er kunnen immers meerdere attesten worden toegevoegd met latere attestdatums. Indien men een contract wil aanmaken voor een persoon met één van deze 3 attesttypes moet men er voor zorgen dat er altijd een up-to-date attest wordt aanmaakt met het meest recente aantal dagen reeds gewerkt.
Indien de werknemer al reeds voor uw bedrijf of ergens anders al dagen onder contract heeft gestaan als gelegenheidsarbeider, moet men dit totaal aantal invullen bij ‘Aantal dagen gewerkt’. Als er bij het aanmaken van een nieuw contract een overschrijding is gebeurd van het totaal aantal gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer zal het systeem een foutmelding weergeven:

(Screenshot van foutmelding indien een gelegenheidswerknemer meer dan 50 dagen in de horeca gewerkt heeft. De dagen ingevuld in het meest recente attest worden opgeteld bij de dagen gewerkt in Pratoflex vanaf attestdatum.)


VELD 'Attestdatum'

Het systeem houdt rekening met de datum ingevuld in 'attestdatum'. PratoFlex neemt altijd de meest recente in aanmerking voor het berekenen van het ‘aantal dagen al gewerkt’ als gelegenheidswerknemer. Let wel op, de ‘Attestdatum’ moet altijd zo recent mogelijk zijn ingevuld. Adhv. deze datum kan het systeem verder tellen als er nadien nieuwe contracten worden aangemaakt. 


Dimona (type 'EXT') per dag (*)


Belangrijk om te weten is dat men voor gelegenheidsarbeiders (= dimonatype werknemer 'EXT') verplicht is om een ‘dimona per dag’ te doen. Binnen PratoFlex is deze dimona onlosmakelijk verbonden met het contract. Dwz. dat je in dit geval alleen met dagcontracten zal kunnen werken. Bij het opslaan van het contract zal PratoFlex controleren of de startdatum van het contract gelijk is aan de einddatum van het betreffende contract. Indien gelijk dan kan het contract probleemloos worden opgeslagen, indien niet gelijk kan men het contract niet opslaan.


Maximum 2 opéénvolgende dagen (*)


Daarnaast is het zo dat een contract voor gelegenheidsarbeiders in de Horeca steeds een contract is van bepaalde duur en maximaal 2 opeenvolgende dagen lang mag zijn bij eenzelfde werkgever in PC 302.00. Deze 2 dagen moeten bij dezelfde werkgever steeds worden gevolgd en voorafgegaan worden door een onderbreking. Binnen PratoFlex zijn er echter GEEN standaard controles voorzien voor het bewaken van bovenstaande afspraak!

Als de werkgever hem de daarop volgende dag toch nog tewerkstelt, moet de werkgever de 2 oorspronkelijke dagdimona's 'EXT' annuleren en een 1 nieuwe dimona-aangifte doen met als type werknemer 'OTH', met als begindatum de eerste dag van tewerkstelling en als einddatum de laatste dag van de volledige tewerkstellingsperiode. 


Begin- en eindtijden in contractrooster (*)


Om contracten van gelegenheidsarbeiders correct te kunnen aangeven via dimona ben je verplicht om voor de contracten met een statuut op basis van uurforfaits, in het contractrooster zowel de begintijd als de eindtijd in te vullen. Zo niet is PratoFlex niet in staat om een correcte dimona-aangifte op basis van uurforfait uit te voeren. 

Voor werknemers die men tewerkstelt op basis van dagforfaits volstaat het om enkel de begintijd in te vullen in het contractrooster.(*)Er zijn momenteel nog enkele onduidelijkheden m.b.t. de toepassing van de doelgroepverminderingen voor de uitzendsector. Wij hebben daarom nog enkele specifieke vragen voorgelegd aan de RSZ en het Departement Werk en Sociale Economie. Onderstaande instructies zijn gebaseerd op de informatie waarover we op dit moment beschikken. Op basis van de antwoorden van de RSZ en het Departement Werk en sociale Economie kunnen deze instructies nog aangepast worden. Deze instructies gelden onder voorbehoud van verdere toelichting door de bevoegde instanties.